Facultat de Lletres (URV)

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques

Facultat de Lletres (URV)

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
4 Anys

Descripció

L'espanyol s'ha convertit en la segona llengua més estesa al planeta i la tercera més parlada, amb una evident vitalitat i projecció, de manera que la demanda creixent de l'ensenyament d'espanyol per a estrangers s'ha revelat com una sortida professional emergent. D'altra banda, en el context de la comunicació, la proliferació de nous mitjans d'expressió i de les relacions empresa / usuari han fet necessari una anàlisi de la conjuntura fonamental per establir vies de comunicació ràpides i eficaces amb pautes de comunicació oral i escrita clares que requereixen el perfil d'un professional que domini l'anàlisi, la interpretació i l'aplicació discursiva, així com altres mecanisme lingüístics necessaris per a la comunicació externa i interna de l'empresa / institució. És per això que la URV, amb aquest grau, ofereix una sòlida formació lingüística i cultural que ha de manifestar-se en competències i capacitats relacionades amb una excel · lent pràctica oral i escrita, amb el coneixement de la producció literària i la comunicació, àmbits de formació de els que la nostra societat està especialment necessitada.Pràctiques externesAmb les Pràctiques Externes els estudiants posen en pràctica, en diversos àmbits professionals, i de manera integrada, tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears: els coneixements teòrics amb les realitats a les que es poden aplicar, també coneixen les institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat, s'apliquen les tècniques apreses en contextos concrets, l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

ObjectiusLa formació de persones graduades és bàsica i imprescindible per exercir en qualsevol dels àmbits laborals en els quals la societat requereix un professional d'aquestes característiques. Aquests graduats han d'arribar a tenir una sòlida formació lingüística i cultural que ha de manifestar-se en competències i capacitats relacionades amb una excel · lent pràctica oral i escrita, amb el coneixement de la producció literària i amb la comunicació, àmbits de formació dels quals la nostra societat està especialment necessitada. Des d'un punt de vista estrictament científic, l'estudi de la llengua i la literatura hispànica es justifica és per la importància de la ciència lingüística i de la ciència literària, en el seu desenvolupament teòric i en les seves aplicacions.En definitiva, es tracta de formar persones:    
Que sàpiguen comunicar oralment i per escrit el que saben, que plantegin el discurs d'acord amb uns objectius precisos, que adoptin el to i el registre adequats als receptors als quals s'adrecen, que sàpiguen estructurar la informació i que desenvolupin el gust per l'estil en l'ús de la llengua.

    
Que tinguin recursos per informar-se del que desconeguin i per aprofundir en el que no dominen, que coneguin les fonts d'informació, tinguin l'hàbit de consultar-les i sàpiguen valorar el seu interès.

    
Que hagin adquirit l'autoexigència i la pràctica en la lectura precisa, analítica i contextualitzada dels textos.

    
Que tinguin uns coneixements bàsics sòlids que els permetin emprendre els estudis de postgrau amb garanties d'èxit, tant si la formació posterior té una orientació docent i / o investigadora, com si està orientada cap a un altre perfil professional.

    
Que siguin capaços d'integrar en equips creats per satisfer les necessitats comunicatives d'empreses i institucionciones per col · laborar amb professionals dels àmbits de la publicitat i el periodisme.Treball de Fi de GrauAmb el Treball de Fi de Grau, els estudiants adquireixen les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador: s'apliquen les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret, i desenvolupen l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un projecte. També demostren el coneixement, l'anàlisi i la utilització crítica de fonts i de bibliografia i la capacitat d'elaborar un discurs concís, coherent i comunicar els resultats del treball.

Veure més

Durada

240 ECTS

Perspectives laborals

Aquest títol capacita per a exercir les activitats professionals relacionades amb l'assessorament i la correcció lingüística, la planificació, la gestió del multilingüisme, el treball editorial, la crítica literària, la gestió cultural del patrimoni literari-escrit i oral-, la gestió lingüística avançada tant en els àmbits de la comunicació escrita, oral i audiovisual tradicionals com en el de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i l'ensenyament de la llengua i la literatura.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques