Màster universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Prepara't com a periodista digital, dominant les narratives multimèdia, el periodisme de dades i l'emprenedoria
 • Professionalitzador i pràctic, inclou el periodisme de dades
 • Forma't en visualització d'informació i narrativa transmèdia
 • Professorat integrat per doctors i periodistes en actiu
Saps elaborar continguts transmèdia?
T'agradaria fer infografies per a representar grans volums de dades? Vols ser emprenedor i crear una empresa de comunicació?
L'evolució dels mitjans necessita professionals en contínua adaptació i que estiguin al corrent del sector, atès que els mitjans de comunicació ja no són els únics capaços de difondre missatges de manera massiva. Amb la irrupció de nous actors en l'entorn digital que permeten la publicació de missatges, els consumidors no solament són receptors de la informació, sinó que també són, a la vegada, creadors de contingut, gràcies a noves plataformes com els blogs i les xarxes socials.
El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives dóna resposta a la demanda de formació en l'àmbit del periodisme, i en concret, als nous escenaris generats pels canvis que han aparegut com a conseqüència de la irrupció de les xarxes socials i dels nous models de consum de mitjans.
El màster universitari online de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narrativse de la UOC s'orienta a capacitar els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor -d'informació periodística professional, per compte propi o d'altri, en qualsevol suport mediàtic tradicional o electrònic-, que desenvolupa la seva activitat amb textos i gèneres, i crea continguts periodístics. A més, el màster posa èmfasi en el periodisme d'innovació: el periodisme de dades, el mobile journalism -MOJO, molt estès fora d'Espanya-, el big data en comunicació, les noves narratives multimèdia; tot això en un context de nous models de negoci en els quals l'emprenedoria és cada vegada més un nínxol del sector.
Competències:
Competències generals:

Saber fixar metes i prioritats a l'hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.
Tenir la capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic.
Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a realitzar els projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
Identificar i avaluar de manera precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.
Competències transversals:
Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
Comunicar eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-les persuasivament.
Competències específiques:
Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.
Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.
Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics i econòmics, i com repercuteixen en la comunicació.
Identificar les diferents modalitats d'estructura i organització de l'empresa de comunicació, i interpretar els seus resultats financers.
Obtenir un coneixement en profunditat de l'estructura de la protecció jurídica dels autors entenent les particularitats de l'obra periodística a internet.
Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.
Dominar els processos per al disseny, la implantació i l'avaluació de projectes periodístics.
Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístiques.
Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.
Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i les plataformes de comunicació per a la producció i la difusió de continguts periodístics.

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 42
Optatives 12
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Periodisme de dades* 5
 • Comunicació digital i societat 4
 • Periodisme d'investigació* 5
 • Periodisme i social media* 5
 • Periodisme mòbil 4
 • Direcció de projectes de comunicació digital 5
 • Anàlisi i visualització de dades 5
 • Noves formes narratives 5
 • Eines i recursos digitals 4
Assignatures optatives - Crèdits
 • Models de negoci i emprenedoria en comunicació digital* 4
 • Audiències i opinió pública** 4
 • Laboratori de producció audiovisual i transmèdia* 4
 • Tècniques avançades d'anàlisi i visualització de dades* 4
 • Màrqueting de continguts** 4
 • Pràctiques* 4
Treball final  - Crèdits
 • Treball final de màster* 6
*Assignatures que es despleguen el semestre 20172
**Assignatures que es despleguen el semestre 20181

Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no siguin titulats en l'àrea de ciències socials, descrit en el perfil d'ingrés recomanat, es pot recomanar cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es fa amb una tutorització i una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, abans de primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efecte són les següents:
 • Introducció al periodisme (6 crèdits)
 • Redacció periodística (6 crèdits)
 • Estructura de la comunicació (6 crèdits)
Aquests complements formatius no són obligatoris per a accedir al màster.

Destinataris

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital de la UOC té una orientació professional, i aprofundeix en les noves tendències del periodisme, amb un èmfasi important en la dimensió pràctica mitjançant assignatures vinculades als rols professionals de periodista digital, periodista de dades i periodista multimèdia.
El màster universitari de Periodisme i comunicació digital va dirigit tant a periodistes en actiu que volen actualitzar i completar els seus coneixements com a llicenciats que vulguin especialitzar-se en algun dels tres focus que presenta el màster: nous formats i narratives multimèdia, periodisme de dades, investigació i emprenedoria, i nous models de negoci. També es dirigeix a professionals de la comunicació que vulguin reorientar la seva especialitat amb les noves tendències del sector, i a periodistes no actius que es vulguin reenganxar al món laboral i mantenir la seva competència professional en el més alt nivell.
El màster universitari de Periodisme i comunicació digital els ajudarà a entendre la transformació del periodisme i la seva indústria per a desenvolupar un pensament creatiu i pràctic, amb mètodes que fomenten la innovació en les àrees principals de l'activitat periodística.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. 
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat, se'ls podrà recomanar cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements formatius.
Perfils d'ingrés recomanats
Per a cursar el màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
 • Comunicació
 • Periodisme
 • Comunicació audiovisual
 • Publicitat i relacions públiques
 • Informació i documentació
 • Titulacions afins

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC capacita els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor d'informació periodística en qualsevol suport professional, per compte propi o d'altri, que desenvolupa la seva activitat i crea continguts periodístics.
A més, el màster posa èmfasi en el periodisme d'innovació: el periodisme de dades, el mobile journalism -MOJO, molt estès fora d'Espanya-, la gestió de dades massives, les noves narratives multimèdia; tot això en un context de nous models de negoci en els quals l'emprenedoria és cada vegada més un nínxol del sector.
Pel que fa a coneixements, els estudiants reben una formació completa per a detectar el potencial informatiu i saber quins gèneres o formats, i quins canals, suports o mitjans són els idonis per a cada informació. Al seu torn, són capaços de documentar-se adequadament per a desenvolupar la tasca posterior i obtenir les dades per a la informació; són també capaços de jerarquitzar, organitzar i estructurar el material obtingut; de presentar i difondre la informació de manera correcta, clara i atractiva. I, a més, d'aprendre a fer el seguiment oportú del resultat de la tasca periodística, sigui mitjançant altres peces que enriqueixin el contingut o mitjançant la gestió de suggeriments, comentaris o aportacions del públic, tot evidenciant coneixement i domini de les eines digitals.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Perspectives laborals

El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC busca satisfer la demanda d'un sector en transformació. Un dels objectius fonamentals consisteix a crear les condicions ideals perquè l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per a ser capaç d'exercir els rols professionals següents: Redactor d'informació periodística. Redactor responsable de premsa o comunicació institucional. Analista de trànsit web, d'audiències i de comportament d'usuari. Emprenedor de nous mitjans i projectes multimèdia. Periodista de dades. Periodista digital / transmèdia. Dinamitzador de comunitats i continguts a la xarxa (community manager). Gestor de projectes de comunicació digital. Editor i gestor de continguts online. Dissenyador de narratives visuals informatives. Editor de xarxes socials i altres plataformes de publicació.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Màster universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X