Curs d'Instal.lador ITE

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

En aquest curs s'obtenen els coneixements necessaris sobre les instal·lacions tèrmiques en edificis per a l'obtenció del certificat de competència professional corresponent.

Temari

Coneixements bàsics:
1. coneixements bàsics:
Magnituds, unitats, conversions.
Energia i calor, transmissió de la calor.
Termodinàmica dels gasos.
Dinàmica de fluids.
2. Instal·lacions i equips de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària:
Definicions i classificació de les instal·lacions.
Parts i elements constituents. Anàlisi funcional.
Instal·lacions de combustibles.
Dimensionat i selecció d'equips: calderes, cremadors ...
3. Instal·lacions i equips de condicionament d'aire i ventilació:
Definicions i classificació d'instal·lacions. Parts i elements constituents.
Anàlisi funcional. Processos de tractament i condicionament d'aire.
Dimensionat i selecció d'equips.
Equips de generació de calor i fred. Equips d'absorció. Torres de refrigeració.
4. Aprofitament de les energies renovables a les instal·lacions tèrmiques:
Conceptes bàsics de radiació i posició solar. Biomassa.
5. Xarxes de transport de fluids portadors:
Bombes i ventiladors: tipus.
Tècniques de mecanització i unió per al muntatge i manteniment de les instal·lacions tèrmiques.
Xarxes de canonades.
Tractament d'aigua.
6.Equipos terminals i de tractament d'aire:
Unitats de tractament d'aire i unitats terminals. Emissors de calor. Distribució de l'aire als locals.
7. Regulació, control, mesurament i comptabilització de consums per a instal·lacions tèrmiques.
8. Coneixements bàsics d'electricitat per a instal·lacions tèrmiques.
Coneixements específics:
1. Execució de processos de muntatge d'instal·lacions tèrmiques.
2. Manteniment de les instal·lacions tèrmiques.
3. Explotació energètica de les instal·lacions.
4. Tècniques de mesurament en les instal·lacions tèrmiques.
5. Proves i posada en funcionament de les instal·lacions tèrmiques.
6. Seguretat en el muntatge i manteniment d'equips i instal·lacions.
7. Qualitat en el manteniment i muntatge d'equips i instal·lacions tèrmiques.
8. Documentació tècnica de les instal·lacions tèrmiques: memòria tècnica.
9. Reglament de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Dins d'aquest curs, s'imparteix la formació necessària per obtenir el certificat de manipulador de gasos fluorats del programa formatiu
.

Destinataris

El curs està destinat a les persones que vulguin ser titulars del carnet d'ITE i que es vulguin dedicar a instal·lar i / o mantenir instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària (instal·lacions tèrmiques en edificis).

Requisits

No es precisa cap requisit per accedir al curs.

Durada

Aproximadament entre 7 i 8 mesos. No vam concretar les hores perquè aquestes aniran en funció de l'experiència professional que tingui cada persona.

Objectius

Després de realitzar aquest curs, i un cop superada la prova corresponent, s'obté el certificat de competència professional que habilita per actuar com a instal·lador d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

Titulació obtinguda

Certificat de competència professional.

Pràctiques

Si es tria la modalitat del curs teòric + pràctiques, aquest mòdul consisteix en 30 hores de pràctiques.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes, material del curs, tutories i gestions administratives.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curs d'Instal.lador ITE
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X