Grau de Química

1089 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.648 €
Sol·licita informació
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Grau de Química
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Preu 1.648 €

Descripció

Branca Ciències
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 126
Optatius 30
Pràctiques externes 12
Treball fi de Grau 12
Places 80
Centre d'impartició Facultat de Química (Campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades Català
Espanyol

Estudiar Química a la URV vol dir treballar en una ambient dinàmic i apassionant, en una atmosfera de treball amistosa i positiva entre professorat i alumnes. Els estudis de Química obren les portes d'un futur professional ampli i divers.

La Facultat té una àmplia i reconeguda reputació pel que fa la qualitat de la seva investigació i de la seva docència. Tots els membres són actius en camps d'investigació d'excel·lència, cosa que es tradueix en una docència actualitzada als avançaments més recents.

La química està relacionada a l'evolució i el desenvolupament de la humanitat, i constitueix un suport imprescindible al món de la salut, la qualitat de vida, el medi ambient i la seguretat. Sens dubte, la química és clau per donar resposta els principals reptes de la societat actual.

Pràctiques externes
A diferència dels cursos anteriors, on les pràctiques integrades pretenen establir la relació entre les competències específiques (teòriques i pràctiques) i buscar l'equilibri entre teoria i experimentació, en l'últim curs del grau l'objectiu és realçar les competències transversals (personals i sistèmiques), tals com la resolució efectiva de problemes, l'aplicació del pensament crític, el treball en equip o la presa de decisions, entre uns altres. L'assignatura permet el desenvolupament de la pràctica professional associada amb la Química en els seus diversos vessants. A més l'alumne s'introdueix en la dinàmica empresarial o institucional, descobrint el funcionament intern de les empreses químiques, centres I+D, laboratoris d'anàlisis o instituts d'educació secundària.

Objectius
Els objectius del títol de Grau de Química s'han dissenyat a partir de l'evolució de la pròpia disciplina científica, de les demandes socials del coneixement, i de les sortides professionals reals que en aquests moments s'observen al mercat laboral.

Poden definir-se els següents objectius generals del Grau:

Incrementar l'interès dels estudiants per a l'aprenentatge de la Química i involucrar-se en l'experiència estimulant a aprendre i estudiar.
Proporcionar als estudiants una base sòlida i equilibrada de coneixements químics i habilitats.
Desenvolupar en els estudiants l'habilitat per aplicar els coneixements químics, teòrics i pràctics, a la solució de problemes en Química.
Desenvolupar en l'estudiant, mitjançant l'educació Química, un ventall d'habilitats valuoses tant en aspectes químics com no químics.
Proporcionar als estudiants una base de coneixements i habilitats amb les quals puguin continuar els seus estudis en àrees especialitzades en Química o àrees interdisciplinàries.
Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la Química en el context industrial, econòmic, mediambiental i social.

Treball de finalització de Grau
En el treball de finalització de Grau l'alumne haurà de demostrar haver integrat les habilitats i competències associades al títol mitjançant la realització, presentació i defensa d'un treball aplicat. D'aquest treball tant es valorarà el contingut en sí com l'estructura, així com la capacitat de comunicació oral i escrita del futur graduat.

Competències
Per complir aquests objectius, el programa de Grau de Química ha de garantir que els estudiants adquireixen i desenvolupin les següents competències:

Conèixer i aplicar els aspectes principals de terminologia química, nomenclatura, termes, convenis i unitats.
Conèixer els principis fisioquímics fonamentals que regeixen la Química i les seves relacions amb les diferents àrees de la química.
Conèixer els principals elements i compostos orgànics i inorgànic, així com biomolècules, les seves propietats, les seves rutes sintètiques, la seva caracterització i la seva reactivitat.
Extreure informació química de qualitat sobre objectes naturals i artificials mitjançant el coneixement dels processos de mesura en Química.
Valorar la importància de l'impacte de la química en la vida: indústria, medi ambient, farmàcia, salut, agroalimentació, etc.
Conèixer les operacions unitàries de la indústria química i altres relacionades.
Relacionar les propietats macroscòpiques i propietats d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
Demostrar coneixement, i la seva comprensió per a l'aplicació pràctica, dels fets essencials, conceptes, principis i teories de la Química.
Demostrar habilitats per identificar i resoldre problemes qualitatius i quantitatius amb un enfocament estratègic.
Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentals (síntesis i anàlisis).monitoratge de propietats químiques, processos i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.
Demostrar habilitats per a l'ús adequat de la instrumentació química estàndard.
Demostrar habilitats per als càlculs numèrics i la interpretació de les dades experimentals, amb especial èmfasi en la precisió i l'exactitud.

Sortides professionals
Aquesta titulació capacita per a l'anàlisi i estudi de la composició, propietats i transformacions naturals o provocades de les substàncies; estudi de la constitució i estructura de materials; processos de la indústria química i energètica, desenvolupament i control de processos químics industrials, farmacèutics, reciclatge i tractament de residus.

Permet dur a terme les seves activitats tant en l'Administració com en Organismes Públics com en empreses privades, així com en la docència, tant en l'ensenyament superior com en el secundari, formació professional, escoles tècniques i universitats, prèvia realització d'un Màster específic o altres requisits establerts.

Dins de l'àmbit de la investigació permet desenvolupar tasques d'investigació en universitats, centres d'investigació públics i privats i en departaments de I+D+I d'empreses del sector químic, farmacèutic. Alimentari, sanitari, cosmètic, entre d'altres.

Aquest títol capacita per a l'exercici de les següents activitats professionals:

Químic tècnic de laboratori (agroalimentari, de medi ambient, industrial, sanitari, legal…)
Tècnic de control de processos industrials.
Tècnic en control de qualitat.
Tècnic de producció.
Tècnic de medi ambient.
Tècnic en prevenció de riscos laborals.
Tècnic de màrqueting.
Tècnic en les Administracions públiques.
Professor d'ensenyament superior.
Professor d'ensenyament secundari.
Investigador delegat o representant comercial.
Assessor tècnic.

Destinataris

Perfil recomanat
L'estudiant de nou ingrés ha de tenir uns coneixements sòlids en matèries bàsiques de la titulació, i especialment dels principis fonamentals de la química, la física i les matemàtiques. També es considera adequat que els alumnes de nou ingrés posseeixin un domini, oral i escrit, de la llengua pròpia i de les oficials de la URV, així com un nivell bàsic d'una llengua estrangera, preferentment l'anglès, i d'informàtica.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau de Química
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Sol·licita informació
X