Grau d'Estudis Anglesos

1048 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau d'Estudis Anglesos
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Facultat de Filosofia i Lletres


Presentació


El títol de grau d'Estudis Anglesos proporciona a l'estudiant un ampli coneixement de la llengua, la literatura i la cultura angleses. Es formen graduats que estiguin capacitats per satisfer les necessitats professionals que s'han generat en la societat actual, que tenen com a objecte l'estudi de la llengua, la literatura i la cultura angleses, i que estan relacionades amb la docència, la investigació, l'edició i el mercat editorial i la gestió de la comunicació internacional.


Formació complementària

S'ofereix un curs propedéutico destinat a reforçar les capacitats de comprensió i expressió en llengua anglesa.
Modalitat

Presencial.
Període lectiu

Anual.
Idioma

Inglés, català i castellà.
Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.
Pràctiques professionals

Assignatura optativa de pràctiques externes.
Preu vigent per crèdit

13,40 euros

Competències

Competències generals


Demostrar que posseeixen coneixements avançats de llengua anglesa, lingüística i literatura, i del context històric-cultural, desenvolupats en el grau d'acord amb les principals obres de divulgació per a l'estudi i la investigació de primera línia en aquests camps.
Aplicar els coneixements adquirits a les àrees professionals.
Localitzar i compilar informació, desenvolupar arguments i aplicar un raonament crític i plenament informat a les qüestions acadèmiques i professionals que són pròpies de l'àrea de la filologia anglesa en qualsevol de les seves branques.
Transmetre informació i coneixements, relatius a la formació rebuda en el grau d'estudis anglesos, a un públic especialitzat i no especialitzat.
Demostrar que posseeixen habilitats d'aprenentatge suficients i necessàries per continuar la seva formació especialitzada a nivell de postgrau amb plena autonomia.


Competències transversals


Treballar de manera autònoma i responsable per aconseguir els objectius prèviament planificats.
Utilitzar les noves tecnologies per a la captació i organització d'informació, la formació contínua i la solució de problemes en l'activitat professional.
Realitzar presentacions orals i escrites en diverses llengües, efectives i adaptades a l'audiència.
Treballar en equip de manera efectiva, en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris.
Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
Respectar els drets de la propietat intel·lectual i valorar, amb raonament crític, la producció pròpia i aliena.

Competències específiques


Expressar-se en llengua anglesa de manera fluïda i espontània, fent un ús flexible i efectiu de l'idioma amb finalitats acadèmiques, professionals i socials.
Comprendre una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès o audiovisual) i reconèixer els sentits implícits.
Redactar textos clars en anglès, bé estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica i la realitat sincrònica de la llengua anglesa. Identificar els principals corrents literaris, culturals i històriques.
Descriure les principals unitats, construccions i fenòmens gramaticals de la llengua anglesa.
Comprendre i explicar la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura.
Utilitzar els coneixements adquirits en la resolució de problemes relacionats amb qualsevol activitat professional, així com per valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, la seva literatura i la seva cultura.
Aplicar a la convivència la formació rebuda en els valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics, formació realçada pels principis de defensa del multiculturalisme propis d'un grau en llengua estrangera, que forma a l'estudiant per a la comunicació intercultural.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau d'Estudis Anglesos
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X