UOC Universitat Oberta de Catalunya

Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) (UOC)

UOC Universitat Oberta de Catalunya

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Descripció

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades està dissenyat per formar professionals que dominin diverses llengües i sàpiguen aplicar-les en múltiples àmbits i contextos socials i corporatius.

La formació multilingüe és una necessitat creixent en el mercat laboral local, nacional i internacional a causa de la globalització en tots els camps socials i econòmics. El coneixement profund de diferents llengües és un requisit indispensable per a accedir a molts llocs de treball. Por això, els graduats en llengües mostren un dels índexs més alts d'inserció laboral.

L'estudiant del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades adquireix competències en tres llengües: molt avançades en anglès, avançades en francès o alemany, i el català o espanyol, com a llengua pròpia.

L'estudiant del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades adquireix competències en tres llengües: molt avançades en anglès, avançades en francès o alemany, i el català o espanyol, com a llengua pròpia.


A part de la sòlida formació lingüística, aquest grau interuniversitari també proporciona l'alta qualificació tecnològica i de gestió de la informació que exigeix avui l'exercici de la professió. L'interès social per la formació d'experts multilingües amb aquestes capacitats està augmentant constantment pel creixement dels mercats de traducció, adaptació i localització de webs i aplicacions i productes digitals i audiovisuals.

El graduat estarà capacitat per a treballar en camps molt diversos: la traducció, la interpretació, la comunicació multilingüe, i els projectes comunicatius i formatius d'empreses, institucions i organitzacions.

El grau està organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Vic / Universitat Central de Catalunya (UVic / UCC).


Competències:

Dominar la Llengua A a un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

Dominar la Llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

Dominar la Llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals.

Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, com també els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.

Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.

Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.

Identificar els contextos d'inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge a activitats professionals específiques.

Saber traduir textos especialitzats.

Dominar les tècniques i tenir les destreses i les capacitats necessàries per a fer interpretacions.

Tenir capacitat per a assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.

Saber analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües en els àmbits de la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Saber documentar-se i buscar, seleccionar i gestionar la informació.Veure més

Temari del curs

El pla d'estudis del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades UOC - UVic-UCC es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en els següents subconjunts:
• 72 crèdits ECTS de formació bàsica
• 126 crèdits ECTS obligatoris
• 30 crèdits ECTS optatius
• 6 crèdits de Pràctiques externes
• 6 crèdits de Treball final de grau (TFG)
Llengües A, B i C
• La Llengua A és la llengua materna o activa de l'estudiant (català o espanyol).
• La Llengua B és l'anglès. En finalitzar els estudis l'estudiant la dominarà a nivell productiu i receptiu, i tindrà capacitat per a comunicar-se amb eficàcia en aquesta llengua oralment i per escrit en contextos professionals.
• La Llengua C és aquella de la qual l'estudiant només té coneixements elementals. En finalitzar els estudis l'dominarà a nivell d'usuari independent i tindrà capacitat de comunicar-se en contextos professionals. L'estudiant pot escollir com a Llengua C el francès o l'alemany.
En el moment de matricular-se per primera vegada l'estudiant escollirà el seu Llengua A i la seva Llengua C.

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 72
Obligatòries 126
Optatives 30
Pràctiques externes 6
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures per semestres:
Semestre 1:
• Llengua A I 6 ECTS.
• Llengua B I 6 ECTS.
• Llengua C I 6 ECTS.
• Competències TIC 6 ECTS.
• Introducció a la lingüística aplicada a la traducció B-A 6 ECTS.

Semestre 2:
• Llengua A II 6 ECTS.
• Llengua B II 6 ECTS.
• Llengua C II 6 ECTS.
• Traducció de textos divulgatius B-A 6 ECTS.
• Llengua, cultura i societat A 6 ECTS.

Semestre 3:
• Llengua A III 6 ECTS.
• Llengua B III 6 ECTS.
• Llengua C III 6 ECTS.
• Llengua i tecnologies 6 ECTS.
• Publicitat i traducció B-A 6 ECTS.

Semestre 4:
• Llengua A IV 6 ECTS.
• Llengua C IV 6 ECTS.
• Traducció audiovisual B-A 6 ECTS.
• Tècniques d'expressió oral i escrita (Llengua B) 6 ECTS.
• Traducció, literatura i cultura A 6 ECTS.

Semestre 5:
• Interpretació i comunicació interlingüística B-A I 6 ECTS.
• Anàlisi textual i traducció de la Llengua C 6 ECTS.
• Terminologia 6 ECTS.
• Traducció literària B-A 6 ECTS.
• Optativa I 6 ECTS.

Semestre 6:
• Traducció C-A I 6 ECTS.
• Interpretació i comunicació intralingüística B-A II 6 ECTS.
• Lingüística contrastiva B-A 6 ECTS.
• Traducció jurídica i econòmica B-A I 6 ECTS.
• Optativa II 6 ECTS.

Semestre 7:
• Traducció inversa A-B 6 ECTS.
• Traducció C-A II 6 ECTS.
• Traducció de textos científics i tècnics B-A I 6 ECTS.
• Correcció de textos i assessorament lingüístic A 6 ECTS.
• Optativa III 6 ECTS.

Semestre 8:
• Pràctiques externes 6 ECTS.
• Competències professionals 6 ECTS.
• Optativa IV 6 ECTS.
• Optativa V 6 ECTS.
• Treball final de grau 6 ECTS.
Veure més

Destinataris

Coneixements previs

Per a emprendre els estudis del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, és recomanable tenir uns coneixements de llengua anglesa equivalents al nivell B1 del marc europeu comú de referència.

Així mateix, és molt convenient disposar de bones competències lingüístiques en la llengua pròpia, com per exemple saber redactar amb ordre i claredat, expressar-se oralment, i resumir i reelaborar els textos, entre altres.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Perfils:


  • El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades es dirigeix a persones que vulguin dominar tres llengües i adquirir les capacitats teòriques, pràctiques i tecnològiques per a aplicar aquest coneixement en múltiples àmbits professionals.

  • Aquests estudis també es dirigeixen a aquelles persones que vulguin ampliar el seu domini i coneixement de les llengües i escullin el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades com a segona titulació. En aquest cas poden ser graus afins: Dret, Economia, Màrqueting, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Turisme, Filologia, Humanitats, Mestre d'Educació Primària amb la Menció en Llengua Estrangera (Anglès), etc.Veure més

Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial:Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol

Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017

Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

Títol universitari o assimilat

Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys) Requisits d'accés assolits a la UE o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys) Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus

Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data d'inici: 17 de febrer 2021.

Objectius

L'objectiu d'aquest grau és la formació de professionals per a fer traduccions i interpretacions en camps temàtics diversos i capacitar-los per a la comunicació multilingüe i el treball en les aplicacions i els projectes lingüístics d'empreses i organitzacions. A una formació lingüística molt sòlida, s'hi uneix l'adquisició de les competències informàtiques i informacionals que exigeix l'exercici rigorós de la professió.

Titulació obtinguda

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El grau proporciona els coneixements, les competències i les habilitats necessàries per a treballar en els àmbits de la traducció, la interpretació, la gestió i l'assessorament lingüístic, la comunicació corporativa, el món editorial i l'ensenyament de llengües.
La titulació capacita el graduat per a les sortides i perfils professionals següents:
Expert en traducció freelance, en agències, empreses, equips de documentació, gestió de projectes de traducció, localització de productes i traducció jurada.
Expert en interpretació, interpretació jurada i interpretació d'enllaç, freelance, en agències i en organismes internacionals.
Expert en correcció i revisió de textos en docència, en assessoria lingüística en institucions, i en empreses o grans corporacions.
Expert en traducció per al doblatge i la subtitulació, com també en l'àmbit de les relacions públiques i el turisme.
Expert en assessoria en comunicació intercultural; responsable de departaments de comerç exterior.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Descompte del 8% fins al 15 de desembre.


 

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).
També et recomanem aquests cursos