Grau de Medicina

Grau
Oficial / homologat
Presencial
360 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què és pretén amb aquest ensenyament?
Formar metges que satisfacin els demandis de la societat amb capacitat per:
Desenvolupar tasques pròpies de la professió, com llaura l'exploració, el diagnòstic, els procediments mèdics, els pronòstics, la promoció de la salut i la prevenció, etc.
Abordar la pràctica de la professió mitjançant el coneixement dels ciències bàsiques, socials i clíniques, com també dels principis fonamentals de la medicina.
Exercir funcions sanitàries (recerca, docència i gestió, treball en equip) i de desenvolupament personal (autocrítica i autoavaluació, aprenentatge autònom, guareix personal, professionalitat, motivació).

Temari

Distribució de crèdits:
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 93
Obligatòria (OB) 243
Optativa (OT) 18
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 6
Crèdits totals 360

Destinataris

Interessant i recomanable que tinguis:
  • Capacitat per comunicar-es mitjançant el llenguatge.
  • Vocació d'atendre i de servir els altres.
  • Perfil psicològic que permeti l'aprenentatge de coneixements i d'habilitats, i capacitat d'aplicar-els amb sentit comú per al bé dels altres.
  • Capacitat per establir relacions causa-efecte i coneixement suficient de ciències experimentals: matemàtiques, física, química i biologia.
  • Domini dels llengües pròpies i coneixement suficient de l'anglès.

Requisits

Quines són els vies d'accés preferents per a aquest grau?:
Batxillerat experimental + PAU
Batxillerat de Ciències de la Naturalesa
Cicles Formatius de Grau Superior
Anatomia patològica i citologia
Animació d'activitats físiques i esportives
Dietètica
Imatge per al diagnòstic
Laboratori de diagnòstic clínic
Ortosis i pròtesis
Radioteràpia
Audiopròtesi
COU + PAU
COU Biosanitària
Formació Professional
Audiopròtesi
Prova més grans de 25 anys
Prova més grans de 25 anys
Batxillerat LOGSE + PAU
Ciències de la Salut

Perspectives laborals

El grau capacitat per a l'exercici de la professió de metge.
Grau de Medicina
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Cursos més populars
X