Grau de Sociologia

1026 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau de Sociologia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia


Presentació


El Grau de Sociologia està destinat a aquells estudiants que tinguin interès a comprendre diversos fenòmens que susciten debats públics, com la cultura, les desigualtats socioeconòmiques, l'educació, el gènere, la immigració, la política social, la religió o el treball.
L'exercici de la sociologia consisteix a desenvolupar un cos de coneixements vàlid i fiable basat en la investigació que, en última instància, contribueixi a la millora de la condició humana global. Amb aquesta finalitat, s'ofereix un ampli coneixement de les ciències socials, i una preparació més profunda sobre l'estructura social, la metodologia i les tècniques d'investigació i la teoria sociològica.


Formació complementària


La Facultat ofereix cursos propedéuticos a les àrees en les quals s'han detectat majors manques, com és el cas de les matemàtiques.

Règim d'estudi

Temps complet. També s'ofereix una via lenta, a temps parcial, per a estudiants que compaginen estudis i treball.
Modalitat

Presencial.
Període lectiu

Semestral.
Idioma

Català i castellà.
Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.
Pràctiques professionals


Assignatura optativa de pràctiques externes: els estudiants assajaran els seus coneixements mitjançant una breu col·laboració en una empresa, en l'administració pública o en una entitat del tercer sector durant un quadrimestre.

Preu vigent per crèdit

13,75 euros

Competències

Competències generals


En finalitzar els seus estudis els estudiants d'aquest Grau hauran de:

Demostrar que posseeixen i comprenen uns coneixements en sociologia, a partir de l'observació dels fenòmens socials, tenint en compte la complexitat de les seves causes i efectes, així com la informació que els diferents mètodes i tècniques d'investigació social proporcionen sobre ells.
Aplicar aquests coneixements amb professionalitat, formulant arguments i resolent problemes relacionats amb la investigació social, la gestió i els estudis de polítiques laborals, la gestió de polítiques públiques, la intervenció social i altres àmbits professionals als quals la sociologia ofereix notables sinergies (especialment, la comunicació, l'educació, la gestió cultural i la gestió del medi ambient).
Reunir i interpretar les conclusions científiques de la sociologia per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre diverses de les especialitats que ha adoptat la sociologia (especialment, la cultura, l'educació, la interacció entre la societat i el medi ambient, la política social i el treball).
Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Disposar de les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals


Demostrar que comprèn l'anàlisi dels fenòmens socials presentats en llengua anglesa, així com l'observació dels seus punts forts i febles.
Comunicar de manera efectiva, amb un nivell bàsic de la llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels fenòmens socials.
Administrar el propi temps planificant l'estudi, gestionant la relació amb el tutor/a o assessor/a i complint els termes adequats per a un projecte de treball.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Avaluar la qualitat del propi treball.
Treballar en equip i en xarxa en situacions diverses.

Competències específiques


Descriure els fenòmens socials de manera teòrica i rellevant, tenint en compte la complexitat dels factors implicats, les seves causes i els seus efectes.
Demostrar que comprèn els enfocaments de la teoria sociològica, les seves interpretacions i el context històric. Aplicar aquests coneixements, especialment els que s'ocupen de les desigualtats socials entre classes, gèneres i grups ètnics, així com la posada en pràctica de les polítiques públiques en la seva resolució.
Enumerar la metodologia i les tècniques d'investigació que sustenten les principals hipòtesis sobre les relacions socials, les posicions i pràctiques dels individus en l'estructura i els canvis socials.
Aplicar els principals mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a un tema concret.
Dissenyar un projecte d'investigació social definint un marc teòric exhaustiu, amb uns conceptes clars, formulant hipòtesis coherents i significatives, escollint les tècniques d'investigació apropiades per als conceptes adoptats i analitzant els resultats empírics obtinguts.
Avaluar les aportacions dels enfocaments sociològics a l'estudi de la cultura, l'educació, la interacció entre societat i medi ambient, la política social i el treball.
Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i situacions de conflicte, reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i les decisions polítiques que afecten a la democràcia, als drets humans, a la justícia social i al desenvolupament sostenible.

Sortides professionals


La inserció de professionals de la sociologia en diferents espais laborals ha diversificat notablement el tipus de tasques desenvolupades:

Assessorament i consultoria en organismes públics i privats.
Processos de dinamització social i cultural.
Projectes d'intervenció social i comunitària.
Avaluació de polítiques i de plans de formació.
Selecció de personal.
Publicitat, marqueting i estudis de mercat.
Investigació i ensenyament.

Destinataris

Perfil d'ingrés


Els coneixements necessaris per seguir aquests estudis es troben a les àrees d'humanitats i ciències socials, encara que també és necessari un mínim component de matemàtiques.

El grau es dirigeix a estudiants interessats a comprendre els fenòmens que susciten debats públics com la cultura, les desigualtats socioeconòmiques, l'educació, el gènere, la immigració, la política social, la religió o el treball.


¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Grau de Sociologia
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X