Grau en Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El grau de Logopèdia té com a objectiu la formació de futurs logopedes. El logopeda és el professional sanitari que s'ocupa de la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de la comunicació, els trastorns del llenguatge oral (TEL), els trastorns de la parla (dislàlies, diglòssies, quequesa i trastorns de la veu), les funcions orofacials (disglòssia, deglució atípica, etc.), i els trastorns de la lectura (dislèxia i problemes de la comprensió lectora) i de l'escriptura (disgrafia).
El grau de Logopèdia aporta una formació interdisciplinària, i la seva actuació se situa en l'àmbit social, sanitari i educatiu. El logopeda pot exercir la seva activitat individualment o en equips multidisciplinaris, tant en l'àmbit públic com en el privat.
El grau interuniversitari de Logopèdia de la UVic-Ucc / UOC ofereix l'oportunitat de realitzar seminaris presencials a la Clínica Universitària de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UVic-Ucc) per a poder integrar i aplicar els diferents coneixements i habilitats pràctics propis de l'exercici professional.

Competències:
Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i del llenguatge.
Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i del llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica. Per a això, s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
Usar les tècniques i els instruments d'exploració propis de la professió, i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les en el conjunt de la informació.
Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.
Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com a col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, les tècniques i els recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.
Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius, i també el disseny i l¿ús de pròtesi, i les ajudes tècniques necessàries adaptades a les condicions físiques, psicològiques i socials dels seus pacients.
Assessorar les famílies i l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopèdic.
Ser capaç de treballar en l'entorn escolar, assistencial, sanitari i sociosanitari, tant en equips uniprofessionals com multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració i l'execució de polítiques d'atenció i educació sobre temes relacionats amb la prevenció i l'assistència logopèdica.
Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de manera crítica la terminologia, els assaigs clínics i la metodologia propis de la recerca relacionada amb la logopèdia.
Conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
Explicar i argumentar el tractament seleccionat.
Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.
Ser capaç de desenvolupar habilitats com ara, regular el propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.
Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
Conèixer els trastorns de la comunicació, del llenguatge, de la parla, de l'audició, de la veu i de les funcions orals no verbals.
Conèixer i valorar críticament les tècniques i els instruments d'avaluació i de diagnòstic en logopèdia, i també els procediments de la intervenció logopèdica.
Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció, adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.
Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, de seguiment, de finalització i de derivació.
Presentar una adequada producció de la parla, estructuració del llenguatge i qualitat de la veu.
Manejar les tecnologies de la comunicació i la informació.
Ser capaç de realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i en l'ús eficient dels recursos sanitaris, i també de gestionar eficaçment la documentació clínica amb especial atenció a la confidencialitat.
Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant-ne els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.
Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant-hi els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Temari

El pla d'estudis del grau de Logopèdia de la UVic-Ucc / UOC es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en els següents subconjunts:

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 66
Obligatòries 114
Optatives 30
Pràctiques externes 24
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures per semestres:
Semestre 1:
• Psicologia evolutiva 6 ECTS.
• Anatomia i fisiologia dels òrgans de la parla i de l'audició 6 ECTS.
• Salut pública 6 ECTS.
• Fonaments educatius 6 ECTS.
• Lingüística General 6 ECTS.

Semestre 2:
• Anatomia i fisiologia del sistema nerviós 6 ECTS.
• Adquisició del lenguajel 6 ECTS.
• Física acústica i audiologíal 6 ECTS.
• Educació vocall 6 ECTS.
• Neuropsicologíal 6 ECTS.

Semestre 3:
• Trastorns secundaris 6 ECTS.
• Disfuncions orofacials 6 ECTS.
• Trastorns del desenvolupament del llenguatge oral 6 ECTS.
• English for health sciences 6 ECTS.
• Avaluació i diagnòstic 6 ECTS.

Semestre 4:
• Trastorns adquirits del llenguatge 6 ECTS.
• Intervenció en la deficiència auditiva 6 ECTS.
• Trastorns de la veu 6 ECTS.
• Lingüística aplicada a la logopèdia 6 ECTS.
• Bases per a la recerca 6 ECTS.

Semestre 5:
• Intervenció en les alteracions del llenguatge escrit 6 ECTS.
• Estimulació primerenca 6 ECTS.
• Intervenció en els trastorns de la veu 6 ECTS.
• Pràctica basada en l'evidència 6 ECTS.
• Pràctiques I (anual) 6 ECTS.
• Pràctiques II (anual) 6 ECTS.

Semestre 6:
• Fonaments de la intervenció logopèdica 6 ECTS.
• Intervenció en les disfuncions orofacials 6 ECTS.
• Intervenció en els trastorns secundaris i CAA 6 ECTS.
• Intervenció en les disfuncions orofacials 6 ECTS.
• Pràctiques I (anual) 6 ECTS.
• Pràctiques II (anual) 6 ECTS.

Semestre 7:
• Ètica professional i legislació 3 ECTS.
• Mètodes de recerca a la logopèdia 6 ECTS.
• Intervenció en les disfluències 3 ECTS.
• Pràctiques III (anual) 6 ECTS.
• Pràctiques IV (anual) 6 ECTS.

Semestre 8:
• Treball final de grau 6 ECTS.
• Pràctiques III (anual) 6 ECTS.
• Pràctiques IV (anual) 6 ECTS.

Destinataris

Pefils:
El grau de Logopèdia de la UVic-Ucc / UOC va dirigit a totes aquelles persones interessades en la comunicació, el llenguatge, la parla i la veu.
La logopèdia és una formació interessant per a totes les persones que, amb vocació terapèutica, vulguin treballar en l'àmbit social, educatiu i sanitari. El grau de Logopèdia dota l'estudiant d'una formació àmplia, que li permetrà donar resposta a qualsevol de les alteracions pròpies de la logopèdia tant en pacients infantils com adults.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 219 setembre 2023.

Objectius

 • Obtenir els coneixements sobre els fonaments biològics, psicològics, lingüístics i pedagògics que coincideixen en la disciplina de la logopèdia.
 • Proporcionar el coneixement científic de les diferents patologies de la comunicació i del llenguatge per a poder realitzar les tasques de prevenció i diagnòstic, i la corresponent intervenció educativa o terapèutica.
 • Planificar i implementar tècniques de comunicació no verbal per a optimitzar les situacions comunicatives, i també la disposició i la participació en equips intra i interdisciplinaris.
 • Aprendre a gestionar la diversitat sociocultural en la seva actuació, i a conèixer i respectar les limitacions associades a les diferents patologies.
 • Contactar amb els diferents àmbits d'intervenció més característics de la logopèdia, introduint els estudiants en la pràctica de la professió.
 • Propiciar una actitud oberta i reflexiva, i possibilitar l'autocrítica per a millorar els coneixements dels estudiants i la pràctica en l'exercici de la seva professió.
 • Despertar l'interès per la formació continuada que els permeti de mantenir-se en un nivell òptim professional.
 • Proporcionar els coneixements necessaris per a poder afrontar l'exercici de la lliure professió i respondre als reptes professionals que la societat demanda.

Titulació obtinguda

El Grau de Logopèdia ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Pràctiques

Tots els estudiants del grau de Logopèdia hauran de cursar 24 crèdits ECTS de pràctiques externes entre el tercer i el quart curs.

Perspectives laborals

El logopeda és un professional sanitari que pot treballar en els àmbits social, sanitari i educatiu. Aquests àmbits es concreten en les següents ubicacions professionals: Unitats hospitalàries (otorinolaringologia, foniatria, rehabilitació, cirurgia maxilofacial, neurologia, neuropediatria, psiquiatria, psicologia, etc.) Centres d'atenció primària Serveis sociosanitaris: centres geriàtrics, centres d'atenció precoç, atenció domiciliària Escoles d'educació especial Centres de formació i docència de professionals de la logopèdia Consulta privada Mitjans de comunicació Centres d'educació vocal i cant

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Director de el programa (UOC): Dr. Alfonso Igualada Pérez.
Grau en Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X