Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

L'àmbit de la qualitat en l'educació superior necessita professionals altament capacitats, i la seva actualització constant és una necessitat imperant. En aquest sentit, el màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior ofereix no solament una sòlida formació teòrica, sinó també altres elements pràctics de gran importància per al desenvolupament professional.

El màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior proporciona, en primer lloc, una visió general de l'educació superior en el context global, des dels seus orígens fins a les tendències actuals de desenvolupament, incloent-hi les tres modalitats existents: la presencial o tradicional, la mixta o blended i la totalment online, virtual o d'e-learning. Tot això es fa relacionant les polítiques educatives dels estats i les organitzacions internacionals amb els interessos econòmics i socials que les provoquen.

En segon lloc, el màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior proporciona coneixements profunds sobre les diferents concepcions de la qualitat en l'educació superior, i sobre els models d'avaluació i de gestió existents, facilitant coneixements aplicats i no només teòrics per als professionals que necessiten ser capaços de proposar un model de qualitat per a les seves institucions o empreses, o d'aplicar-ne i millorar-ne un de ja existent.

Competències:

Les competències específiques del màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior són aquestes:

Entendre l'abast de les diferents concepcions i perspectives de la qualitat educativa per a avaluar d'una manera crítica com influeixen en els sistemes d'avaluació de l'educació superior que es duen a terme.

Dissenyar polítiques i estratègies de qualitat de l'educació superior per a estats, institucions o departaments d'organitzacions de diferent naturalesa.

Dissenyar sistemes, metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat, que siguin sostenibles en el temps i en la utilització de recursos adequats, sense perjudici d'altres processos o d'altres tasques pròpies de la institució i les persones, en l'àmbit de l'educació superior.

Aplicar, d'una manera eficaç i precisa, els sistemes d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat: mètodes, processos, eines, criteris i estàndards.

Identificar o formular evidències d'acord amb els objectius de l'avaluació que es duguin a terme.

Identificar  o crear indicadors a partir d'informació qualitativa o quantitativa, mantenint un equilibri entre l'una i l'altra en el conjunt del sistema.

Analitzar informes, documents i sistemes d'indicadors a partir de dades quantitatives i qualitatives, i interpretar-les tenint en compte les característiques del context.

Avaluar críticament el paper i l'abast de les xarxes de qualitat internacionals i el paper de les agències nacionals o territorials que operen en els estats.

Identificar el paper que tenen els grups d'interès i agents externs, tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració de la qualitat, per a integrar-se de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de les polítiques de qualitat com dels sistemes que l'avaluen.
Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Formació obligatòria 36
Formació optativa 12
Treball final de màster 12
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Fonaments i tendències de l'educació superior en una societat globalitzada 6
 • La qualitat en l'educació superior: concepte, dimensions, avaluació i millora 6
 • L'avaluació externa: finalitats, marcs regionals i estàndards 6
 • Processos i metodologies d'avaluació externa 6
 • Sistemes de gestió interna de la qualitat 6
 • Les evidències i els indicadors: identificació, naturalesa i fonts 6
Assignatures optatives - Crèdits
 • L'avaluació del professorat 6
 • L'avaluació de la qualitat de l'educació superior als EUA i al Canadà. Peculiaritats i pràctiques 6
 • Instruments de recollida d'informació 6
 • Tècniques d'anàlisi per a l'obtenció i la interpretació d'indicadors de qualitat 6
 • Direcció de projectes de qualitat en educació 6
Pràctiques - Crèdits
 • Pràctiques (optatives) 6
Treball final de màster - Crèdits
 • Treball final de màster 12
Veure més

Destinataris

El màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior pretén cobrir les necessitats formatives dels perfils professionals següents:

 • Tècnics de les agències de qualitat i de les unitats de qualitat de les institucions d'educació superior.

 • Polítics de l'administració (departaments d'universitat, educació, entre d'altres) i de les universitats (vicerectorats de qualitat, innovació i desenvolupament, etc.).

 • Gerents i gestors de formació d'empreses privades o de qualsevol naturalesa, amb oferta d'educació superior.

 • Acadèmics, docents i investigadors de l'àmbit de l'educació superior, concretament de les polítiques i els sistemes de qualitat i de millora de l'educació superior.Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa (mínim nivell B1 dins el marc europeu comú de referència per a les llengües) que permeti a l'estudiant seguir correctament un seminari, una exposició o la lectura comprensiva d'un text, informe o article especialitzat.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data d'inici: 17 octubre 2018.

Objetius

L'objectiu principal del màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior és proporcionar coneixements profunds sobre les diferents concepcions de la qualitat en l'educació superior i sobre els models d'avaluació existents, facilitant coneixements aplicats i no només teòrics als professionals que necessiten ser capaços de proposar un model de qualitat per a les seves institucions o empreses, d'aplicar-ne i millorar-ne un de ja existent o, en definitiva, d'exercir funcions associades a la garantia de la qualitat en universitats, l'Administració pública o empreses de formació; tot això partint d'una visió general de l'educació superior en el context global ¿no solament europeu¿, tenint en compte la diversitat d'espais d'educació superior al món, des dels seus orígens fins a les tendències actuals de desenvolupament, i incloent-hi les tres modalitats existents: la presencial o tradicional, la mixta o blended i la totalment online o d'e-learning.

Titulació obtinguda

El màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superiorha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Aquests estudis proporcionen coneixements profunds sobre les diferents concepcions de la qualitat en l'educació superior i sobre els models d'avaluació existents, facilitant coneixements aplicats i no només teòrics per als professionals que necessiten entendre un model de qualitat per a les seves institucions i ser capaços de proposar-ne un, o d'aplicar-ne i millorar-ne un d'existent.

Algunes de les sortides professionals que pot tenir aquest màster són:
Coordinador de polítiques educatives d'educació superior.
Director, coordinador o gestor de programes i cursos d'educació superior.
Avaluador de programes educatius d'educació superior.
Coordinador docent de programes, cursos i assignatures d'educació superior.
Tècnic en qualitat d'educació superior.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Últims dies de matrícula.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Màster universitari d'Avaluació i gestió de la qualitat en educació superior, primer de l'Estat espanyol en aquesta temàtica.

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior (UOC)

Màster Universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior (UOC)