MasterD Oposiciones

Oposicions d'educació física (Educació Primària)

MasterD Oposiciones

Oposicions
On-line | Semi-presencial

Descripció

Vols ser professor d'educació física? Només has d'aprovar unes oposicions consistents en el desenvolupament d'un tema, la resolució de casos pràctics i la defensa oral de la programació i la unitat didàctica. Són proves per a les que estaràs perfectament format si et prepares amb nosaltres.

Vols saber què ens diferencia de la resta?

El nostre mètode exclusiu d'estudi és flexible i s'adapta a les teves necessitats:

• Comptaràs amb professors altament formats.

• Et corregirem individualment la programació didàctica.

• Podràs estudiar al teu ritme i des d'on vulguis.

• Podràs fer simulacres d'examen al teu centre.

• Et gravarem en vídeo perquè pugui practicar la prova oral.

• Disposaràs de tallers i activitats al teu centre més proper.

• Planificació de l'estudi adaptada a les teves necessitats.

Com veus, posem a la teva disposició tot el necessari per aprovar les oposicions d'educació física.

Veure més

Requisits

• Ser espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats, al que en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. També podran participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret , siguin menors de vint anys o majors d'aquesta edat dependents. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement adequat del castellà.

• Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.

• No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.

• No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.

• No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.

• No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.

• Estar en possessió o haver superat tots els estudis conduents i haver satisfet els drets d'expedició del títol de Mestre / a o el títol de Grau corresponent.

Veure més

Metodologia

Preparem el 100% proves: Supera totes les proves amb Master.D.

Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs.

Programació Didàctica: Correcció personalitzada del teu professor.

Avaluació Contínua Individual: Seguiment individual amb el teu preparador.

Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo.

Preparació de l'anglès: Completament gratis a matricular-te.

Promocions

Matricula't ara i aconsegueix gratis la preparació de l'anglès!.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions d'educació física (Educació Primària)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Oposicions d'educació física (Educació Primària)