Màster Universitari en Anàlisi Política (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Les claus per entendre la política actual al teu abast
 • Anàlisi dels fenòmens polítics actuals
 • Itinerari professionalitzador i de recerca
 • Únic màster oficial online sobre aquesta temàtica
L'objectiu del màster és formar professionals especialitzats en l'anàlisi rigorosa de la realitat social i política en un marc internacional fortament globalitzat i canviant.
El màster universitari d'Anàlisi política ofereix una formació avançada en l'àrea de les ciències polítiques i socials. Té per objectiu formar professionals especialitzats en l'anàlisi rigorosa de la realitat social i política en un marc internacional fortament globalitzat i canviant. Els postgraduats tindran un coneixement avançat de les eines analítiques i metodologies (tècniques quantitatives, tècniques qualitatives, teoria de jocs, estadística, etc.) que s'utilitzen en les ciències socials, i desenvoluparan les habilitats per a aplicar-les en l'àmbit professional i també de recerca.
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat per a interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
 • Capacitat per a gestionar informació i comunicació en el camp de l'anàlisi política mitjançant les TIC.
 • Capacitat per a la gestió i per a la decisió sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
 • Capacitat per a la presa de decisions responsable i encertada en situacions complexes i/o compromeses.
 • Aprenentatge permanent i actualització contínua.
 • Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, de manera que resultin convincents i adaptin el missatge i els mitjans emprats a les característiques de les situacions i les audiències.
Competències específiques
 • Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític, localment o globalment, a partir de l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que permetin la comprensió per a la presa de decisions.
 • Dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa de les organitzacions en un entorn complex i canviant en funció dels objectius que persegueixen i de les constriccions i oportunitats que enfronten.
 • A partir d'un coneixement profund sobre les conseqüències de diferents regles de decisió, assessorar estratègicament organitzacions complexes sobre el disseny o redisseny dels seus processos de presa de decisió i les seves repercussions.
 • Avaluar l'impacte de les polítiques, estratègies i decisions d'organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades que s'utilitzen en la ciència política.
 • Avaluar el rendiment i qualitat de les institucions polítiques i assessorar en el disseny i redisseny que en pot contribuir a la millora.
 • Dissenyar i desenvolupar una recerca d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política.
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Es preveu que un estudiant pugui dur a terme tot el pla d'estudis en un any, en cas que el cursi a temps complet, o bé en dos anys, si té una dedicació a temps parcial.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 20
Optatives (especialitat) 34
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Mòdul comú (20 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Política comparada I 6
 • La democràcia: teoria i anàlisi 4
 • Teoria política 4
 • Tècniques de recerca aplicades a les ciències polítiques 6
Itinerari professionalitzador 
Assignatures obligatòries (12 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Política comparada II 4
 • Integració política: institucions i processos 4
 • Partits i sistemes electorals 4
Assignatures optatives (22 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Tècniques d'anàlisi quantitatives 6
 • Tècniques d'anàlisi qualitatives 6
 • Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
 • Estadística I 6
 • Middle east and democracy 4
 • Institucions polítiques d'Amèrica Llatina 4
 • Macroeconomia 4
 • Governança global 6
 • Institucions i processos polítics a Espanya 4
 • Acció col·lectiva 4
 • Comportament electoral 6
 • Relacions internacionals 6
 • Anàlisi de polítiques públiques 4
 • Economia política del desenvolupament 6
 • Europa i la governabilitat global 4
Perfils d' optativitat ( S'ha d'escollir un mínim de tres assignatures ) - Crèdits
Política comparada
 • Middle Est and Democracy 4
 • Institucions polítiques d'Amèrica Llatina 4
 • Europa i la governabilitat global 4
 • Governança global 6
 • Insitucions i processos polítics a Espanya 4
 • Relacions internacionals 6
Anàlisi política
 • Acció col·lectiva 4
 • Economia política del desenvolupament 4
 • Teoria de jocs aplicada a la ciència política 4
 • Macroeconomia 6
 • Anàlisi de polítiques públiques 4
 • Comportament electoral 6
Metodologia
 • Tècniques d'anàlisi quantitatives 4
 • Tècniques d'anàlisi qualitatives 4
 • Estadística I 4
 • Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
Treball final de màster Crèdits
Assignatura obligàtoria
 • Treball de final de màster professionalitzador 6
Itinerari de recerca 
Assignatures obligatòries d'itinerari (18 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Tècniques d'anàlisi quantitatives 6
 • Tècniques d'anàlisi qualitatives 6
 • Disseny de la investigació 6
Assignatures optatives d'itinerari (6 crèdits ECTS, a escollir 1) - Crèdits
 • Teoria de jocs aplicada a la ciència política 6
 • Estadística I 6
Assignatures optatives (10 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Middle East and democracy 4
 • Institucions polítiques d'Amèrica Llatina 4
 • Macroeconomia 4
 • Governança global 6
 • Insitucions i processos polítics a Espanya 4
 • Integració política: institucions i processos 4
 • Acció col·lectiva 4
 • Comportament electoral 6
 • Relacions internacionals 6
 • Anàlisi de polítiques públiques 4
 • Economia política del desenvolupament 6
 • Europa i la governabilitat global 4
 • Política comparada II 4
 • Partits i sistemes electorals 4
Treball final de màster Crèdits
Assignatura obligàtoria
 • Treball de final de màster de recerca en ciències polítiques 6
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat han de cursar fins a un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Els estudiants que provinguin de les titulacions de Dret, Humanitats o Periodisme:
 • Introducció a les tècniques de recerca (4 crèdits ECTS)
Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres branques de coneixement:
 • Política i societat (6 crèdits ECTS)
 • Sistema polític espanyol (4 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per a obtenir el títol.

Competències per a les quals et prepara el curs

El màster pretén donar una formació avançada en l'àrea de la ciència política. La seva finalitat és formar professionals especialitzats en l'anàlisi rigorosa de la realitat política i social en un món complex, globalitzat i interrelacionat, amb un domini profund dels coneixements i tècniques de la ciència política avançada. Els estudiants que segueixin l'itinerari professionalitzador estaran preparats per a oferir una assessoria d'alt nivell a organitzacions públiques, privades i del tercer sector, en contextos molt diversos. Els qui segueixin l'itinerari de recerca seran capaços de dissenyar i dur a terme una recerca seguint les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.
Perfil d'ingrés rocomanat
Per a cursar el màster és recomanable haver fet algun dels estudis següents:
 • Ciències Polítiques
 • Economia
 • Sociologia
El màster també es dirigeix a estudiants d'altres disciplines (especialment provinents de ciències socials i humanitats) que vulguin adquirir la capacitat d'anàlisi rigorosa de la realitat política. En els seu cas, a aquests estudiants se'ls pot recomanar que realitzin una o més assignatures anivelladores.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

L'objectiu del màster és que els titulats:
 • Assoleixin un nivell avançat de coneixements en ciència política amb un perfil en un dels tres àmbits disciplinaris: la metodologia, la política comparada i la teoria política analítica.
 • Adquireixin domini de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades en l'àrea de la ciència política.
 • Desenvolupin competències i habilitats que potenciïn l'activitat professional que desenvolupin.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Anàlisi política de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Directius d'institucions governamentals, no governamentals o administracions públiques. Especialistes, analistes i professors que treballen en àrees de coneixement relacionades amb l'àmbit polític: periodisme, sociologia, història, dret, estudis de mercat, economia, etc. Consultors o assessors d'organitzacions multilaterals, governamentals i intergovernamentals. Consultors o investigadors en instituts d'estudis d'opinió. Comentaristes i/o analistes i periodistes en mitjans de comunicació. Empresaris i executius d'empreses amb interessos vinculats a l'Administració pública, a mercats internacionals i a sectors d'interès públic fortament regulats. Investigadors i professors d'universitat (carrera acadèmica).

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Direcció del programa: Albert Batlle Rubio.
Màster Universitari en Anàlisi Política (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X