Diploma d'Expert de Demències i Altres Afectacions Neurodegeneratives

1071 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Demències i Altres Afectacions Neurodegeneratives
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
10 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

20% descompte!
L'especialització online de Demències i Altres Afectacions Neurodegeneratives s'ha dissenyat per dotar l'estudiant de les eines necessàries que permetin adquirir coneixements sobre totes les possibles afectacions que s'associen als processos neurodegeneratius del cervell.
A la societat occidental actual, l'inexorable augment de l'esperança de vida de les persones exerceix un paper crucial, ja que augmenta la prevalença de les malalties del cervell associades a l'edat, com les malalties neurodegeneratives.
Durant els darrers anys, la figura del neuropsicòleg ha anat guanyant protagonisme, tant a l'àmbit clínic com dins dels grups de recerca. El domini de les bases que relacionen el comportament amb els mecanismes del funcionament cerebral aporta als equips una informació preferent a l'hora d'escollir determinats tractaments o de dissenyar protocols de recerca concrets. Així mateix, els estudis de neurociència constitueixen actualment una de les àrees de coneixement més en auge en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament.
En aquest marc, el perfeccionament progressiu dels instruments d'avaluació, el desenvolupament de tècniques de neuroimatge cada vegada més precises i la possibilitat de l'estudi in vivo del funcionament del sistema nerviós permeten aprofundir en les bases neurobiològiques de la conducta humana, cosa que obliga a especialista a actualitzar el coneixement de manera contínua.
L'especialització de Demències i Altres Afectacions Neurodegeneratives ha estat creada per neuropsicòlegs integrats en equips multidisciplinaris, el treball dels quals constitueix un pilar fonamental dins del grup. S'adreça a totes aquelles persones interessades a obtenir un coneixement avançat de tot l'espectre d'alteracions cognitives, conductuals i funcionals derivades de l'afectació del sistema nerviós associada a l'edat amb què cada dia es pot trobar un professional d'aquest camp.
A l'especialització de Demències i Altres Afectacions Neurodegeneratives, l'estudiant aprofundirà en l'espectre d'afectacions que poden aparèixer com a conseqüència dels processos neurodegeneratius que afecten el sistema nerviós. Les demències i les alteracions secundàries a l'afectació dels ganglis basals seran el fil conductor. Tindran un protagonisme especial les malalties neurodegeneratives amb més prevalença, com la malaltia d'Alzheimer i la malaltia de Parkinson, així com diferents malalties relacionades amb la neurodegeneració i l'envelliment normal.
Per això, es fomentarà que l'estudiant comprengui els mecanismes subjacents de cada procés, estableixi un pla d'acció, que inclourà una avaluació per afavorir el diagnòstic correcte, i un pla d'actuació per promoure la rehabilitació en totes les esferes possibles. Així mateix, s'impulsarà la generació de coneixement, es facilitarà la reflexió i el debat entre els estudiants, i es promourà la realització de projectes de recerca a les diferents àrees.

Temari

Càrrega lectiva
Per obtenir aquesta especialització, els estudiants hauran de superar 10 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que pot invertir l'estudiant per adquirir les competències associades a cadascuna de les assignatures.
Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació dels estudiants.
El procés d'aprenentatge es basa en el model d'avaluació continuada (EC) i no es realitza cap prova presencial en cap assignatura.
Assignatures
Aquesta especialització es cursa en un únic semestre acadèmic i consta de 2 assignatures obligatòries.
Assignatura - Crèdits ECTS
Envelliment i demències 5
 • Introducció a les malalties neurodegeneratives
 • Envelliment normal, deteriorament cognitiu lleu i demències
 • Tractament no farmacològic de les demències
 • Malaltia d'Alzheimer
 • Demències de caràcter frontotemporal
 • Deteriorament cognitiu vascular
 • Malalties priòniques
 • Demència per cossos de Lewy
 • Atròfia cortical posterior
 • Esclerosi lateral amiotròfica
Trastorns neurològics II 5
 • Trastorns del moviment: qüestions generals
 • Malaltia de Parkinson: aspectes neuropsicològics
 • Altres trastorns del moviment
 • Malalties desmielinitzants
 • Epilèpsies
 • En aquesta especialització no es fan pràctiques.

Destinataris

A qui s'adreça:
Per accedir a aquesta especialització es recomana ser llicenciat o graduat en Psicologia o en Medicina, o haver aconseguit un títol de la branca de ciències de la salut, com ara:
 • Diplomatura o grau d'Infermeria
 • Diplomatura o grau de Fisioteràpia
 • Diplomatura o grau de Farmàcia
 • Llicenciatura o grau de Ciències Biomèdiques
 • Llicenciatura o grau de Veterinària
 • Diplomatura o grau de Nutrició Humana i Dietètica
 • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional
 • Diplomatura o grau de Logopèdia
Sortides professionals:
Aquesta especialització proporciona coneixement que pot ser aplicat, des del teu rol principal, a:
 • Serveis de neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, medicina interna.
 • Centres de recursos assistencials (residències geriàtriques, centres de dia).

Requisits

Requisits acadèmics:
Per cursar el programa de Demències i altres Afectacions Neurodegeneratives es requereix una titulació universitària prèvia en alguns dels estudis de l'àrea de ciències de la salut que es detallen a continuació:
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Medicina
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs
Descarregar Fullet PDF

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

El principal objectiu és formar professionals capacitats per poder exercir amb excel·lència l'activitat clínica pròpia dels diferents àmbits d'actuació relacionats amb els aspectes neuropsicològics de les malalties neurodegeneratives.
Competències:
 • Integrar els coneixements més rellevants en aquest camp per a la pràctica professional.
 • Identificar i justificar els possibles perfils d'afectació neuropsicològica així com de normalitat
 • Determinar quin pla d'exploració neuropsicològica específic és l'idoni per aconseguir fer un diagnòstic correcte basat en l'evidència
 • Dissenyar i aplicar programes dintervenció amb rigorositat i precisió, i amb un nivell de complexitat adaptat a diferents destinataris
 • Comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades per definir un possible pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica
 • Gestionar informació i interpretar textos, documentació, informes i articles escrits a la llengua pròpia i en una llengua estrangera
 • Actuar de forma ètica, així com per comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Aprendre i expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un grau d'autonomia alt
 • Generar idees noves i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació a l'entorn professional
 • Treballar en xarxa ia la xarxa

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

20% descompte!
Diploma d'Expert de Demències i Altres Afectacions Neurodegeneratives
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X