Màster Universitari en Direcció i Gestió Comptable

1119 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Direcció i Gestió Comptable
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
Preu 5.460 €

Descripció

La situació econòmica i financera actual, cada vegada més complexa i globalitzada, planteja una problemàtica la resolució exigeix professionals que cobreixin la necessitat de les empreses de comptar amb quadres d'experts que disposin d'una preparació consolidada en temes de comptabilitat, tant a nivell nacional com des d'una perspectiva internacional. Per obtenir aquesta qualificació és imprescindible rebre una formació que aporti coneixements, competències i habilitats tant operatives com específiques en el camp comptable, així com en tots aquells camps que li són afins, com el financer i el jurídic-empresarial.
El Màster Universitari en Direcció i Gestió Comptable és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE nombre 141 de 13 de juny de 2013.

Temari

El títol de Màster Universitari en Direcció i Gestió Comptable comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla d'Estudis en crèdits - ECTS:
Obligatòries (B) 48
Pràctiques externes 6
Treball fi de màster 6
TOTAL 60

Complements formatius:
El Màster conté una formació específica complementària i obligatòria en primera matrícula per a aquells alumnes que no siguin titulats universitaris en:
• Llicenciats o graduats en Administració i direcció d'empreses.
• Llicenciat en CC. Econòmiques i Empresarials (Tant la branca Economia general com Economia d'empresa).
• Llicenciats o graduats en CC. Econòmiques.
• Diplomats en CC. Empresarials.
• Llicenciats o Graduats en Dret, només exempts de Pràctica Societària
• Altres titulacions que acreditin, que en els seus plans d'estudis hagin cursat alguna d'aquestes matèries.
La finalitat d'aquests complements formatius és que aquests alumnes aconsegueixin una preparació prèvia i òptima que permeti assolir totes i cadascuna de les competències establertes en el Màster.

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 18 mesos:
Primer semestre:
• Comptabilitat AvanzadaB3
• Comptabilitat d'instruments de capital B3
• Anàlisi i Gestió de Recursos FinancierosB6
• Obligacions Fiscals i ContablesB2
• Desenvolupament Directiu en la Direcció Comptable i Administrativa

Segon semestre:
• Comptabilitat Analítica per a la Presa de decisions B3
• Auditoria i Revisió de Comptes Anuals B6
• Anàlisi Avançat de la Imposició Indirecta sobre el Consum B2
• Anàlisi Avançat de la Tributació Directa sobre la EmpresaB2
• Anàlisi d'Estats Econòmic-Financers i la seva Incidència en les Decisions EmpresarialesB4
• Treball Fi de Màster (I) (*)

Tercer semestre:
• Formulació d'Estats Financers ConsolidadosB6
• Comptabilitat Internacional: Convergència NIIF / Us GaapB6
• Pràctiques Externes (**) B6
• Treball Fi de Màster (II) (***)
(*) L'assignatura de Treball fi de màster es desenvolupa en dos semestres.
(**) Per aprovar l'assignatura de Pràctiques Externes serà necessari que l'alumne hagi superat almenys el 50% dels crèdits del màster.
(***) Per aprovar aquest mòdul és necessari que l'alumne hagi superat almenys el 40% dels crèdits del màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per a exercir les funcions professionals de la comptabilitat i les seves implicacions en la fiscalitat de l'empresa amb el suport de les tècniques de la informació i comunicació més modernes i adequades, que permetin una actualització constant i permanent dels coneixements i del material de consulta i suport necessaris, per a una major i eficaç atenció, assessorament i gestió professional. Capacitat de relacionar l'evolució de l'entorn econòmic i financer amb l'estratègia financera, comptable i fiscal que ha de seguir l'empresa. Capacitat per comprendre l'impacte de les pràctiques comptables sobre la riquesa i la renda generada per una organització. Capacitat per dissenyar, implementar i fer el seguiment de les eines de planificació financera, de comptabilitat analítica, de control pressupostari i de comptabilitat de gestió necessàries per complir els objectius estratègics. Capacitat d'analitzar la informació comptable.

Destinataris

El títol de Màster atén perfectament a l'interès dels futurs professionals que vulguin orientar la seva carrera a departaments de comptabilitat o finances o d'aquells professionals en exercici que desitgen potenciar el seu futur, ja que està orientat cap al mercat de treball, bolcant-se en la pràctica i en l'especialització de les diferents àrees que el componen.
El Màster Universitari en Direcció i Gestió Comptable està dirigit preferentment a titulats universitaris, especialment Graduats o Llicenciats en:
• Administració i Direcció d'Empreses.
• Economia.
• Dret.
• Diplomats en Ciències Empresarials.
De forma excepcional s'acceptaran alumnes procedents d'altres titulacions que avalin coneixements bàsics de comptabilitat, finances i fiscalitat, prèvia autorització del director del Màster.
No obstant això, aquells alumnes que no siguin llicenciats o graduats en aquestes titulacions podran cursar una sèrie de complements de formació per establir les bases de la gestió financera.
Per a aquests alumnes, aquests complements formatius són de caràcter obligatori, i es podran realitzar amb anterioritat a l'inici del Màster o de manera simultània al mateix (veure taula de complements formatius en pestanya "Pla d'estudis").

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .
• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu general del Màster Universitari en Direcció i Gestió Comptable és formar professionals de l'àmbit de la comptabilitat amb coneixements sòlids, globals i en constant actualització en les principals tècniques de comptabilització tant nacionals com internacionals, així com en el desenvolupament de les principals aplicacions pràctiques i que els permeti tenir accés a llocs de treball de responsabilitat mitjana o superior, tant en l'àmbit de la comptabilitat com en l'empresarial. Per emprendre aquest objectiu, qualsevol estudiant que finalitzi el títol de Màster Universitari en Direcció i Gestió Comptable ha de poder aproximar-se a qualsevol problema amb rigor científic, aprofitant tots els coneixements, habilitats i actituds necessàries dins del nostre àmbit d'estudi, però simultàniament sent conscient que la seva aplicació pràctica té unes conseqüències que afecten la societat (dimensió ètica) donada l'especial rellevància del sector empresarial en la societat actual.

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits, el període màxim és de 6 mesos.

Perspectives laborals

Responsable d'Administració i / o Comptabilitat. Assessor Comptable i fiscal. Gestor Comptable i Fiscal.

Preu

Preu 5.460 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Professorat

Ángel Fernández Muñoz. Ángel García Collantes. Ángel González García. Ángel Luis Padilla Álvarez. Anna María Ayats Vilanova. Antonio Pastor Sanmillán. Concepción Burgos García. Cristina Herrera López. Eduardo Bueno Campos. Elena Almazán González. Elena Gómez Díaz. Esperanza Santamaría Martín. Inmaculada de Benito Cámara. Isabel Sánchez de Movellán Torent. Javier Briones Ortega. José Alberto Toribio Temprado. José Andrés Sánchez Pedroche. José Ignacio Llorente Olier. José Joaquín Díaz Marquina. José Tovar Jiménez. Juan Antonio Redondo Rodríguez. Juan José Moreno García. Juan Noblejas Maestriño. Luz María García Martínez. María Aránzazu de las Heras García. María Barriga Rubio. María del Carmen Cámara Barroso. María Dolores Urrea Sandoval. María Jesús Lillo Díaz. María Teresa Pérez Martínez. Miguel Ángel Poveda Criado. Miguel de Haro Izquierdo. Pablo Javier Romano Aparicio. Paloma Coronado Sierra. Patricia Víctor Ponce. Salomón Aguado Manzanares.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació es basa en: Activitats d'aprenentatge. Test d'autoavaluació. Activitats d'Avaluació Contínua. Examen final presencial semestral.
Màster Universitari en Direcció i Gestió Comptable
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X