Màster Universitari en Assessoria Fiscal

1045 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Assessoria Fiscal
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
Preu 5.460 €

Descripció

El correcte coneixement del sistema tributari espanyol requereix no només un esforç d'anàlisi i valoració dels tributs que l'integren sinó també d'estudi i consideració d'altres qüestions, com la fiscalitat internacional, la tributació específica de determinades operacions i empreses amb tributació diferenciada, els procediments establerts en l'ordre tributari, etc.
Per tal de contribuir a millorar les capacitats dels professionals del sector es desenvolupa amb una orientació eminentment didàctica i pràctica el títol de Màster Universitari en Assessoria Fiscal, que dóna resposta a una demanda del mercat professional: la necessitat d'adquirir un alt grau de especialització en l'àmbit de la Tributació.
El Màster Universitari en Assessoria Fiscal és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE número 22 de 26 de gener de 2017.

Temari

El títol de Màster Universitari en Assessoria Fiscal comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del pla d'estudis en crèdits - ECTS:
Assignatures Obligatòries 48
Treball Fi de Màster 6
Pràctiques externes 6
tota 60

Complements formatius:
El Màster conté una formació específica complementària per tal que els alumnes que no comptin amb una base jurídica i econòmica suficient per a cursar les assignatures del Pla d'Estudis puguin afrontar amb èxit una formació que capaciti per al desenvolupament de les competències pròpies d'un assessor fiscal.
S'estableixen tres complements formatius obligatoris en primera matrícula per als estudiants que no compleixin els requisits de formació previs.
• Introducció a la Comptabilitat Financera.
• Dret per Assessors Fiscals.
• Dret Tributari.
Distribució del pla d'estudis per assignatures i crèdits ECTS:
Primer semestre:
• Procediments Tributaris i Defensa del Contribuent
• Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
• Tributs cedits a les comunitats autònomes
Segon semestre:
• Impost sobre el valor afegit
• Duanes i Impostos Especials
• Tributació de no residents
• Tributació Local
Tercer semestre:
• Impost sobre Societats
• Assessoria i Planificació Fiscal
• Treball fi de màster (**)
• Pràctiques en empreses (***)
(**) Per al correcte desenvolupament del Treball Fi de Màster és necessari que l'alumne hagi realitzat i superat com a mínim el 40% dels crèdits del Màster.
(***) Per al correcte desenvolupament de les Pràctiques serà necessari haver superat, almenys, el 40% dels crèdits del Màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aplicar i interpretar els coneixements adquirits per dur a terme una tasca d'assessoria fiscal integral en el marc de la normativa tributària i en defensa dels interessos dels contribuents. Justificar la planificació de realitats complexes que exigeixen arguments i solucions jurídiques en aplicació de les normes tributàries. Realitzar un raonament jurídic deductiu i una argumentació oral i escrita sobre qüestions tributàries propis d'un assessor fiscal professional en contacte amb altres especialistes. Contrastar i gestionar la informació i el coneixement en matèria tributària, a través de l'ús i maneig de bases de dades fiscals i altres eines telemàtiques per aconseguir els objectius establerts. Dominar la terminologia, conceptes i eines de treball pròpies del Dret Financer i Tributari a nivell professional. Desenvolupar una actuació proactiva en l'acompliment de les tasques pròpies de l'assessorament fiscal davant l'Administració Tributària

Destinataris

El Màster en Assessoria Fiscal està dirigit als que hagin cursat alguna de les següents titulacions de la branca de Ciències Socials i Jurídiques (o altres idèntiques o anàlogues però de diferent denominació):
Graduats / Llicenciats o diplomats en Ciències Econòmiques, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses.
Graduats / Llicenciats en Dret, Relacions Laborals i Ciències del Treball.
Els alumnes provinents d'aquestes titulacions han de comptar amb una base jurídica i econòmica suficient per a cursar les assignatures. En cas de no acreditar-la, serà necessari realitzar uns complement formatius que assegurin el desenvolupament de les competències pròpies d'un assessor fiscal (veure taula de complements formatius en pestanya "Pla d'Estudis").

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster
• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu principal del màster és el de formar professionals altament qualificats en l'àmbit de l'assessoria fiscal, dotant-los d'un perfil pràctic i competitiu. Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit la seva tasca d'assessor fiscal.
Són objectius específics d'aquest Màster:
• Adquisició de les capacitats necessàries per a exercir tasques d'assessorament i planificació fiscal.
• Proporcionar una sòlida preparació en l'àmbit de la informació, assistència i representació dels contribuents en les seves relacions amb l'Administració Tributària.
• Foment en l'estudiant de l'actitud d'enjudiciament apropiada per fer valer els drets dels obligats tributaris davant la Hisenda Pública en els diferents procediments de gestió i inspecció tributària.
• Perfeccionar la capacitat de redactar informes i dictàmens, així com la de procedir a la seva exposició pública i la defensa dels arguments propis.
• Ajudar els futurs professionals a desenvolupar les seves habilitats per assimilar ràpidament la informació, identificar amb eficàcia problemes jurídics, reunir la informació pertinent amb rapidesa i fomentar les eines de gestió del temps necessàries per a un escenari de treball igualment exigent.

Perspectives laborals

Aquest màster en concret capacita per a les següents sortides professionals: Entitats Financeres. Consultories. Advocat especialitzat en l'àrea tributària. Assessor fiscal i tributari. Responsable de la fiscalitat en petites i mitjanes empreses. Responsable de la fiscalitat de grans empreses i tot tipus d'organitzacions.

Promocions

Els alumnes que realitzin simultàniament aquest Màster i el Màster en Pràctica de l'Advocacia obtindran en aquest últim un 30% de descompte.

Preu

Preu 5.460 €
Consultar preu del crèdit.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació es basa en: Activitats d'aprenentatge. Test d'autoavaluació. Activitats d'Avaluació Contínua. Examen final presencial semestral.
Màster Universitari en Assessoria Fiscal
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X