Instal·lacions de telecomunicacions.

Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscs laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Temari

 1. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 2. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia
 3. Instal·lacions de megafonia i sonorització
 4. Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica
 5. equips microinformàtics
 6. instal·lacions domòtiques
 7. Instal·lacions de radiocomunicacions
 8. Instal·lacions elèctriques bàsiques
 9. electrònica aplicada
 10. Formació i orientació laboral
 11. Empresa i iniciativa emprenedora
 12. Anglès tècnic
 13. síntesi
 14. Formació en centres de treball

Requisits

Amb titulació:
Graduat en Educació Secundària. La superació del primer cicle d?Ensenyament Secundari Experimental (14-16). Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent. La superació d?un mòdul professional 2 experimental. La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent. Sense titulació:
Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d?acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d?edat. Està exempt de la prova d?accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l?alumnat que, amb anterioritat, hagi superat un cicle formatiu de grau mitjà o que hagui accedit per la prova d?accés. Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

Durada

Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Titulació obtinguda

Tècnic Instal·lacions de telecomunicacions

Pràctiques

Si

Horari

Horari de matins
Instal·lacions de telecomunicacions.
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X