Grau en Enginyeria mecànica

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Els estudis de grau d'Enginyeria Mecànica condueixen a l'obtenció d'una titulació que ofereix grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral, tant en la indústria, els serveis i l'Administració, com en l'exercici lliure de la professió. Proporciona, doncs, coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

Per accedir als estudis han de tenir coneixements de matemàtiques, física i dibuix tècnic. També és molt convenient tenir capacitat per a la visió espacial, és a dir, facilitat d'imaginar i treballar amb cossos geomètrics. Aquesta facultat es practica amb el dibuix tècnic i en els treballs mitjançant objectes mecànics.

Competències
Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per al'exercici de la professió:

Redactar, signar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
Dirigir les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que els capacitin per aprendre nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs similars.
Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Capacitat de dirigir, organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i altres institucions i organitzacions.
Capacitat de treballar en l'entorn multilingüe i multidisciplinar.
Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

Temari

primer curs
Fonaments de matemàtiques (B): 15,00 crèdits
Fonaments de física (B): 12,00 crèdits
Fonaments de química (B): 6,00 crèdits
Informàtica (B): 8,00 crèdits
Fonaments de mecànica i resistència de materials (OB): 6,00 crèdits
Fonaments de ciència de materials (OB): 6,00 crèdits
Expressió gràfica (B): 7,00 crèdits
segon curs
Fonaments d'estadística (B): 6,00 crèdits
Organització i gestió d'empreses (B): 6,00 crèdits
Mecànica de fluids i termotècnia (OB): 6,00 crèdits
Fonaments de mecànica i resistència de materials (OB): 12,00 crèdits
Enginyeria gràfica i disseny (OB): 8,00 crèdits
Estructures i resistència de materials (OB): 9,00 crèdits
Càlcul i disseny de màquines (OB): 6,00 crèdits
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics (OB): 6,00 crèdits
tercer curs
Mecànica de fluids i termotècnia (OB): 6,00 crèdits
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics (OB): 9,00 crèdits
Producció industrial i medi ambient (OB): 6,00 crèdits
Enginyeria tèrmica i de fluids (OB): 12,00 crèdits
Estructures i resistència de materials (OB): 12,00 crèdits
Càlcul i disseny de màquines (OB): 6,00 crèdits
Processos de fabricació (OB): 9,00 crèdits
quart curs
Projectes (OB): 6,00 crèdits
Optatives generals i pràctiques externes (OP): 15,00 crèdits
Projecte fi de grau (TFG): 15,00 crèdits
Optatives intensificació 20,00 crèdits

Durada

240 ECTS

Perspectives laborals

Els titulats en Enginyeria Mecànica estan capacitats per redactar, firmar i dirigir projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguin per objecte, segons l'especialitat, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal · lació, muntatge o explotació de estructures, equips mecànics, instal · lacions energètiques, instal · lacions elèctriques i electròniques, instal · lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització. No obstant això, els titulats en Enginyeria Mecànica estan capacitats per exercir la docència en diversos graus d'acord a la normativa vigent i per dirigir tota classe d'indústries o explotacions.
Grau en Enginyeria mecànica
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica
Campus Montilivi 17003 Girona
Cursos més populars
X