Oposicions d'educació física (Educació Primària)

1065 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Oposicions d'educació física (Educació Primària)
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Vols ser professor d'educació física? Només has d'aprovar unes oposicions consistents en el desenvolupament d'un tema, la resolució de casos pràctics i la defensa oral de la programació i la unitat didàctica. Són proves per a les que estaràs perfectament format si et prepares amb nosaltres.
Vols saber què ens diferencia de la resta?
El nostre mètode exclusiu d'estudi és flexible i s'adapta a les teves necessitats:
• Comptaràs amb professors altament formats.
• Et corregirem individualment la programació didàctica.
• Podràs estudiar al teu ritme i des d'on vulguis.
• Podràs fer simulacres d'examen al teu centre.
• Et gravarem en vídeo perquè pugui practicar la prova oral.
• Disposaràs de tallers i activitats al teu centre més proper.
• Planificació de l'estudi adaptada a les teves necessitats.
Com veus, posem a la teva disposició tot el necessari per aprovar les oposicions d'educació física.

Requisits

• Ser espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats, al que en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. També podran participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret , siguin menors de vint anys o majors d'aquesta edat dependents. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement adequat del castellà.
• Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.
• No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.
• No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.
• No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.
• No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.
• Estar en possessió o haver superat tots els estudis conduents i haver satisfet els drets d'expedició del títol de Mestre / a o el títol de Grau corresponent.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Preparem el 100% proves: Supera totes les proves amb Master.D. Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs. Programació Didàctica: Correcció personalitzada del teu professor. Avaluació Contínua Individual: Seguiment individual amb el teu preparador. Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo. Preparació de l'anglès: Completament gratis a matricular-te.

Promocions

Matricula't ara i aconsegueix gratis la preparació de l'anglès!.
Oposicions d'educació física (Educació Primària)
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X