Grau de Periodisme

1068 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.648 €
Sol·licita informació
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Grau de Periodisme
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Preu 1.648 €

Descripció

Branca Ciències Socials i Jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 36
Pràctiques externes 12
Treball fi de Grau 12
Places 30
Centre d'impartició Facultat de Lletres (Campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades Català
Espanyol

En el marc de la societat de la informació i del coneixement, el periodisme és una de les professions amb major transcendència i influència, donada la seva estreta vinculació amb aspectes centrals de la viabilitat d'aquestes societats, com és la democràcia representativa i la participació ciutadana, la divulgació de la cultura i el saber, l'estímul de l'activitat econòmica i la difusió de valors fonamentals per a la convivència. En aquest context, és clau formar adequadament als futurs professionals del periodisme, tant en coneixements com en valors i habilitats.

A la URV el grau de Periodisme comporta, a grosso modo, una oferta de dos cursos comuns amb les altres dues titulacions que componen el Programa Formatiu de Grau de Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) i altres dos específics per a cada grau.

Pràctiques externes
Amb les pràctiques externes els alumnes posaran en funcionament, en l'àmbit professional del periodisme i de manera integrada, les competències especifiques, transversals i nuclears assimilades, integrant els coneixements teòrics i les habilitats adquirides durant la carrera amb les realitats a les quals es pot aplicar, i desenvolupant l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional. A més, els alumnes coneixeran i utilitzaran els mitjans tècnics i les rutines professionals pròpies del periodisme en els seus diferents suports i gèneres, i prendran contacte amb les institucions i organismes vinculats a l'àmbit del Periodisme.

Objectius
En el marc de la societat de la informació i del coneixement, el periodisme és una de les professions amb major transcendència i influència, donada la seva estreta vinculació amb aspectes centrals de la viabilitat d'aquestes societats, com és la democràcia representativa i la participació ciutadana, la divulgació de la cultura i el saber, l'estímul de l'activitat econòmica i la difusió de valors fonamentals per a la convivència. En aquest context, és fonamental formar adequadament als futurs professionals del periodisme, tant en coneixements com en habilitats i els valors necessaris per a la titulació són que l'alumnat adquireixi els coneixements, habilitats i els valors necessaris per a l'exercici responsable, professional i creatiu del periodisme en qualsevol mitjà, canal o suport tradicional o digital,i escrit o audiovisual. Entenent per periodisme la recollida, el tracte i la presentació d'informació i continguts relatius a l'actualitat social, política, cultural, econòmica i esportiva, atenent a les característiques diferencials de la societat catalana en el context espanyol, europeu i global.

Treball fi de Grau
Per aconseguir el títol de Graduat de Peridisme, l'alumnat elaborarà i presentarà un treball de finalització de Grau autoritzat per un docent de la titulació. En aquest integrarà les competències específiques, transversals i nuclears, així com els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar, i desenvoluparà l'esperit analític, creatiu i crític. També haurà de mostrar el coneixement, l'anàlisi i la titulació crítica de fonts i de bibliografia, així com elaborar un discurs concís, coherent i que comuniqui adequadament els resultats del treball, amb la llengua pròpia o anglès.

Competències
Conèixer l'estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre els seus paràmetres bàsics (jurídic-polítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius, textuals, orals i visuals, en les societats contemporànies, amb ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament de les ciències socials.
Aplicar adequadament les tecnologies i els sistemes que s'utilitzen per recopilar, processar, elaborar i transmetre continguts periodístics a través dels mitjans de comunicació i internet.
Construir missatges orals i escrits designats a productes periodístics que siguin eficaços, correctes i atractius, en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les estratègies retòriques més adequades per a cada tipus d'audiència, objectiu comunicatiu i canal periodístic.
Conèixer l'estructura, el funcionament i la gestió de l'empresa, amb especial incidència en les empreses de Publicitat i Relacions Públiques.
Produir productes periodístics audiovisuals aplicant la gramàtica específica del so i la imatge fixa i en moviment i dominant els aspectes bàsics de la producció , el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes audiovisuals periodístics.
Conèixer de forma teòrica i aplicada els fonaments de l'exercici del periodisme: redacció i estil, concepte d'actualitat, noticiabilitat, organització laboral i professional, deontologia.
Comprendre els fonaments de l'exercici del periodisme i les seves interrelacions amb l'activitat publicitària i de relacions públiques.
Comprendre la realitat soci-comunicativa de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament) en el context espanyol, europeu i mundial.
Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques canalitzades a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions.
Saber dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, audiovisuals i digitals i en qualsevol tipus de suport gràfic, així com l'ús de tècniques i eines per a la representació i la transmissió de fets i dades mitjançant sistemes infogràfics.
Conèixer i saber aplicar els diferents gèneres periodístics escrits i els gèneres i formats de programes audiovisuals per narrar, analitzar o valorar l'actualitat de forma eficaç, responsable i creativa.
Conèixer els fonaments de l'ordenament jurídic en matèria d'exercici de la comunicació social, (periodisme d'entreteniment i persuasiu) des del punt de vista dels drets fonamentals però també de l'operativa quotidiana.
Conèixer i saber aplicar les principals tècniques i sistemes de gestió de les relacions entre els organismes públics o privats i el sistema mediàtic.
Dissenyar, planificar i desenvolupar projectes complexos de programes i programacions audiovisuals i de productes interactius de tractament de l'actualitat.

Sortides professionals
Reporterisme escrit o audiovisual, gabinets de comunicació, assessoria d'imatge, gestió d'informació, edició editorial i web, relacions públiques, comunicació política, docència i investigació.

Destinataris

Perfil recomanat
El perfil ideal d'un candidat a ingressar en aquesta titulació és el d'una persona inquieta, curiosa, espontània i desinhibida, preocupada pel lloc i el moment en què li ha tocat viure, amb un punt d'inconformisme i desitjós d'aconseguir un món millor. Hauria de tenir consciència de la importància de la comunicació en qualsevol època i societat, però especialment en les modernes societats avançades. A més, hauria de tenir interès per ampliar el seu bagatge cultural, la seva xarxa de relacions socioprofessionals i les seves habilitats expressives per qualsevol mitjà i canal: oral, corporal, escrit, gràfic, audiovisual.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau de Periodisme
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Sol·licita informació
X