Diploma d'Expert de Nutrició, Esport i Salut

8 Persones han demanat informació
1015 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Nutrició, Esport i Salut
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
16 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El diploma d'expert online de Nutrició, Esport i Salut proporciona eines que permeten fer un abordatge integral de l'alimentació de persones esportistes per millorar-ne el rendiment sense comprometre'n l'estat de salut.
L'adopció d'un estil de vida saludable fent esport i amb una alimentació equilibrada per motius de salut i benestar al llarg de la vida crea una demanda creixent de professionals capacitats per assessorar en nutrició de manera personalitzada.
En un context social i cultural on l'esport està de moda i l'alimentació hi té un paper cada cop més rellevant, la nutrició esportiva és un camp amb molt bones perspectives econòmiques i, per tant, d'ocupabilitat. Com a sector econòmic, la complementació i la suplementació esportives han experimentat un creixement. Paral·lelament neix la necessitat de coneixement científic i criteri per orientar i personalitzar les recomanacions.
Amb la metodologia d'aprenentatge pròpia de la UOC, aquest programa aproxima els estudiants a contextos reals i propers als professionals de la salut i la nutrició. Sestableix un model daprenentatge basat en reptes: resolució dactivitats, casos, problemes, reflexió i debat, treball en equip i també autònomament, així com simuladors de casos.

Temari

Càrrega lectiva
Per obtenir aquest diploma d'expert, els estudiants hauran de superar 16 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que els estudiants poden invertir per adquirir les competències associades a cadascuna de les assignatures.
Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació per part dels estudiants.
El procés d'aprenentatge es basa en el model d'avaluació continuada (EC) i no es realitza cap prova presencial en cap assignatura.
Assignatures
Aquest diploma d"expert es cursa en un únic semestre acadèmic, i consta de 4 assignatures obligatòries.
Assignatura - Crèdits ECTS
Biologia i fisiologia aplicada a l'esport 4
 • Fisiologia aplicada al rendiment i la nutrició esportiva
 • Biologia molecular i bioquímica aplicada a l'esport i la nutrició
 • Necessitats nutricionals de la pràctica esportiva
 • Cronobiologia i neurofisiologia aplicada a l'alimentació i l'activitat física
Alimentació i activitat física a les diferents etapes de la vida 4
 • Canvis fisiològics i metabòlics vinculats a la pràctica esportiva al llarg del cicle vital
 • Requeriments nutricionals de l'esportista o la persona activa en diferents etapes de la vida
 • Consells alimentaris, segons tipologia d'esport, específics per a les diferents etapes vitals
 • Pautes nutricionals per abans, durant i després de l'activitat física, i en funció de l'edat i el gènere
 • Recomanacions d´hidratació i recuperació en funció del tipus d´esport i etapa vital
 • Programes de promoció de l'activitat física i la millora dels hàbits alimentaris a l'entorn comunitari
Aliments, cuina i esport 4
 • Dieta saludable adaptada a la pràctica esportiva
 • Tècniques culinàries i gastronomia aplicades a la nutrició esportiva
 • Distribució i composició dels menjars per a la pràctica esportiva
 • Conceptes de cuina aplicada per a esportistes i productes casolans
 • Restauració col·lectiva a l'àmbit de l'esport
Valoració integral de l'esportista 4
 • Importància de la valoració nutricional a l'esport
 • Mètodes davaluació de la ingesta alimentària
 • Determinació de les necessitats energètiques
 • Valoració bioquímica de lesportista
 • Composició corporal, salut i rendiment
 • Tècnica de mesura en Cineantropometria
 • Utilitat de les eines de tecnologia mòbils a la valoració integral de l'esportista
En aquest programa no es fan pràctiques.

Destinataris

Perfils
El diploma d'expert de Nutrició, Esport i Salut ofereix una formació especialitzada per a les persones que es vulguin dedicar a l'assessorament alimentari d'atletes als entorns següents:
 • Centres de salut i medicina de l'esport
 • Federacions, centres i entitats esportives
Les empreses del camp de la complementació i la suplementació esportives, com a sector econòmic que ha experimentat un creixement elevat, també necessiten professionals formats específicament en alimentació i esport per treballar en el desenvolupament de productes orientats a la millora del rendiment sense comprometre l'estat de salut i basats en l"evidència científica.
Sortides professionals
Les competències i coneixements adquirits en aquest diploma d'expert us oferiran la possibilitat de progressar professionalment en l'àmbit següent:
Assessorament en alimentació a l'esport.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement d'un mínim de 2 anys d'experiència professional en els àmbits següents:
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Infermeria
 • Medicina
 • Farmàcia
 • Fisioteràpia
 • Ciències de l'activitat física i l'esport (CAFD)
 • Un altre camp vinculat a les Ciències de la Salut.
Tenir aquest diploma d'expert no habilita per exercir una professió regulada. En làmbit de la nutrició i la salut, algunes professions, activitats o competències estan regulades pel BOE. Des del 2009 són els títols de grau universitari de Nutrició Humana i Dietètica els que habiliten per a l'exercici de la professió regulada (Resolució de 5 de febrer de 2009, BOE de 17 de febrer de 2009).
Coneixements previs
 • Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
 • Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'objectiu daquest diploma d'expert consisteix a dotar els professionals de l'àmbit de la salut i de l'esport de competències necessàries per integrar i aplicar els coneixements en alimentació aplicats a l'esport i la salut. Per aconseguir-ho cal superar aquests dos subobjectius:
 • Integrar coneixements específics sobre alimentació a l'esport en diferents situacions i fases d'entrenament, inclosos grans reptes esportius, noves tendències en entrenament i de productes alimentaris específics.
 • Interioritzar la idea de la importància de dur a terme intervencions en alimentació basades en l'evidència que optimitzin els processos de prevenció, promoció i educació de la salut, així com de l'optimització del rendiment a l'esport
Competències
 • Identificar, organitzar, interpretar i comunicar informació científica de salut, valorant críticament les fonts dinformació utilitzades, preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i digualtat entre les persones
 • Reconèixer el paper de l'activitat física a l'estat de salut i la prevenció de les patologies més prevalents
 • Valorar aspectes nutricionals, antropomètrics i de salut de les persones esportistes aplicant els millors mètodes i les estratègies d'intervenció basats en l'evidència científica
 • Integrar els aspectes biològics, metabòlics i fisiològics relatius a l'alimentació i l'esport per orientar de manera fonamentada sobre nutrició esportiva per millorar el rendiment i el manteniment d'un bon estat de salut

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Nutrició, Esport i Salut
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X