Màster Universitari de Ciberseguretat i Privadesa (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El màster universitari de Ciberseguretat i privadesa de la UOC és un màster oficial en línia que forma professionals especialitzats en tecnologies de ciberseguretat i protecció de dades, incloent-hi aspectes de dret, política, factors humans, ètica i gestió de riscos en el context dels adversaris.
La ciberseguretat informàtica s'ha convertit en una de les principals preocupacions per a qualsevol organització: d'una banda, l'ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC) és cada vegada més extensa, amb la qual cosa els actius a protegir i les vulnerabilitats augmenten; i, d'altra banda, els ciberatacs són més freqüents i complexos, utilitzant noves tipologies de malware (per exemple, ransomware, cryptojacking que infecta equips legítims per obtenir recursos computacionals per minar moneda digital com ara bitcoins, programari maliciós basat en tècniques d'intel·ligència artificial , etc.).
Tot això pot arribar a tenir conseqüències devastadores en l'àmbit personal i industrial, com ara la revelació d'informació confidencial o la usurpació financera. En aquest context, disposar de professionals especialitzats en ciberseguretat es fa imprescindible.
D'altra banda, la ciutadania i les empreses han pres consciència de la importància de la privacitat com a bé essencial per protegir l'autonomia i la dignitat individual, i com a base sobre la qual es construeixen altres drets humans. Aquest àmbit de coneixement és actualment molt actiu, tant des del punt de vista legislatiu en el qual s'ha impulsat el Reglament general de protecció de dades (RGPD), com en l'àmbit tecnològic, en el qual és important tenir professionals amb habilitats per desplegar serveis i aplicacions que garanteixin, per disseny, un cert nivell de privacitat.
La UOC compta amb una dilatada experiència acadèmica i de recerca en l'àmbit de la ciberseguretat i la privacitat: el 2011 va començar la primera edició de l'màster de Seguretat de les TIC, el primer màster en volum d'estudiants d'aquesta disciplina a l'Estat espanyol, amb una entrada anual de 300 estudiants i amb més de 780 titulats.
Tenint en compte l'entorn canviant de la ciberseguretat, la UOC aposta pel nou màster a distància de Ciberseguretat i privadesa. Un màster eminentment pràctic que et permetrà formar-te en les àrees tecnològiques i de gestió més demanades per combatre el crim. A el mateix temps, coneixeràs les eines per garantir la seguretat i la privacitat dels recursos informàtics, implantar polítiques que salvaguardin els actius empresarials, i desenvolupar i desplegar solucions de ciberseguretat en entorns reals. I tot això d'acord amb els estàndards i aspectes ètic-legals que regeixen la seguretat informàtica.
Estudiar Ciberseguretat a la UOC permet l'especialització en diferents vessants de la seguretat TIC: des de les especialitats més tècniques de ciberseguretat i programació, fins l'especialitat de gestió i auditoria de la seguretat. El màster també ofereix continguts en investigació per a aquells estudiants interessats a fer un doctorat un cop acabat el màster.
Competències específiques:
• Exercir professionalment de forma responsable i honesta, actuant d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals actuals en l'entorn de la seguretat i privacitat de dades.
• Analitzar i aplicar les tècniques bàsiques de prevenció, protecció i detecció d'atacs en un sistema informàtic.
• Avaluar i prendre les decisions més adequades pel que fa a la selecció i ús d'eines i tecnologies de l'mercat en l'àmbit de la ciberseguretat i la privacitat.
• Desenvolupar, integrar i avaluar tècniques informàtiques que permetin aplicar els principis de privacitat i de protecció de dades des del disseny i per defecte que exigeix ??el Reglament general de protecció de dades (RGPD) als sistemes, serveis i aplicacions que tractin amb dades personals .
• Aplicar el marc jurídic que afecta la gestió de la seguretat dels sistemes informàtics, tenint en compte la legislació relativa a la protecció de les dades personals, la propietat intel·lectual, la llei dels serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, i també el dret penal.
• Identificar, examinar i avaluar els principals riscos d'un domini informàtic i dissenyar estratègies per gestionar-los.
• Formular i desenvolupar solucions integrals i innovadores en l'àmbit de la ciberseguretat i privacitat, tenint en compte les dinàmiques de transformació i les tendències tecnològiques.
• Analitzar la implementació i desplegament de solucions criptogràfiques per validar el seu funcionament.
• Elaborar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original realitzat individualment, consistent en un projecte integral de Ciberseguretat i privadesa de naturalesa professional o de recerca, en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Temari

Últims dies!!.
Converteix-te en l'expert de seguretat informàtica i privadesa que les empreses necessiten
  • Campus Virtual: aules i materials en un clic
  • Acompanyament personalitzat de professors experts
  • Continguts acadèmics orientats al món professional
Per completar el màster universitari en Ciberseguretat i privadesa, l'estudiant ha de cursar 3 matèries obligatòries, 5 matèries optatives i el treball final de màster, de 12 ECTS.
El màster ofereix la possibilitat d'intensificar el perfil professional de l'estudiant cursant una de les tres especialitats següents:
• Sistemes (18 ECTS)
• Tecnologies (18 ECTS)
• Gestió (18 ECTS)
Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 18 ECTS
Optatives d'especialitat 18 ECTS
Optatives 12 ECTS
Treball final de màster 12 ECTS

Assignatures:
Semestre 1 - Crèdits
• Legislació i protecció de dades 6
• Fonaments de ciberseguretat juny
• Privacitat juny
• Optativa 6
• Optativa 6

Semestre 2 - Crèdits
• Optativa 6
• Optativa 6
• Optativa 6
• Treball final 12

Destinataris

El màster en línia de Ciberseguretat i privadesa de la UOC va dirigit especialment a enginyers, enginyers tècnics, llicenciats o graduats en l'àrea de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.
També poden accedir, cursant complements de formació previs, titulats de les àrees d'Enginyeria i Arquitectura i de la branca de Ciències en les àrees de Matemàtiques, Física o Estadística.
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'B2 d'el marc europeu comú de referència per a les llengües.
Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Per cursar el màster universitari en Ciberseguretat i privadesa és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Llicenciatura, enginyeria tècnica / superior o grau en l'àmbit d'informàtica.
• Llicenciatura, enginyeria tècnica / superior o grau en l'àmbit de telecomunicacions.
• Titulacions equivalents o afins.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Criteris d'admissió:
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants titulats en l'àmbit d'enginyeria informàtica, telecomunicacions o titulacions equivalents o afins.
Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions hauran d'acreditar la seva competència en el camp de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, ja sigui mitjançant programes no oficials, certificacions professionals o experiència professional en el sector.
Aquests estudiants hauran de cursar fins a un màxim de 12 ECTS de complements formatius, per poder ser admesos en el màster.
Aquests crèdits s'impartiran en dues assignatures:
• Administració de xarxes i sistemes operatius (6 ECTS)
• Fonaments de xarxes i arquitectures (6 ECTS)
Mitjançant una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant, segons el seu bagatge professional i d'acord amb les certificacions acreditades, la comissió d'admissió de l'màster valorarà, en cada cas, l'admissió i els crèdits de complements formatius a cursar.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

El màster en línia de Ciberseguretat i privadesa de la UOC té com a objectiu la formació d'especialistes tècnics de seguretat en xarxes i privacitat de la informació capaços de satisfer, amb un alt nivell de competència i coneixements, la gran demanda de professionals que hi ha actualment en aquest àmbit.
Amb aquest objectiu principal, aquest màster en línia de la UOC permet obtenir, a més d'uns coneixements comuns, una formació especialitzada en els perfils professionals i de recerca més sol·licitats actualment per empreses, organitzacions públiques i universitats de tot el món.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Ciberseguretat i privadesa és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implantació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent. Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, produeixen efectes acadèmics plens i habiliten, si s'escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa.

Perspectives laborals

Els titulats i titulades de l'màster de Ciberseguretat i privadesa de la UOC estan preparats per a llocs de treball nacionals i internacionals, en la indústria i l'acadèmia, amb responsabilitats d'expert, llocs d'R + D, d'investigació i càrrecs directius. L'estudiant de l'màster en línia de Ciberseguretat i privadesa de la UOC adquireix el perfil d'oficial de seguretat informàtica, OSI (chief information security officer, CISO), responsable de planejar, coordinar i administrar els processos de seguretat informàtica en una organització.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (Beques, ajudes i finançament disponibles).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat de l'Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Professorat

El màster en línia de Ciberseguretat i Privacitat compta amb un equip docent amb una dilatada experiència i elevades competències professionals, format tant per professorat universitari expert com per professorat de l'àmbit professional, amb una dilatada experiència en ciberseguretat dins de l'àmbit empresarial. Director dels estudis: Daniel Riera Terrén. Directora de el programa: Dra. Helena Rifà.
Màster Universitari de Ciberseguretat i Privadesa (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X