Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL) (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art està dissenyat per formar professionals en la comprensió multidisciplinària del nostre món i per donar resposta a una demanda creixent de contextualització per part de la societat i de continguts per part de les indústries de la comunicació.
La història, la geografia i l'art permeten aprofundir en el coneixement racional i crític tant del passat i el llegat de les diferents civilitzacions, com de la cultura i l'entorn propers. Per tant, la combinació de les tres disciplines és la millor estratègia per a entendre la complexitat del present.
El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art està organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Lleida (UdL). El programa interuniversitari permet sumar l'experiència i el prestigi del professorat de dos centres amb una trajectòria amb dècades d'experiència docent i investigadora.
L'estudiant adquireix una mirada interdisciplinària, el domini de les eines metodològiques de cada àmbit i desenvolupa la capacitat d'analitzar, comprendre i interpretar la diversitat històrica, cultural i artística, competències que li permetran convertir-se en un professional flexible, capaç d'adaptar-se a un mercat laboral condicionat pels canvis i transformacions continus de la societat.
Competències:
Competències bàsiques:
 • Tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que sol trobar-se a un nivell que, si bé s'ajuda amb llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Saber aplicar coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i disposar de les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Saber reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Competències generals
 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres.
 • Conèixer la historiografia, el pensament i les tendències més recents de la història, la història de l'art i la geografia.
 • Adquirir un domini dels mètodes, tècniques i instruments d'anàlisis i d'interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics.
 • Tenir capacitats, eines i recursos per a l'anàlisi i la síntesi d'informació.
 • Aprofundir en el coneixement i aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la recerca històrica, artística i geogràfica.
 • Aconseguir una visió general dels diferents períodes de la història universal i de la història de l'art, i un coneixement específic del context històric i la producció artística de la nostra tradició cultural.
 • Consolidar un coneixement bàsic dels principals fets i processos de canvi i continuïtat de la humanitat en una perspectiva diacrònica.
 • Tenir un coneixement sòlid d'iconografia, com a clau per a la interpretació de les imatges.
 • Oferir un marc conceptual i estructural per a plantejar i discutir els diferents problemes del món actual, des d'una perspectiva espacial.
 • Tenir coneixement de les últimes polítiques territorials, ambientals i sobre desenvolupament sostenible.
Competències transversals
 • Desenvolupar la capacitat de comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i saber comunicar-se correctament per escrit o oralment en una llengua estrangera.
 • Ser capaços de considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions sobre la base d'aquesta avaluació.
 • Saber dilucidar les particularitats disciplinàries i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària.
 • Saber usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
Competències específiques
 • Comprendre els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica.
 • Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics.
 • Establir anàlisis comparades en l'estudi de la història local, nacional i internacional.
 • Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-les de forma autònoma i crítica.
 • Formular hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca que puguin contribuir al coneixement i al debat de problemes actuals o del passat.
 • Argumentar la relació artista-client-espectador aprofundint en les diferents interpretacions del fet artístic.
 • Descriure, comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de cada període històric, utilitzant diverses teories estètiques.
 • Descriure les principals aportacions artístiques, les influències rebudes i les exercides.
 • Identificar, analitzar i comprendre críticament obres, corrents i moviments artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.
 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.
 • Combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socioterritorials.
 • Analitzar i interpretar problemes paisatgístics, ambientals, demogràfics i urbanístics.
 • Conèixer i aplicar mètodes d'informació geogràfica.
 • Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en els quals es desenvolupa l'activitat humana, i diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals.
 • Analitzar, organitzar i planificar la seva orientació cap a l'activitat professional, sobretot en temes de territori i medi ambient.
Competències pròpies de la UOC
 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Saber comunicar-se en una llengua estrangera (anglès).

Temari

Per obtenir el títol del Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL), es necessiten 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans blocs:
• 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
o 36 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement,
o 24 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat;
• 96 crèdits ECTS obligatoris, dels quals:
o 18 corresponen a matèries metodològiques i epistemològiques,
o 30 corresponen a matèries cronològiques,
o 48 corresponen a matèries troncals;
• 78 crèdits ECTS optatius;
• 6 crèdits ECTS corresponents al Treball final de grau (TFG).

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 96
Optatives 78
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures per semestres:
Semestre 1:
• Introducció a la geografia 6 ECTS.
• Introducció a la història 6 ECTS.
• Introducció a la història de l'art 6 ECTS.
• Art de l'antiguitat 6 ECTS.
• Prehistòria 6 ECTS.

Semestre 2:
• Geografia d'Europa 6 ECTS.
• Idioma modern I: anglès / francès / alemany 6 ECTS.
• Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials 6 ECTS.
• Geografia física 6 ECTS.
• Iconografia i anàlisi de la imatge 6 ECTS.

Semestre 3:
• Idioma modern II: anglès / francès / alemany 6 ECTS.
• Mètodes qualitatius i quantitatius de les ciències humanes i socials 6 ECTS.
• Geografia de la població 6 ECTS.
• Història antiga 6 ECTS.
• Antropologia social 6 ECTS.

Semestre 4:
• Història medieval 6 ECTS.
• Història moderna 6 ECTS.
• Geografia econòmica 6 ECTS.
• Art medieval 6 ECTS.
• Art de l'època romana 6 ECTS.

Semestre 5:
• Història contemporània I 6 ECTS.
• Història política 6 ECTS.
• Història econòmica 6 ECTS.
• Optativa 1 6 ECTS.
• Optativa 2 6 ECTS.

Semestre 6:
• Història contemporània II 6 ECTS.
• Optativa 3 6 ECTS.
• Optativa 4 6 ECTS.
• Optativa 5 6 ECTS.
• Optativa 6 6 ECTS.

Semestre 7:
• Món clàssic 6 ECTS.
• Pensament social modern i contemporani 6 ECTS.
• Optativa 6 jul ECTS.
• Optativa 6 ago ECTS.
• Optativa 6 set ECTS.

Semestre 8:
• Treball final de grau 6 ECTS.
• Optativa juny 10 ECTS.
• Optativa 6 nov ECTS.
• OPTATIVA 12 6 ECTS.
• Optativa juny 13 ECTS.

Destinataris

Perfils:
Aquest grau es dirigeix a estudiants amb inquietuds en l'àmbit de la història, la geografia i la història de l'art, interessats a entendre la complexitat del món actual, i que vulguin aprofundir en els creuaments de temps, espais i experiències que ens precedeixen i que ens defineixen com a societat.
El programa també resulta interessant per a aquelles persones que ja tinguin estudis en altres branques afins i vulguin ampliar la seva formació i especialització.
Aquest programa proporciona els coneixements i les competències necessaris per a formar:
 • Professionals de l'àmbit històric, geogràfic, cultural i artístic com a experts en l'anàlisi i la interpretació de les diferents disciplines, en institucions públiques i/o privades.
 • Professionals experts en ensenyament i aprenentatge dels processos històrics, geogràfics i artisticoculturals.
 • Professionals capacitats per a la recerca científica, la conservació patrimonial i la producció de continguts.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

Obtenir coneixements històrics, geogràfics i artístics avançats que permetin comprendre el món com una realitat global i complexa, complementats amb coneixements d'altres disciplines.
Adquirir la capacitat d'anàlisi i interpretació de documentació històrica, textual, cartogràfica, material i artística.
Desenvolupar una perspectiva global i universal del coneixement dels processos històrics, geogràfics, culturals i artístics.
Obtenir coneixements dels sistemes d'ensenyament i aprenentatge dels processos històrics, geogràfics i artístics.
Desenvolupar i consolidar la capacitat de comprensió, valoració i interpretació del patrimoni històric, paisatgístic i cultural.
Adquirir la capacitat de creació de continguts per a les indústries i institucions culturals, de difusió per a les indústries turístiques, i de protecció, gestió i difusió per a les patrimonials i historicoartístiques.
Proporcionar el coneixement i els instruments necessaris per iniciar una carrera com a investigador en l'àmbit de la història, la geografia i la història de l'art.
Obtenir la capacitat de conservació, exposició i mercat d'obres d'art.
Desenvolupar la capacitat de contrastar les perspectives de la realitat i tradició històrica i geogràfica pròpies amb altres realitats.
Adquirir la capacitat de comprendre i valorar el patrimoni com un document històric i artístic.

Perspectives laborals

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art capacita per a l'exercici d'un ampli ventall d'activitats professionals, entre les quals destaquen les següents: Documentalisme (arxius, biblioteques i museus) Activitat editorial i mitjans de comunicació Docència en l'ensenyament secundari i universitari Gestió i difusió del patrimoni artístic i monumental Comissariat d'exposicions Gestió de documentació històrica Guia i turisme cultural Recerca sobre el patrimoni històric, artístic i paisatgístic Diagnosis socioeconòmiques i territorials Estudis de població Creació de continguts en el sector de la comunicació, en Institucions culturals o politicoculturals Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades Gestió de projectes internacionals d'institucions o organismes públics, privats i empreses

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Direcció dels Estudis d'Art i Humanitats: Joan Fuster Sobrepere. Direcció del programa: David Martínez Robles (UOC. Mònica Bouso García (UdL).
Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X