Audició i Llenguatge (Oposició Primària)

1054 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Audició i Llenguatge (Oposició Primària)
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Vols plaça fixa de mestres d'audició i llenguatge?

En MasterD t'ajudem a aconseguir una plaça en el cos de mestres de la teva comunitat amb el curs de preparació d'oposicions d'audició i llenguatge de primària.
Els mestres d'audició i llenguatge som especialistes dedicats a promoure i desenvolupar la prevenció dels problemes de llenguatge, a la potenciació de les capacitats comunicatiu-lingüístiques ia la solució de problemes específics de llenguatge i comunicació.
D'una banda, els mestres d'audició i llenguatge exerceixen la seva professió atenent directament a tots els alumnes que presentin dificultats, tant en el desenvolupament del llenguatge i / o la comunicació, com a proporcionar tractament o reeducació en els possibles trastorns que apareixen en aquest àrea . D'altra banda, el seu treball també estarà dirigit a servir de suport i orientació a la resta dels professors del centre, a l'hora de realitzar les adaptacions curriculars oportunes, per poder oferir així una resposta educativa ajustada a les necessitats educatives especials de cada un els alumnes.

Aquest curs per a preparar les oposicions d'audició i llenguatge capacita l'alumne opositor a afrontar les diferents proves de què consta l'examen oposició per al cos de mestres. A més del que vocacional, aquests han de conèixer i dominar unes tècniques de comunicació oral, funcionament de centres docents, conèixer casos pràctics, dominar la legislació autonòmica en matèria educativa ... etc. per la seva tasca professional.

Requisits

Ser espanyol, nacional d'un país membre de la Unió Europea o nacional de la República d'Islàndia o nacional del Regne de Noruega. Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació. Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals per al cos al qual s'opta. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques. No estar sotmès en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui. No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar. Estar en possessió o haver superat tots els estudis conduents i haver satisfet els drets d'expedició del títol de Mestre / ao el títol de grau corresponent.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Promocions

Matricula't ara i aconsegueix gratis la preparació de l'anglès!.

Avantatges del curs

Preparem el 100% de les proves. Classes en directe amb el teu professor. Pràctica de l'oratòria: Simulacres i gravacions en vídeo.
Audició i Llenguatge (Oposició Primària)
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X