Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

1056 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat de Lleida (UdL)
Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
5 anys
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Amb aquest Grau es pretén que s'assoleixin coneixements sobre la literatura i la cultura de països de parla anglesa i francesa, en la mesura que aquests són necessaris per a la comunicació intercultural.

Temari

Primer Curs
 • Gramàtica catalana
 • Introducció a la teoria literària
 • Literatura catalana contemporània I
 • Llengua anglesa I
 • Llengua castellana
 • Llengua francesa I
 • Comentari de textos literaris
 • Llengua anglesa II
 • Llengua francesa II
 • Producció de textos orals i escrits
 • Tecnologies del llenguatge
 • Variació i sociolingüística
Segon Curs
 • Corrents de la literatura europea
 • Literatura catalana contemporània II
 • Literatura catalana moderna
 • Llengua anglesa III
 • Fonaments i recursos per a la traducció
 • Fonètica i fonologia catalanes
 • Optativa del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans:
 • Introducció a la llengua llatina (no ofertada curs 2020-2021)
 • Monografia de literatura catalana II
 • Mètrica i versificació catalanes
 • Llengua francesa III
 • Metodologia de treball acadèmic
 • Occità referencial I
 • Tècniques de comunicació oral i escrita (Castellà)
 • Teoria de la comunicació
Tercer Curs
 • Crítica literària
 • Literatura catalana medieval I
 • Morfologia i lexicologia catalanes
 • Sintaxi catalana
 • Llengua Francesa IV
 • Mediació lingüística i comunicació intercultural
 • Lingüística aplicada
 • Occità referencial II
 • Llengua Anglesa IV
 • Llengües en contrast
 • Pràctica traductològica I (Anglès>Català/Castellà)
 • Pràctica traductològica I (Francès>Català/Castellà)
Quart Curs (inici curs 2021-2022)
 • Literatura catalana del segle XIX
 • Metodologia de l'ensenyament del català
 • Pragmàtica i català col·loquial
 • Cultura i comunicació dels països de llengua anglesa
 • Pràctica traductològica inversa I (Català/Castellà > Anglès/Francès)
 • Traducció de textos cientificotècnics (Anglès/Francès >< Català/Castellà)
 • Aranès I
 • Assessorament lingüístic
 • Dialectologia catalana i occitana
 • Història social de la llengua catalana
 • Sociolingüística catalana
 • Cultura i comunicació dels països de llengua francesa
Cinqué Curs (inici curs 2022-2023)
 • Optatives del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans:
 • Edició de textos
 • Gramàtica història catalana
 • Occità referencial III
 • Aranès II
 • Literatures romàniques
 • Monografies de literatura catalana I
 • Occità referencial IV
 • Onomàstica catalana
 • Lingüística romànica
 • Literatura occitana II
 • Literatura catalana medieval II
 • Literatura occitana I
 • La traducció literària i de textos d'assaig (Anglès >< Català/Castellà)
 • La traducció literària i de textos d'assaig (Francès > < Català / Castellà)
 • Política i planificació lingüístiques
 • Pràctiques en empresa i / o institucions
 • Treball final de grau
 • La traducció en els mitjans de comunicació audiovisual (Anglès i Francès > Català/Castellà)
 • Pràctica traductològica II (Anglès/Francès > Català/Castellà)
Treball final de grau

 
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Que l'estudiantat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que part de la base de l'educació secundària general, i sol trobar-se a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Requisits

 • Es recomana que s'accedeixi a aquests estudis des de l'itinerari d'Humanitats o Ciències Socials, tot i que també poden cursar aquest grau estudiants que tinguin interès per la temàtica del grau i provinguin d'altres itineraris.
 • S'ha d'haver assolit prèviament un bon nivell en l'ús de les diferents llengües estudiades al grau: un nivell avançat de llengua catalana i castellana, un nivell mitjà-alt d'anglès i un nivell mitjà de francès.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Català/Castella (50%), Anglès (50%)

Durada

360 Crédits

Objectius

 • Produir i corregir textos en les llengües catalana i castellana amb un nivell d'expert i en les de les llengües anglesa i francesa amb un nivell avançat.
 • Traduir textos del francès i l'anglès al català i al castellà.
 • Gestionar la multiculturalitat i els entorns multilingües de forma eficient en diversos entorns.
 • Avaluar i dissenyar plans de dinamització i revitalització lingüística.
 • Avaluar i dissenyar planificacions i materials docents relacionats amb l'ensenyament de llengües.
 • Participar en l'elaboració de recursos i aplicacions de la tecnologia lingüística.
 • Conèixer la literatura produïda en les llengües esmentades i la cultura de països de llengua anglesa i llengua francesa en tant amb la fi de poder incidir en la millora dels processos de comunicació en un marc multicultural.

Titulació obtinguda

Graduado o Graduada en Lenguas Aplicadas y Traducción por la Universidad de Lleida y Graduado o Graduada en Filología Catalana y Estudios Occitanos por la Universidad de Lleida

Pràctiques

Pràcticas externes

Promocions

 • Beques del Ministeri d'Educació
 • Beques de l'AGAUR
 • Beques i ajuts propis de la UdL
 • Beques de mobilitat - Programes de Mobilitat
 • Beques adscrites a contractes, convenis o projectes de recerca
 • Altres beques i ajuts externs

Horari

Temps complert
Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Escola Politécnica Superior, Campus de Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8 08700 Igualada (Barcelona)
Facultat d'Enfermería i Fisioterapia, Campus Igualada
Plaça del Rei, 15 08700 Igualada (Barcelona)
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya INEFC Pirineus
Plaça de les Monges, 2 2ªplanta 25700 La Seu d'Urgell (Lleida)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Escola Politécnica Superior, Campus de Cappont
Carrer de Jaume II, 69 25001 Lleida
Sol·licita informació
X