Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Gestió Cultural (interunversitari: UOC, UdG) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster de Gestió Cultural UOC-UdG és un màster universitari amb una clara vocació internacional que proposa una mirada integral, transversal i globalitzadora en l'àmbit de la gestió de la cultura. Formem professionals capaços de dissenyar, gestionar i avaluar les actuacions culturals que es duen a terme des de diferents àmbits.

La gestió cultural ha experimentat un notable creixement a causa del nou paper de la cultura en una societat global i de la necessitat de capital humà capacitat per a assolir els reptes d'un sector tradicional que reclama més competències per a assumir la complexitat actual.

En aquest sentit, la capacitació de professionals en gestió cultural és una demanda dels agents socials, l'Administració pública, el sector privat i la societat civil per a donar resposta a unes necessitats noves que neixen de l'evolució i la complexitat del sector cultural contemporani. Aquesta necessitat s'expressa tant en l'àmbit local com en l'internacional, en el qual les interaccions entre diferents realitats són un fenomen de la societat global que té una gran repercussió en el món de la cultura.

El màster en Gestió Cultural UOC-UdG ofereix una formació professional en el camp de la gestió cultural d'acord amb els antecedents en la formació de tercer cicle que al llarg de les últimes dècades s'han desenvolupat a Espanya, Europa i Amèrica. Les persones que acabin la formació de màster podran exercir les seves funcions en organitzacions del sector privat, les administracions públiques i el tercer sector. De la mateixa manera, han d'estar capacitades per a la investigació aplicada en aquest àmbit.

Competències:

Competències transversals

Capacitat per a l'organització i planificació de projectes.

Capacitat per al tractament i la gestió de la informació.

Capacitat per a analitzar casos per a la resolució de problemes.

Capacitat per a la planificació i gestió del temps.

Competències específiques

Capacitat avançada en disseny, elaboració i avaluació de projectes d'intervenció cultural en el camp de les polítiques públiques i les indústries culturals i creatives.

Capacitat de desenvolupar una recerca avançada en l'àmbit de la gestió de la cultura i les polítiques culturals, formulant preguntes adequades i rellevants respecte als objectes d'estudi propis del sector, utilitzant les metodologies de recerca d'una manera coherent i presentant resultats originals amb rigor i claredat.

Capacitat per a identificar, establir relacions i construir sinergies de planificació i actuació cultural amb els diferents agents i referents del territori d'actuació (Administració pública, sector privat i tercer sector).

Capacitat per a avaluar la dimensió social, expressivocreativa, científica i econòmica del sector de la cultura en la contemporaneïtat.

Competència per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals.

Competència avançada en el coneixement de les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius, i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.

Capacitat d'adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i les tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.

Capacitat per a dissenyar i aplicar plans d'actuació en cooperació cultural per al desenvolupament i les relacions culturals internacionals.

Capacitat per a aplicar els marcs normatius i legislatius de referència per a l'activitat cultural local, nacional i internacional en l'exercici de la funció de gestor cultural.

Competències pròpies de la UOC

L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès).


Veure més

Temari del curs

Per a obtenir aquesta titulació de màster interuniversitari en Gestió cultural, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol universitari oficial, d'acord amb el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i l'acreditació d'aquestes matèries.
El màster universitari de Gestió cultural ofereix un mòdul bàsic de formació obligatòria de 20 crèdits, un mòdul optatiu de 60 crèdits ECTS (dels quals 30 crèdits ECTS els tria l'alumne) i un Treball final de màster obligatori de 10 crèdits ECTS.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 20
Optatives 30
Treball final de màster 10
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament 5
 • Els marcs institucionals i jurídics de la gestió cultural 5
 • La cultura a la societat contemporània 5
 • Els espais d'intervenció cultural: infraestructures i serveis de la cultura 5
Assignatures optatives
 • El sector de les arts plàstiques i visuals 5
 • Lletres i sector editoria l 5
 • Gestió i usos del patrimoni cultural 5
 • La indústria audiovisual 5
 • Intervenció i acció en gestió cultural 5
 • Metodologies per a la recerca en gestió cultural 5
 • Disseny de projectes d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria 5
 • Producció i direcció en gestió cultural 5
 • Pràctiques 5
 • Els agents culturals com a actors socials 5
 • Les arts en viu: gestió de les arts escèniques i performatives 5
 • Turisme cultural i creatiu 5
Treball final de màster 10
Veure més

Destinataris

El perfil dels estudiants a qui s'adreça aquest màster és molt ampli i s'inscriu en el camp de les humanitats, la comunicació i el turisme, un fet que es correspon amb la realitat de la pràctica professional, en la qual la immensa majoria dels gestors culturals en actiu provenen d'aquests camps disciplinaris. Així doncs, el perfil preferent d'estudiants a qui s'adreça és el següent:

 • Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de la gestió i direcció d'organitzacions, institucions i esdeveniments culturals : museus , centres culturals , sales d'exposicions i organismes de gestió i difusió del patrimoni.

 • Graduats en Humanitats.

 • Educadors en les matèries de cultural, patrimoni i la gestió cultural.

 • Planificadors i gestors locals de cultura , turisme i patrimoni.

 • Professionals de l'àmbit i el sector de la cultura.

 • Professionals d'institucions públiques i privades dedicats al món de la cultura.

 • Promotors culturals.

 • Investigadors i professors en l'àmbit de la gestió cultural.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:


 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol.

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea.

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea.


Criteris d'admissió:

No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.Perfils d'ingrés recomanats:

Per a cursar el màster universitari de Gestió Cultural és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació: • Llicenciatura / grau d'Humanitats

 • Llicenciatura / grau de Ciències Socials

 • Llicenciatura / grau de ComunicacióVeure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Crèdits: 60 ECTS.
Inici: 17 octubre 2018.

Objetius

El títol té com a objectiu general capacitar els estudiants procedents de diferents graus per a l'exercici professional en els diferents camps de la gestió de la cultura en les societats contemporànies. També proporciona coneixements i instruments per a la intervenció cultural en contextos, realitats i sectors culturals diferents, i capacita per a l'anàlisi, l'assessorament, la direcció executiva i la recerca cultural.

El màster ofereix una formació professional en el camp de la gestió cultural, una formació amb una visió àmplia i general sobre la realitat, les necessitats i les problemàtiques de la gestió de la vida cultural de diferents societats i contextos.

Titulació obtinguda

El Màster universitari de Gestió cultural - interuniversitari UOC/UdG condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat per el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 259/2016 del 26 d'octubre de 2016.

Perspectives laborals

La pràctica professional en la qual es poden inscriure els gestors culturals és molt àmplia i variada. Trobem perfils professionals relacionats amb la titulació tant en el sector públic com privat. Si analitzem les ocupacions més sol·licitades, trobem, entre moltes altres, activitats tan variades com les següents:
Assessor cultural.
Director o tècnic d'esdeveniments culturals.
Gestor de drets.
Responsable de continguts de creació.
Responsable de màrqueting, comunicació i cultura.
Tècnic per a museus i organismes culturals.
Consultor dedicat al món de la cultura, turisme i patrimoni.
Investigador i docent en l'àmbit de la gestió cultural.
Professional del sector turístic i del patrimoni.
Emprenedor cultural.
Professional d'indústries creatives.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

 

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.