Oposicions d'educació física (Educació Primària)

Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Vols ser professor d'educació física? Només has d'aprovar unes oposicions consistents en el desenvolupament d'un tema, la resolució de casos pràctics i la defensa oral de la programació i la unitat didàctica. Són proves per a les que estaràs perfectament format si et prepares amb nosaltres.
Vols saber què ens diferencia de la resta?
El nostre mètode exclusiu d'estudi és flexible i s'adapta a les teves necessitats:
• Comptaràs amb professors altament formats.
• Et corregirem individualment la programació didàctica.
• Podràs estudiar al teu ritme i des d'on vulguis.
• Podràs fer simulacres d'examen al teu centre.
• Et gravarem en vídeo perquè pugui practicar la prova oral.
• Disposaràs de tallers i activitats al teu centre més proper.
• Planificació de l'estudi adaptada a les teves necessitats.
Com veus, posem a la teva disposició tot el necessari per aprovar les oposicions d'educació física.

Requisits

• Ser espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats, al que en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. També podran participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret , siguin menors de vint anys o majors d'aquesta edat dependents. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement adequat del castellà.
• Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.
• No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.
• No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.
• No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.
• No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.
• Estar en possessió o haver superat tots els estudis conduents i haver satisfet els drets d'expedició del títol de Mestre / a o el títol de Grau corresponent.

Metodologia

Preparem el 100% proves: Supera totes les proves amb Master.D. Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs. Programació Didàctica: Correcció personalitzada del teu professor. Avaluació Contínua Individual: Seguiment individual amb el teu preparador. Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo. Preparació de l'anglès: Completament gratis a matricular-te.

Promocions

Matricula't ara i aconsegueix gratis la preparació de l'anglès!.
Oposicions d'educació física (Educació Primària)
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X