Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció


Saps elaborar continguts transmèdia?

T'agradaria fer infografies per a representar grans volums de dades? Vols ser emprenedor i crear una empresa de comunicació?

L'evolució dels mitjans necessita professionals en contínua adaptació i que estiguin al corrent del sector, atès que els mitjans de comunicació ja no són els únics capaços de difondre missatges de manera massiva. Amb la irrupció de nous actors en l'entorn digital que permeten la publicació de missatges, els consumidors no solament són receptors de la informació, sinó que també són, a la vegada, creadors de contingut, gràcies a noves plataformes com els blogs i les xarxes socials.

El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives dóna resposta a la demanda de formació en l'àmbit del periodisme, i en concret, als nous escenaris generats pels canvis que han aparegut com a conseqüència de la irrupció de les xarxes socials i dels nous models de consum de mitjans.

El màster universitari online de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narrativse de la UOC s'orienta a capacitar els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor -d'informació periodística professional, per compte propi o d'altri, en qualsevol suport mediàtic tradicional o electrònic-, que desenvolupa la seva activitat amb textos i gèneres, i crea continguts periodístics. A més, el màster posa èmfasi en el periodisme d'innovació: el periodisme de dades, el mobile journalism -MOJO, molt estès fora d'Espanya-, el big data en comunicació, les noves narratives multimèdia; tot això en un context de nous models de negoci en els quals l'emprenedoria és cada vegada més un nínxol del sector.

Competències:

Competències generals:


Saber fixar metes i prioritats a l'hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.

Tenir la capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic.

Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a realitzar els projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.

Identificar i avaluar de manera precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

Competències transversals:

Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Comunicar eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-les persuasivament.

Competències específiques:

Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.

Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.

Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics i econòmics, i com repercuteixen en la comunicació.

Identificar les diferents modalitats d'estructura i organització de l'empresa de comunicació, i interpretar els seus resultats financers.

Obtenir un coneixement en profunditat de l'estructura de la protecció jurídica dels autors entenent les particularitats de l'obra periodística a internet.

Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.

Dominar els processos per al disseny, la implantació i l'avaluació de projectes periodístics.

Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístiques.

Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i les plataformes de comunicació per a la producció i la difusió de continguts periodístics.Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 42
Optatives 12
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Periodisme de dades* 5
 • Comunicació digital i societat 4
 • Periodisme d'investigació* 5
 • Periodisme i social media* 5
 • Periodisme mòbil 4
 • Direcció de projectes de comunicació digital 5
 • Anàlisi i visualització de dades 5
 • Noves formes narratives 5
 • Eines i recursos digitals 4
Assignatures optatives - Crèdits
 • Models de negoci i emprenedoria en comunicació digital* 4
 • Audiències i opinió pública** 4
 • Laboratori de producció audiovisual i transmèdia* 4
 • Tècniques avançades d'anàlisi i visualització de dades* 4
 • Màrqueting de continguts** 4
 • Pràctiques* 4
Treball final  - Crèdits
 • Treball final de màster* 6
*Assignatures que es despleguen el semestre 20172
**Assignatures que es despleguen el semestre 20181
 
Veure més

Destinataris

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital de la UOC té una orientació professional, i aprofundeix en les noves tendències del periodisme, amb un èmfasi important en la dimensió pràctica mitjançant assignatures vinculades als rols professionals de periodista digital, periodista de dades i periodista multimèdia.

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital va dirigit tant a periodistes en actiu que volen actualitzar i completar els seus coneixements com a llicenciats que vulguin especialitzar-se en algun dels tres focus que presenta el màster: nous formats i narratives multimèdia, periodisme de dades, investigació i emprenedoria, i nous models de negoci. També es dirigeix a professionals de la comunicació que vulguin reorientar la seva especialitat amb les noves tendències del sector, i a periodistes no actius que es vulguin reenganxar al món laboral i mantenir la seva competència professional en el més alt nivell.

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital els ajudarà a entendre la transformació del periodisme i la seva indústria per a desenvolupar un pensament creatiu i pràctic, amb mètodes que fomenten la innovació en les àrees principals de l'activitat periodística.
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Idiomes en què s'imparteix

Catellà, català.

Durada

Data d'inici: 17 octubre 2018.

Objetius

El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC capacita els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor d'informació periodística en qualsevol suport professional, per compte propi o d'altri, que desenvolupa la seva activitat i crea continguts periodístics.

A més, el màster posa èmfasi en el periodisme d'innovació: el periodisme de dades, el mobile journalism -MOJO, molt estès fora d'Espanya-, la gestió de dades massives, les noves narratives multimèdia; tot això en un context de nous models de negoci en els quals l'emprenedoria és cada vegada més un nínxol del sector.

Pel que fa a coneixements, els estudiants reben una formació completa per a detectar el potencial informatiu i saber quins gèneres o formats, i quins canals, suports o mitjans són els idonis per a cada informació. Al seu torn, són capaços de documentar-se adequadament per a desenvolupar la tasca posterior i obtenir les dades per a la informació; són també capaços de jerarquitzar, organitzar i estructurar el material obtingut; de presentar i difondre la informació de manera correcta, clara i atractiva. I, a més, d'aprendre a fer el seguiment oportú del resultat de la tasca periodística, sigui mitjançant altres peces que enriqueixin el contingut o mitjançant la gestió de suggeriments, comentaris o aportacions del públic, tot evidenciant coneixement i domini de les eines digitals.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Perspectives laborals

El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC busca satisfer la demanda d'un sector en transformació. Un dels objectius fonamentals consisteix a crear les condicions ideals perquè l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per a ser capaç d'exercir els rols professionals següents:
Redactor d'informació periodística.
Redactor responsable de premsa o comunicació institucional.
Analista de trànsit web, d'audiències i de comportament d'usuari.
Emprenedor de nous mitjans i projectes multimèdia.
Periodista de dades.
Periodista digital / transmèdia.
Dinamitzador de comunitats i continguts a la xarxa (community manager).
Gestor de projectes de comunicació digital.
Editor i gestor de continguts online.
Dissenyador de narratives visuals informatives.
Editor de xarxes socials i altres plataformes de publicació.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Últims dies de matrícula.

 

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives (UOC)

Màster universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives (UOC)