Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Un màster que pot impulsar la teva carrera professional en un dels àmbits clau per al futur
 • Formació professionalitzadora
 • Pràctiques amb la Creu Roja i les Nacions Unides
 • Estudi de casos dels principals conflictes actuals
El màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització de la UOC ofereix als estudiants un coneixement ampli i pràctic de l'activitat legislativa, judicial i executiva que regeix els poders públics i l'entorn empresarial. D'aquesta manera, permet desenvolupar un assessorament adequat en aquells àmbits professionals en els quals resulta necessari combinar objectius polítics, socials o econòmics amb el respecte dels drets fonamentals.
La interacció entre els drets humans, la democràcia i la globalització s'ha convertit en un àmbit considerat fonamental per a assegurar les cotes més grans de benestar social. Les especialitzacions del màster s'ajusten als tres sectors amb més demanda laboral en l'actualitat:
 • Empresa i Drets Humans.
 • Drets humans i Col·lectius Especialment Vulnerables.
 • Drets Humans i Dret Internacional Humanitari (UOC, Creu Roja) (inici febrer 2018).
El màster de Drets Humans, Democràcia i Globalització de la UOC té un enfocament clarament profesionalizador i pràctic. L'estudiant sortirà totalment preparat per a afrontar qualsevol activitat de l'àmbit públic o privat, tot garantint el respecte dels drets humans fonamentals en un món cada cop més globalitzat.
Competències:
Identificar i comprendre el funcionament i els límits de les institucions i els actors més rellevants en matèria de drets humans i democràcia.

Fer diagnòstics sobre la realitat social a escala local, nacional o internacional respecte a la situació dels drets humans i la democràcia.
Dissenyar estratègies legals i polítiques complexes en matèria de defensa dels drets humans i la democràcia en diferents nivells (públics i privats) d'intervenció .
Usar instruments analítics per a oferir assessoria estratègica a organitzacions públiques i privades en la presa de decisions que afectin els drets humans.
Avaluar correctament dintre del termini i de la manera escaient l'impacte de les decisions, les estratègies i les polítiques de les organitzacions públiques i privades per a la garantia dels drets humans i la democràcia.
Conèixer en profunditat els canvis en la persecució de les violacions dels drets humans i el dret internacional humanitari a on ens ha portat el desenvolupament de la categoria normativa dels crims internacionals. Conèixer les seves limitacions polítiques i jurídiques
Dissenyar i desenvolupar una investigació en matèria de drets humans d'acord amb les diferents regles del coneixement científic, jurídic o polític.
Competències propies de la UOC:

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

El pla d'estudis es divideix en tres mòduls:
 • Mòdul obligatori de 32 crèdits;
 • Mòdul optatiu de 22 crèdits, a escollir entre 32 crèdits ofertats;
 • Treball final de màster de 6 crèdits. Existeixen dues possibilitats de TFM: si s'opta pel professionalitzador s'haurà de cursar l'assignatura optativa de Pràctiques. Si s'opta per la branca d'investigació s'haurà de cursar l'assignatura optativa de Metodologia per a la investigació dels drets humans.
Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 32
Optatives 22
Treball final de màster (professionalitzador) 6
Treball final de màster (de recerca) 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Teories de la justícia. Concepte i fonaments dels drets humans i democràcia 4
 • Sistema interamericà de protecció dels drets humans 4
 • Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets 4
 • Sistema universal de protecció dels drets humans 4
 • Drets humans i democràcia en el món africà, àrab i musulmà 4
 • Població i drets humans 4
 • Globalització i drets socials 4
 • Conflictes armats, dret internacional humanitari, drets humans i justícia transicional 4
 • Treball final de màster (professionalitzador) 4
 • Treball final de màster (investigació) 6
 • Metodologia per la recerca en drets humans 6
 • Pràctiques 6
Assignatures optatives de l'especialització de Drets Humans i Col·lectius Especialment Vulnerables - Crèdits
 • Gènere, identitat sexual i drets humans 4
 • Immigració i drets humans: identitat, estrangeria, refugiats i asil 4
 • Minories i pobles indígenes 4
 • Protecció internacional dels drets del nen 4
Assignatures optatives de l'especialització en Drets Humans i Empresa - Crèdits
 • Conceptes, fonament i desenvolupament dels instruments internacionals per al control de la conducta de les empreses 4
 • Les empreses i l'impacte de la seva activitat sobre els drets humans de grups especialment vulnerables 4
 • Empreses i sectors econòmics sensibles per a la protecció dels drets humans: exactriu, seguretat privada, altres 4
 • Metodologies d'avaluació i seguiment de l'impacte de l'activitat de les empreses en els drets humans 4
Assignatures optatives de l'especialització en Drets Humans i Dret Internacional Humanitari (UOC, Creu Roja) (març 2018) - Crèdits
 • Dret aplicable a la conducció de les hostilitats 4
 • Protecció de les víctimes dels conflictes armats 4
 • Dret penal internacional 4
 • Cort penal internacional 4
Complements de formació:
Els estudiants que no procedeixin de Dret, Ciències Polítiques, Periodisme, Sociologia o titulacions similars en les quals ja s'hagi obtingut una formació bàsica juridicopolítica han de consultar al tutor la possibilitat de matricular-se d'algun dels complements de formació següents:
 • Introducció al dret
 • Sistema constitucional espanyol   
 • Teoria política
 • Política i societat
Aquesta formació compensatòria sempre és a títol de recomanació (no cal superar-la per a obtenir el títol de màster) i en cap cas no pot superar els 18 crèdits.

Destinataris

Requisits documentals:
 • Diplomats: fotocòpia compulsada del títol (o resguard) de diplomat o enginyer tècnic.
 • Llicenciats: fotocòpia compulsada del títol (o resguard) de llicenciat o enginyer.
 • Estudis universitaris acabats i fets fora d'Espanya: fotocòpia compulsada del certificat d'homologació del Ministeri d'Educació o fotocòpia compulsada del títol oficial universitari, i certificació original de la universitat en la qual s'indiqui que aquests estudis donen accés en el país d'origen a uns estudis oficials de postgrau. Aquesta documentació s'ha de lliurar traduïda per un traductor jurat si és redactat en un idioma diferent del català, castellà o anglès. Si els estudis s'han cursat en països que no estan subscrits al Conveni de la Haia, la documentació ha de ser legalitzada correctament per via diplomàtica per les institucions pertinents.
Per aquells estudiants que no procedeixin de Dret, Ciències Polítques, Periodisme, Sociologia o titulacions similars en les que ja s'hagi realitzat una formació bàsica jurídico-política, han de consultar al tutor sobre la possibilitat de matricular algun dels complements de formació següents:
Introducció al Dret
Sistema Constitucional Espanyol      
Teoria Política.
Política i Societat.
Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Perfils:
 • Joves llicenciats o diplomats en Dret, Periodisme, Història, Magisteri o Pedagogia, Ciències Polítiques, Sociologia, Relacions Internacionals, Humanitats, que volen iniciar la seva carrera professional treballant per a institucions públiques o privades involucrades en la promoció dels drets humans.
 • Professionals que ja treballen en àmbits com el dret, la comunicació, les ONG y la cooperació, la política, etc. I que volen aprofundir en el coneixement de la interacció entre els drets humans, la democràcia i la globalització.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.
Perfils d'ingrés recomanats
Per a cursar el màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
 • Dret
 • Ciències Polítiques
 • Periodisme
 • Sociologia
Coneixements previs
Es recomana als estudiants disposar d'un nivell de llengua anglesa que els permeti la lectura i comprensió de textos acadèmics.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 10 octubre 2023.

Objectius

L'objectiu del màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització de la UOC és formar especialistes en drets humans capaços d'oferir serveis professionals i d'investigació en qualsevol context social i professional. Per això, els objectius principals d'aquest màster són:
 • Oferir una cultura àmplia en matèria de drets humans i democràcia.
 • Enfortir la comprensió dels drets humans i la democràcia com a fonament de la convivència social pacífica més duradora i justa.
 • Desenvolupar capacitats per a pensar analíticament sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans al món professional públic, privat o associatiu.
 • Millorar la capacitació dels estudiants per a fer investigacions en aquesta àrea de coneixement.
 • Facilitar el desenvolupament professional dels estudiants.
 • Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb professionals de diferent formació per a millorar l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans i la democràcia.
 • Obtenir instruments eficients per a l'assessorament legal a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets i estratègies de defensa més adequades.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Personal d'institucions públiques o privades involucrades en la protecció i la promoció els drets humans. Professional del dret. Treballador de partits polítics o de l'administració. Comunicador o periodista especialitzat en relacions internacionals o judicis. Professional d'ONG o d'organitzacions internacionals de cooperació o promoció de la democràcia els drets humans. Responsable i consultor d'empresa en matèria de Responsabilitat Social Corporativa. Cooperant. Mestre i pedagog. Personal de les forces d'ordre públic i seguretat.

Promocions

Pago fraccionado en cuotas.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Aquesta titulació permet presentar-se a la convocatòria de realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu de Catalunya. El Màster univerde Drets Humans, Democràcia i Globalització també facilita el compliment dels requisits d'accés al Doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC en qualsevol de les seves línies de recerca.

Professorat

Direccció del programa: Dr. Miguel Ángel Elizalde Carranza.
Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X