Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari en Anàlisi Política (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

L'objectiu del màster és formar professionals especialitzats en l'anàlisi rigorosa de la realitat social i política en un marc internacional fortament globalitzat i canviant.

El màster universitari d'Anàlisi política ofereix una formació avançada en l'àrea de les ciències polítiques i socials. Té per objectiu formar professionals especialitzats en l'anàlisi rigorosa de la realitat social i política en un marc internacional fortament globalitzat i canviant. Els postgraduats tindran un coneixement avançat de les eines analítiques i metodologies (tècniques quantitatives, tècniques qualitatives, teoria de jocs, estadística, etc.) que s'utilitzen en les ciències socials, i desenvoluparan les habilitats per a aplicar-les en l'àmbit professional i també de recerca.

Competències:

Competències transversals

 • Capacitat per a interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.

 • Capacitat per a gestionar informació i comunicació en el camp de l'anàlisi política mitjançant les TIC.

 • Capacitat per a la gestió i per a la decisió sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.

 • Capacitat per a la presa de decisions responsable i encertada en situacions complexes i/o compromeses.

 • Aprenentatge permanent i actualització contínua.

 • Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, de manera que resultin convincents i adaptin el missatge i els mitjans emprats a les característiques de les situacions i les audiències.


Competències específiques


 • Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític, localment o globalment, a partir de l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que permetin la comprensió per a la presa de decisions.

 • Dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa de les organitzacions en un entorn complex i canviant en funció dels objectius que persegueixen i de les constriccions i oportunitats que enfronten.

 • A partir d'un coneixement profund sobre les conseqüències de diferents regles de decisió, assessorar estratègicament organitzacions complexes sobre el disseny o redisseny dels seus processos de presa de decisió i les seves repercussions.

 • Avaluar l'impacte de les polítiques, estratègies i decisions d'organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades que s'utilitzen en la ciència política.

 • Avaluar el rendiment i qualitat de les institucions polítiques i assessorar en el disseny i redisseny que en pot contribuir a la millora.

 • Dissenyar i desenvolupar una recerca d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política.


Competències pròpies de la UOC


 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Es preveu que un estudiant pugui dur a terme tot el pla d'estudis en un any, en cas que el cursi a temps complet, o bé en dos anys, si té una dedicació a temps parcial.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 20
Optatives (especialitat) 34
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Mòdul comú (20 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Política comparada I 6
 • La democràcia: teoria i anàlisi 4
 • Teoria política 4
 • Tècniques de recerca aplicades a les ciències polítiques 6
Itinerari professionalitzador 
Assignatures obligatòries (12 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Política comparada II 4
 • Integració política: institucions i processos 4
 • Partits i sistemes electorals 4
Assignatures optatives (22 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Tècniques d'anàlisi quantitatives 6
 • Tècniques d'anàlisi qualitatives 6
 • Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
 • Estadística I 6
 • Middle east and democracy 4
 • Institucions polítiques d'Amèrica Llatina 4
 • Macroeconomia 4
 • Governança global 6
 • Institucions i processos polítics a Espanya 4
 • Acció col·lectiva 4
 • Comportament electoral 6
 • Relacions internacionals 6
 • Anàlisi de polítiques públiques 4
 • Economia política del desenvolupament 6
 • Europa i la governabilitat global 4
Perfils d' optativitat ( S'ha d'escollir un mínim de tres assignatures ) - Crèdits
Política comparada
 • Middle Est and Democracy 4
 • Institucions polítiques d'Amèrica Llatina 4
 • Europa i la governabilitat global 4
 • Governança global 6
 • Insitucions i processos polítics a Espanya 4
 • Relacions internacionals 6
Anàlisi política
 • Acció col·lectiva 4
 • Economia política del desenvolupament 4
 • Teoria de jocs aplicada a la ciència política 4
 • Macroeconomia 6
 • Anàlisi de polítiques públiques 4
 • Comportament electoral 6
Metodologia
 • Tècniques d'anàlisi quantitatives 4
 • Tècniques d'anàlisi qualitatives 4
 • Estadística I 4
 • Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
Treball final de màster Crèdits
Assignatura obligàtoria
 • Treball de final de màster professionalitzador 6
Itinerari de recerca 
Assignatures obligatòries d'itinerari (18 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Tècniques d'anàlisi quantitatives 6
 • Tècniques d'anàlisi qualitatives 6
 • Disseny de la investigació 6
Assignatures optatives d'itinerari (6 crèdits ECTS, a escollir 1) - Crèdits
 • Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
 • Estadística I 6
Assignatures optatives (10 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Middle East and democracy 4
 • Institucions polítiques d'Amèrica Llatina 4
 • Macroeconomia 4
 • Governança global 6
 • Insitucions i processos polítics a Espanya 4
 • Integració política: institucions i processos 4
 • Acció col·lectiva 4
 • Comportament electoral 6
 • Relacions internacionals 6
 • Anàlisi de polítiques públiques 4
 • Economia política del desenvolupament 6
 • Europa i la governabilitat global 4
 • Política comparada II 4
 • Partits i sistemes electorals 4
Treball final de màster Crèdits
Assignatura obligàtoria
 • Treball de final de màster de recerca en ciències polítiques 6
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat han de cursar fins a un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Els estudiants que provinguin de les titulacions de Dret, Humanitats o Periodisme:
 • Introducció a les tècniques de recerca (4 crèdits ECTS)
Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres branques de coneixement:
 • Política i societat (6 crèdits ECTS)
 • Sistema polític espanyol (4 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per a obtenir el títol.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El màster pretén donar una formació avançada en l'àrea de la ciència política. La seva finalitat és formar professionals especialitzats en l'anàlisi rigorosa de la realitat política i social en un món complex, globalitzat i interrelacionat, amb un domini profund dels coneixements i tècniques de la ciència política avançada.

Els estudiants que segueixin l'itinerari professionalitzador estaran preparats per a oferir una assessoria d'alt nivell a organitzacions públiques, privades i del tercer sector, en contextos molt diversos.

Els qui segueixin l'itinerari de recerca seran capaços de dissenyar i dur a terme una recerca seguint les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política.

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol.

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea.

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea.


Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.

Perfil d'ingrés rocomanat

Per a cursar el màster és recomanable haver fet algun dels estudis següents:

 • Ciències Polítiques

 • Economia

 • Sociologia


El màster també es dirigeix a estudiants d'altres disciplines (especialment provinents de ciències socials i humanitats) que vulguin adquirir la capacitat d'anàlisi rigorosa de la realitat política. En els seu cas, a aquests estudiants se'ls pot recomanar que realitzin una o més assignatures anivelladores.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: 19 setembre 2018.

Objetius

L'objectiu del màster és que els titulats:

 • Assoleixin un nivell avançat de coneixements en ciència política amb un perfil en un dels tres àmbits disciplinaris: la metodologia, la política comparada i la teoria política analítica.

 • Adquireixin domini de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades en l'àrea de la ciència política.

 • Desenvolupin competències i habilitats que potenciïn l'activitat professional que desenvolupin.Titulació obtinguda

El màster universitari de Anàlisi política de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Directius d'institucions governamentals, no governamentals o administracions públiques.
Especialistes, analistes i professors que treballen en àrees de coneixement relacionades amb l'àmbit polític: periodisme, sociologia, història, dret, estudis de mercat, economia, etc.
Consultors o assessors d'organitzacions multilaterals, governamentals i intergovernamentals.
Consultors o investigadors en instituts d'estudis d'opinió.
Comentaristes i/o analistes i periodistes en mitjans de comunicació.
Empresaris i executius d'empreses amb interessos vinculats a l'Administració pública, a mercats internacionals i a sectors d'interès públic fortament regulats.
Investigadors i professors d'universitat (carrera acadèmica).

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Anàlisi Política (UOC)

Màster Universitari en Anàlisi Política (UOC)