Geografia i Història (Oposició Secundària)

Oposicions
On-line | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Per aconseguir la teva plaça com a professor de secundària de geografia i història has de superar la prova A consistent en el desenvolupament d'un tema i la resolució de casos pràctics i la prova B que es basa en la defensa de la programació i la unitat didàctica. En MasterD et preparem el 100% de les proves.
¡Preparació del 100% de les proves: Temes + Oratòria + Programació Didàctica!.
Vols saber què ens diferencia de la resta?.
En MasterD som diferents perquè amb nosaltres estaràs preparat per superar amb èxit totes les proves:
• Podràs realitzar pràctiques de la prova oral per a la defensa de la programació.
• Realitzaràs gravacions en vídeo perquè puguis analitzar la teva exposició.
• Faràs simulacres d'examen
• Un professor expert et corregirà individualment la programació didàctica.
• Tindràs tallers i activitats al teu centre més proper.
• Rebràs una planificació de l'estudi adaptada a les teves necessitats.
No trobaràs una preparació més completa. Aposta per professionals experts, temaris actualitzats i un servei completament personalitzat.

Requisits

Requisits:
• Ser espanyol, nacional d'un país membre de la Unió Europea o nacional de la República d'Islàndia o nacional del Regne de Noruega.
• Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.
• Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals per al cos que s'opta.
• No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.
• No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.
• No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.
• Ser llicenciat, arquitecte o enginyer.
• Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

Amb caràcter general acreditaran aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes.

Metodologia

Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs Preparem el 100% proves: Supera TOTS els proves amb Master.D Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo Programació didàctica: Correcció personalitzada del teu professor Avaluació Contínua Individual: Seguiment individual amb el teu preparador Simulacres d'examen: Similars als exàmens oficials.

Perspectives laborals

Geografia i Història (Oposició Secundària)
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Cursos més populars
X