Descripció

Centre docentEscola Universitària Salesiana de Sarrià

Presentació

El grau d'Enginyeria en Organització Industrial pretén preparar professionals competents en materials i processos de fabricació, planificació estratègica i tàctica per crear una fabricació competitiva i en l'ús d'estadístiques, simulacions i tecnologies de la informació, així com en administració i adreça d'empresa, finances i gestió de recursos humans.

La finalitat d'aquests estudis és que els titulats siguin capaços de dissenyar, desenvolupar, implementar i millorar els sistemes integrats que inclouen persones, materials, informació, equipament i energia de manera alineada amb l'estratègia de l'empresa.

Els estudiants hauran de comprendre les relacions de l'enginyeria amb les tasques de gestió, planificació, organització, adreça, control, investigació i organitzacions de servei i, a més, han de ser capaços d'integrar aquests sistemes de gestió en diferents entorns tecnològics.

És per això que la formació del grau està configurada per la tradició de les enginyeries de l'àmbit industrial més l'aportació específica de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, centrant-se en l'organització de la producció i amb una èmfasi especial en la formació en empresa i economia.ModalitatPresencial.

Període lectiuSemestral.

IdiomaCatalà i castellà.

Tipus d'avaluacióLa metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionalsAssignatura optativa de pràctiques externes.

Preu vigent per crèdit90 eurosPerfil d'ingrés

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:Interès per les matemàtiques i la física.

Coneixements bàsics d'informàtica.

Facilitat per al càlcul.

Sentit pràctic, d'organització i mètode.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Visió espacial i atenció al detall.

Bona habilitat manual.

Interès per a la investigació.

Coneixements bàsics d'anglès.

Competències generals

En acabar el Grau els estudiants seran capaços de:Demostrar que posseeixen coneixements en tecnologies industrials, de gestió i d'organització de la producció, així com de direcció i administració d'empreses.

Aplicar els coneixements de manera professional a l'anàlisi, al diagnòstic i a la resolució de problemes de gestió i organització d'operacions, i processos en entorns professionals i reals.

Reunir i interpretar dades rellevants sobre tecnologia, indicadors econòmics i financers i de processos de producció per emetre judicis, informes o treballs anàlegs que incloguin una reflexió sobre l'impacte socioeconòmic i ambiental, i sempre ajustades a les especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment d'acord amb uns principis ètics.

Redactar i dirigir projectes en l'àmbit de la gestió i l'organització d'operacions i de processos, atenent a les especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment, així com comunicar la informació, idees, problemes i solucions de manera adequada a una audiència, usant el català, el castellà o l'anglès.

Desenvolupar un alt grau d'autonomia que permeti emprendre estudis especialitzats d'alt nivell i altres aprenentatges posteriors.

Competències transversals

Comunicar-se oralment o per escrit de manera efectiva i adequada en català, castellà o anglès.

Aprendre nous coneixements i tècniques de manera autònoma al llarg de tota la vida professional, buscant informació bibliogràfica i utilitzant les eines i mitjans de comunicació i de processat de la informació que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació.

Treballar en equips multidisciplinaris assumint diferents rols, amb absolut respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.

Administrar, dirigir i gestionar grups de treball desenvolupant-se en un entorn global i de canvi permanent.

Demostrar sensibilitat per la qualitat en els aspectes tecnològics.

Assumir la responsabilitat ètica i els condicionants econòmics, mediambientals, socials, legals, de prevenció i de sostenibilitat en l'exercici professional.

Millorar la competitivitat en l'entorn actual valorant, com a factors clau, la importància de la gestió de l'experiència, el coneixement, la tecnologia i els processos de canvi d'organització i d'innovació.Competències específiques

Demostrar els coneixements adquirits en matemàtiques, física i química, en les diferents tecnologies industrials, tecnologies de la informació i tecnologies de la comunicació necessàries per a la comprensió de l'enginyeria d'organització industrial.

Aplicar els elements bàsics de la legislació, regulació i normalització en el seu àmbit professional.

Dissenyar sistemes i processos per solucionar unes determinades necessitats, tenint en compte condicionants de tipus econòmic, ambiental, social, legal, ètic, de prevenció i de sostenibilitat.

Utilitzar els mètodes, les tècniques i les eines de l'enginyeria, especialment la integració dels sistemes de la informació, amb la tecnologia per operar i controlar sistemes complexos.

Gestionar projectes industrials incloent la seva planificació, adreça, execució i avaluació; gestionar els sistemes de producció, els processos i els dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.

Organitzar empreses industrials i de servei en qualsevol de les seves àrees funcionals amb una forta orientació emprenedora i d'innovació.Més informacióVeure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau d'Enginyeria d'Organització Industrial

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau d'Enginyeria d'Organització Industrial