Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització de la UOC ofereix als estudiants un coneixement ampli i pràctic de l'activitat legislativa, judicial i executiva que regeix els poders públics i l'entorn empresarial. D'aquesta manera, permet desenvolupar un assessorament adequat en aquells àmbits professionals en els quals resulta necessari combinar objectius polítics, socials o econòmics amb el respecte dels drets fonamentals.

La interacció entre els drets humans, la democràcia i la globalització s'ha convertit en un àmbit considerat fonamental per a assegurar les cotes més grans de benestar social. Les especialitzacions del màster s'ajusten als tres sectors amb més demanda laboral en l'actualitat:

 • Empresa i Drets Humans.

 • Drets humans i Col·lectius Especialment Vulnerables.

 • Drets Humans i Dret Internacional Humanitari (UOC, Creu Roja) (inici febrer 2018).


El màster de Drets Humans, Democràcia i Globalització de la UOC té un enfocament clarament profesionalizador i pràctic. L'estudiant sortirà totalment preparat per a afrontar qualsevol activitat de l'àmbit públic o privat, tot garantint el respecte dels drets humans fonamentals en un món cada cop més globalitzat.

Competències:

Identificar i comprendre el funcionament i els límits de les institucions i els actors més rellevants en matèria de drets humans i democràcia.

Fer diagnòstics sobre la realitat social a escala local, nacional o internacional respecte a la situació dels drets humans i la democràcia.

Dissenyar estratègies legals i polítiques complexes en matèria de defensa dels drets humans i la democràcia en diferents nivells (públics i privats) d'intervenció .

Usar instruments analítics per a oferir assessoria estratègica a organitzacions públiques i privades en la presa de decisions que afectin els drets humans.

Avaluar correctament dintre del termini i de la manera escaient l'impacte de les decisions, les estratègies i les polítiques de les organitzacions públiques i privades per a la garantia dels drets humans i la democràcia.

Conèixer en profunditat els canvis en la persecució de les violacions dels drets humans i el dret internacional humanitari a on ens ha portat el desenvolupament de la categoria normativa dels crims internacionals. Conèixer les seves limitacions polítiques i jurídiques

Dissenyar i desenvolupar una investigació en matèria de drets humans d'acord amb les diferents regles del coneixement científic, jurídic o polític.

Competències propies de la UOC:
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

   Veure més

Temari del curs

El pla d'estudis es divideix en tres mòduls:
 • Mòdul obligatori de 32 crèdits;
 • Mòdul optatiu de 22 crèdits, a escollir entre 32 crèdits ofertats;
 • Treball final de màster de 6 crèdits. Existeixen dues possibilitats de TFM: si s'opta pel professionalitzador s'haurà de cursar l'assignatura optativa de Pràctiques. Si s'opta per la branca d'investigació s'haurà de cursar l'assignatura optativa de Metodologia per a la investigació dels drets humans.
Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 32
Optatives 22
Treball final de màster (professionalitzador) 6
Treball final de màster (de recerca) 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Teories de la justícia. Concepte i fonaments dels drets humans i democràcia 4
 • Sistema interamericà de protecció dels drets humans 4
 • Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets 4
 • Sistema universal de protecció dels drets humans 4
 • Drets humans i democràcia en el món africà, àrab i musulmà 4
 • Població i drets humans 4
 • Globalització i drets socials 4
 • Conflictes armats, dret internacional humanitari, drets humans i justícia transicional 4
 • Treball final de màster (professionalitzador) 4
 • Treball final de màster (investigació) 6
 • Metodologia per la recerca en drets humans 6
 • Pràctiques 6
Assignatures optatives de l'especialització de Drets Humans i Col·lectius Especialment Vulnerables - Crèdits
 • Gènere, identitat sexual i drets humans 4
 • Immigració i drets humans: identitat, estrangeria, refugiats i asil 4
 • Minories i pobles indígenes 4
 • Protecció internacional dels drets del nen 4
Assignatures optatives de l'especialització en Drets Humans i Empresa - Crèdits
 • Conceptes, fonament i desenvolupament dels instruments internacionals per al control de la conducta de les empreses 4
 • Les empreses i l'impacte de la seva activitat sobre els drets humans de grups especialment vulnerables 4
 • Empreses i sectors econòmics sensibles per a la protecció dels drets humans: exactriu, seguretat privada, altres 4
 • Metodologies d'avaluació i seguiment de l'impacte de l'activitat de les empreses en els drets humans 4
Assignatures optatives de l'especialització en Drets Humans i Dret Internacional Humanitari (UOC, Creu Roja) (març 2018) - Crèdits
 • Dret aplicable a la conducció de les hostilitats 4
 • Protecció de les víctimes dels conflictes armats 4
 • Dret penal internacional 4
 • Cort penal internacional 4
Complements de formació:
Els estudiants que no procedeixin de Dret, Ciències Polítiques, Periodisme, Sociologia o titulacions similars en les quals ja s'hagi obtingut una formació bàsica juridicopolítica han de consultar al tutor la possibilitat de matricular-se d'algun dels complements de formació següents:
 • Introducció al dret
 • Sistema constitucional espanyol   
 • Teoria política
 • Política i societat
Aquesta formació compensatòria sempre és a títol de recomanació (no cal superar-la per a obtenir el títol de màster) i en cap cas no pot superar els 18 crèdits.
Veure més

Destinataris

Requisits documentals:


 • Diplomats: fotocòpia compulsada del títol (o resguard) de diplomat o enginyer tècnic.

 • Llicenciats: fotocòpia compulsada del títol (o resguard) de llicenciat o enginyer.

 • Estudis universitaris acabats i fets fora d'Espanya: fotocòpia compulsada del certificat d'homologació del Ministeri d'Educació o fotocòpia compulsada del títol oficial universitari, i certificació original de la universitat en la qual s'indiqui que aquests estudis donen accés en el país d'origen a uns estudis oficials de postgrau. Aquesta documentació s'ha de lliurar traduïda per un traductor jurat si és redactat en un idioma diferent del català, castellà o anglès. Si els estudis s'han cursat en països que no estan subscrits al Conveni de la Haia, la documentació ha de ser legalitzada correctament per via diplomàtica per les institucions pertinents.


Per aquells estudiants que no procedeixin de Dret, Ciències Polítques, Periodisme, Sociologia o titulacions similars en les que ja s'hagi realitzat una formació bàsica jurídico-política, han de consultar al tutor sobre la possibilitat de matricular algun dels complements de formació següents:

Introducció al Dret

Sistema Constitucional Espanyol      

Teoria Política.

Política i Societat.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Perfils:


 • Joves llicenciats o diplomats en Dret, Periodisme, Història, Magisteri o Pedagogia, Ciències Polítiques, Sociologia, Relacions Internacionals, Humanitats, que volen iniciar la seva carrera professional treballant per a institucions públiques o privades involucrades en la promoció dels drets humans.

 • Professionals que ja treballen en àmbits com el dret, la comunicació, les ONG y la cooperació, la política, etc. I que volen aprofundir en el coneixement de la interacció entre els drets humans, la democràcia i la globalització.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol.

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea.

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea.


Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.Perfils d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Dret

 • Ciències Polítiques

 • Periodisme

 • Sociologia


Coneixements previs

Es recomana als estudiants disposar d'un nivell de llengua anglesa que els permeti la lectura i comprensió de textos acadèmics.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: 19 setembre 2018.

Objetius

L'objectiu del màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització de la UOC és formar especialistes en drets humans capaços d'oferir serveis professionals i d'investigació en qualsevol context social i professional. Per això, els objectius principals d'aquest màster són:

 • Oferir una cultura àmplia en matèria de drets humans i democràcia.

 • Enfortir la comprensió dels drets humans i la democràcia com a fonament de la convivència social pacífica més duradora i justa.

 • Desenvolupar capacitats per a pensar analíticament sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans al món professional públic, privat o associatiu.

 • Millorar la capacitació dels estudiants per a fer investigacions en aquesta àrea de coneixement.

 • Facilitar el desenvolupament professional dels estudiants.

 • Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb professionals de diferent formació per a millorar l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans i la democràcia.

 • Obtenir instruments eficients per a l'assessorament legal a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets i estratègies de defensa més adequades.Titulació obtinguda

El màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Personal d'institucions públiques o privades involucrades en la protecció i la promoció els drets humans.
Professional del dret.
Treballador de partits polítics o de l'administració.
Comunicador o periodista especialitzat en relacions internacionals o judicis.
Professional d'ONG o d'organitzacions internacionals de cooperació o promoció de la democràcia els drets humans.
Responsable i consultor d'empresa en matèria de Responsabilitat Social Corporativa.
Cooperant.
Mestre i pedagog.
Personal de les forces d'ordre públic i seguretat.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Aquesta titulació permet presentar-se a la convocatòria de realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu de Catalunya.
El Màster univerde Drets Humans, Democràcia i Globalització també facilita el compliment dels requisits d'accés al Doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC en qualsevol de les seves línies de recerca.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització (UOC)

Màster Universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització (UOC)