Màster Universitari en Comptabilitat i Fiscalitat

1086 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Universitat de Barcelona
Màster Universitari en Comptabilitat i Fiscalitat
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
60 crèdits
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

El Màster en Comptabilitat i Fiscalitat ofereix la formació pràctica necessària per a la capacitació d'especialistes en els camps de la comptabilitat, la fiscalitat i l'auditoria, que els permetrà afrontar de forma eficaç i fonamentada la direcció i la realització de treballs vinculats amb aquestes matèries en empreses de qualsevol tipus o dimensió.

Temari

Assignatures obligatòries
 • Fiscalitat empresarial
 • Anàlisi avançat de l'impost de societats i de l'
 • impost sobre el valor afegit
 • Comptabilitat empresarial avançada
 • Comptabilitat superior avançada i operacions societàries
 • Anàlisi d'estats financers avançat OB
 • Dret de l'empresa avançat
 • Dret de l'empresa avançat
 • Planificació i informes d'auditoria
 • Planificació i informes d'auditoria
Assignatures obligatòries esment de comptabilitat
 • Comptabilitat directiva i consolidació avançada
 • Comptabilitat de gestió avançada i control pressupostari
 • Consolidació d'Estats financers avançada
 • Avançades d'auditoria
 • Audit assurance: treballs de específics d'auditoria
 • Procediments d'auditoria OB
Assignatures obligatòries menció fiscalitat
 • Anàlisi avançat dels règims fiscals específics
 • Règims especials de l'impost de societats i de l'
 • impost sobre el valor afegit
 • Imposició personal OB
 • Fiscalitat internacional i de no residents
 • Tributació autonòmica i local (successions, donacions, IAE,
 • IBI, ...)
 • Relació administració-contribuent
Assignatures optatives
 • Auditoria especialitzada
 • Auditoria informàtica
 • Normes internacionals d'auditoria I
 • Normes Internacionals d'auditoria II
 • Normes internacionals d'informació financera
 • Altres marcs comptables
 • Fiscalitat avançada
 • Impostos especials
 • Fiscalitat de l'mecenatge
 • Procediments tributaris
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Comptabilitat i fiscalitat d'operacions financeres
 • Pràctiques empresarials
 • Treball final de màster

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi corresponent. Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis dels estudiants. Capacitat per comunicar conclusions i coneixements propis i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitat.

Destinataris

El curs està especialment dirigit a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Actuarials i Financeres o Ciències Empresarials, ia professors mercantils, perquè puguin assolir coneixements de nivell avançat relacionats amb la comptabilitat i la fiscalitat, així com amb la auditoria de comptes.

Requisits

Els estudiants del màster han d'estar interessats professionalment en les àrees de comptabilitat i fiscalitat. Per aquesta raó, es recomana que hagin cursat estudis oficials d'Administració i Direcció d'Empreses, o bé d'Economia o Dret. En aquests dos últims casos, serà necessari cursar determinats complements formatius d'acord amb els criteris que fixi en cada cas la Comissió d'Admissió del màster.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Per poder cursar el màster, els estudiants han d'acreditar uns coneixements previs de les assignatures que cursaran en el mateix, que es corresponen amb els impartits en assignatures de la menció de Comptabilitat i Fiscalitat de la Universitat de Barcelona. La Comissió Coordinadora de l'Màster avaluarà els expedients rebuts i decidirà si cal o no matricular les esmentades assignatures.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol i Català

Objectius

L'objectiu del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat és proporcionar als estudiants la formació avançada en àmbits especialitzats com la comptabilitat i la fiscalitat, així com l'auditoria de comptes. Amb especial èmfasi en l'aplicació d'aquests coneixements a l'anàlisi ia la resolució de casos pràctics i situacions similars a les que es puguin presentar en l'activitat professional, s'empra una metodologia participativa, amb el plantejament de casos que aborden situacions aplicades en tot moment a la realitat de l'empresa, així com amb l'elaboració d'un treball de final de curs amb el qual es desenvoluparà la capacitat de sistematitzar els elements que han servit de referència en el curs de les matèries, el plantejament i la seva comunicació de la forma més satisfactòria possible.

Pràctiques

Les pràctiques permeten complementar els coneixements teòrics adquirits durant el màster. L'estudiant té una presa de contacte amb el món de la comptabilitat, l'auditoria i la fiscalitat.

Perspectives laborals

Les sortides professionals dels futurs titulats pertanyen a tres àmbits diferenciats: sector públic, sector privat i exercici lliure de la professió. La formació especialitzada impartida en el màster permet desenvolupar tasques, sobretot analítiques i de planificació, que, si bé es tracten en els diferents graus i són la porta d'accés al màster, no es treballen amb el nivell d'especialització que el màster aconsegueix.

Professorat

Joan Carles Bailach Aspa Dr. Josep Maria Argilés Bosch Estíbaliz Baniandrés Avedaño

Tipus d'avaluació

L'avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades en el pla docent de l'assignatura, que es recullen de manera progressiva i integrada.
Màster Universitari en Comptabilitat i Fiscalitat
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Sol·licita informació
X