Màster Universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior (UOC)

1068 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat a l'Educació Superior és el primer de l'Estat espanyol que tracta aquest tema
 • Únic màster oficial sobre aquesta temàtica
 • Formació professionalitzadora
 • Continguts amb alt grau d'internacionalització
L'àmbit de la qualitat en l'educació superior necessita professionals altament capacitats, i la seva actualització constant és una necessitat imperant. En aquest sentit, el màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior ofereix no solament una sòlida formació teòrica, sinó també altres elements pràctics de gran importància per al desenvolupament professional.
El màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior proporciona, en primer lloc, una visió general de l'educació superior en el context global, des dels seus orígens fins a les tendències actuals de desenvolupament, incloent-hi les tres modalitats existents: la presencial o tradicional, la mixta o blended i la totalment online, virtual o d'e-learning. Tot això es fa relacionant les polítiques educatives dels estats i les organitzacions internacionals amb els interessos econòmics i socials que les provoquen.
En segon lloc, el màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior proporciona coneixements profunds sobre les diferents concepcions de la qualitat en l'educació superior, i sobre els models d'avaluació i de gestió existents, facilitant coneixements aplicats i no només teòrics per als professionals que necessiten ser capaços de proposar un model de qualitat per a les seves institucions o empreses, o d'aplicar-ne i millorar-ne un de ja existent.
Competències:
Les competències específiques del màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior són aquestes:
Entendre l'abast de les diferents concepcions i perspectives de la qualitat educativa per a avaluar d'una manera crítica com influeixen en els sistemes d'avaluació de l'educació superior que es duen a terme.
Dissenyar polítiques i estratègies de qualitat de l'educació superior per a estats, institucions o departaments d'organitzacions de diferent naturalesa.
Dissenyar sistemes, metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat, que siguin sostenibles en el temps i en la utilització de recursos adequats, sense perjudici d'altres processos o d'altres tasques pròpies de la institució i les persones, en l'àmbit de l'educació superior.
Aplicar, d'una manera eficaç i precisa, els sistemes d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat: mètodes, processos, eines, criteris i estàndards.
Identificar o formular evidències d'acord amb els objectius de l'avaluació que es duguin a terme.
Identificar  o crear indicadors a partir d'informació qualitativa o quantitativa, mantenint un equilibri entre l'una i l'altra en el conjunt del sistema.
Analitzar informes, documents i sistemes d'indicadors a partir de dades quantitatives i qualitatives, i interpretar-les tenint en compte les característiques del context.
Avaluar críticament el paper i l'abast de les xarxes de qualitat internacionals i el paper de les agències nacionals o territorials que operen en els estats.
Identificar el paper que tenen els grups d'interès i agents externs, tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració de la qualitat, per a integrar-se de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de les polítiques de qualitat com dels sistemes que l'avaluen.
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Formació obligatòria 36
Formació optativa 12
Treball final de màster 12
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Fonaments i tendències de l'educació superior en una societat globalitzada 6
 • La qualitat en l'educació superior: concepte, dimensions, avaluació i millora 6
 • L'avaluació externa: finalitats, marcs regionals i estàndards 6
 • Processos i metodologies d'avaluació externa 6
 • Sistemes de gestió interna de la qualitat 6
 • Les evidències i els indicadors: identificació, naturalesa i fonts 6
Assignatures optatives - Crèdits
 • L'avaluació del professorat 6
 • L'avaluació de la qualitat de l'educació superior als EUA i al Canadà. Peculiaritats i pràctiques 6
 • Instruments de recollida d'informació 6
 • Tècniques d'anàlisi per a l'obtenció i la interpretació d'indicadors de qualitat 6
 • Direcció de projectes de qualitat en educació 6
Pràctiques - Crèdits
 • Pràctiques (optatives) 6
Treball final de màster - Crèdits
 • Treball final de màster 12
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que provinguin de l'àmbit d'arts i humanitats han de cursar fins a un màxim de 3 crèdits ECTS de complements formatius, llevat que presentin les evidències que demostrin un coneixement suficient en tècniques bàsiques d'anàlisi de dades.
L'assignatura prevista a aquests efectes és la següent:
 • Tècniques bàsiques d'anàlisi de dades (3 crèdits ECTS)
La identificació dels estudiants que han de cursar aquests crèdits de complements formatius va a càrrec del tutor i es desenvolupa de manera personalitzada durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula. No és obligatòria la realització d'aquests complements per a accedir al màster universitari, però sí per a obtenir el títol, i s'han de cursar en l'ordre que estableixi el tutor. L'òrgan d'admissió dels estudiants, un cop determinat pel tutor, és la direcció del programa, juntament amb el professor responsable de l'assignatura.

Destinataris

El màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior pretén cobrir les necessitats formatives dels perfils professionals següents:
 • Tècnics de les agències de qualitat i de les unitats de qualitat de les institucions d'educació superior.
 • Polítics de l'administració (departaments d'universitat, educació, entre d'altres) i de les universitats (vicerectorats de qualitat, innovació i desenvolupament, etc.).
 • Gerents i gestors de formació d'empreses privades o de qualsevol naturalesa, amb oferta d'educació superior.
 • Acadèmics, docents i investigadors de l'àmbit de l'educació superior, concretament de les polítiques i els sistemes de qualitat i de millora de l'educació superior.
Perfils d'ingrés recomanats:
El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior s'adreça a cobrir les necessitats formatives dels perfils professionals següents:
 • Tècnics de les agències de qualitat i de les unitats de qualitat de les institucions d'ensenyament superior
 • Polítics de l'Administració (departaments d'Universitats o Ensenyament, entre altres) i de les universitats (vicerectorats de qualitat; innovació i desenvolupament, etc.)
 • Gerents i gestors: de formació d'empreses privades o de qualsevol naturalesa amb oferta d'ensenyament superior
 • Acadèmics, docents i investigadors de l'àmbit de l'ensenyament superior; concretament, de les polítiques i els sistemes de qualitat i de millora de l'ensenyament superior

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió:
Es considera que pot accedir al màster universitari qualsevol titulat universitari que compleixi els requisits legals d'accés.
Per a pal·liar les deficiències formatives, els estudiants que provinguin de l'àmbit d'arts i humanitats han de cursar fins a 3 crèdits ECTS de complements formatius, llevat que presentin les evidències que demostrin un coneixement suficient en tècniques bàsiques d'anàlisi de dades.
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

L'objectiu principal del màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior és proporcionar coneixements profunds sobre les diferents concepcions de la qualitat en l'educació superior i sobre els models d'avaluació existents, facilitant coneixements aplicats i no només teòrics als professionals que necessiten ser capaços de proposar un model de qualitat per a les seves institucions o empreses, d'aplicar-ne i millorar-ne un de ja existent o, en definitiva, d'exercir funcions associades a la garantia de la qualitat en universitats, l'Administració pública o empreses de formació; tot això partint d'una visió general de l'educació superior en el context global ¿no solament europeu¿, tenint en compte la diversitat d'espais d'educació superior al món, des dels seus orígens fins a les tendències actuals de desenvolupament, i incloent-hi les tres modalitats existents: la presencial o tradicional, la mixta o blended i la totalment online o d'e-learning.

Titulació obtinguda

El màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superiorha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Pràctiques

L'estudiant que cursi l'assignatura de Pràctiques aplicarà els coneixements assolits al llarg del màster i posarà en joc les competències desenvolupades en les assignatures cursades.

Perspectives laborals

Aquests estudis proporcionen coneixements profunds sobre les diferents concepcions de la qualitat en l'educació superior i sobre els models d'avaluació existents, facilitant coneixements aplicats i no només teòrics per als professionals que necessiten entendre un model de qualitat per a les seves institucions i ser capaços de proposar-ne un, o d'aplicar-ne i millorar-ne un d'existent. Algunes de les sortides professionals que pot tenir aquest màster són: Coordinador de polítiques educatives d'educació superior. Director, coordinador o gestor de programes i cursos d'educació superior. Avaluador de programes educatius d'educació superior. Coordinador docent de programes, cursos i assignatures d'educació superior. Tècnic en qualitat d'educació superior.

Promocions

8% descompte!
 

Avantatges del curs

Màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior, primer de l'Estat espanyol en aquesta temàtica. Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Directora dels estudis: Teresa Guasch Pascual. Directora del programa: Nati Cabrera Lanzo.
Màster Universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X