Màster Universitari d'Història del Món Contemporani (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Descobreix les claus per entendre la complexitat del món contemporani
  • Campus Virtual: aules i materials en un clic
  • Acompanyament personalitzat de professors experts
  • Continguts acadèmics orientats al món professional
El Màster Universitari d'Història del Món Contemporani té com a objectiu proporcionar les eines i les metodologies pròpies de l'mètode històric, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió de la complexitat de les societats actuals.
El màster universitari d'Història del Món Contemporani proposa aprofundir en els processos de canvi (polític, social, cultural, econòmic i mediambiental) que han condicionat la nostra història actual. El programa ofereix una formació intel·lectual avançada, especialitzada i interdisciplinària mitjançant un ensenyament virtual.
Aquest màster en línia comprèn des dels orígens de la modernitat fins als nostres dies i aporta una mirada geogràfica oberta a una visió global i no exclusivament eurocèntrica. És un programa interdisciplinàriament conscient de la riquesa i la fecunditat dels territoris de frontera, críticament actiu en la incorporació de la perspectiva de gènere i de l'compromís ètic i global, pedagògicament inclusiu pel que fa a narratives docents i d'investigació diverses, i competencialment definit per la potencialitat de l'mètode històric.
Es tracta, sobretot, d'adquirir les competències, els coneixements i les eines necessàries per utilitzar el mètode històric com a palanca decisiva per analitzar alguns dels reptes contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndards d'aquests problemes. Perquè la història serveix tant per aproximar-se de manera comprensiva i complexa a el passat, com per reflexionar sobre els processos històrics i les seves conseqüències en els àmbits polític, cultural, social, tecnològic i ambiental.
competències:
• Identificar i reconèixer críticament els esdeveniments, les perspectives i els marcs teòrics i conceptuals que ens ajudin a interpretar i comprendre els processos històrics regionals i globals més recents.
• Posar en relació les tendències i els enfocaments historiogràfics i els models teòrics i conceptuals més rellevants, i construir noves preguntes o definir punts de vista alternatius amb les eines i les aproximacions que ens ofereix el mètode històric.
• Analitzar críticament fonts històriques de diversa índole, extraient i discutint els seus arguments fonamentals i les seves aportacions originals, i aplicar-los a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.
• Raonar i valorar críticament les implicacions històriques sobre societats concretes i sobre la condició humana en general de les diferents corrents ideològics, morals, polítiques, econòmiques, científiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.
• Enriquir la complexitat i la comprensió de el relat històric mitjançant la inclusió crítica de mirades no occidentals en l'anàlisi dels reptes globals actuals.

Temari

Per obtenir el títol de Màster Universitari d'Història del Món Contemporani l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS.
Aquests 60 crèdits ECTS es distribueixen entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció de l'títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball que l'estudiant hagi dedicat a cursar i acreditar aquestes matèries.
Totes les assignatures tenen un professor coordinador o responsable que garanteix la coherència i la qualitat de la docència.

Tipus de matèria Crèdits
obligatòries 30
optatives 20
Treball final de màster 10
Total 60

• Semestre 1 Crèdits
o Historiografia: les veus de la història 5
o Escriure els passats 5
o Institucions i polítiques de la història 5
o Història econòmica: les revolucions productives maig
o Desigualtat (és) maig
o Història política: la promesa moderna maig
o La pau i la guerra eternes 5
o Iniciació a la recerca 5

• Semestre 2 Crèdits
o L'economia en un món global maig
o Entre imperis maig
o L'era de l'antropocè maig
o Ciència, tecnologia i societat 5
o Història de la cultura: ruptures i continuïtats maig
o Història social: geografia de la humanitat 5

• Treball final de màster 10
• Treball Final.

Competències per a les quals et prepara el curs

Es tracta, sobretot, d'adquirir les competències, els coneixements i les eines necessàries per utilitzar el mètode històric com a palanca privilegiada per analitzar alguns dels reptes contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndards d'aquests problemes. Aquestes competències seran un complement & # 8212; en termes crítics i d'interdisciplinarietat & # 8212; dels coneixements, els sabers i les competències adquirits en estudis previs. En aquest sentit, la història és especialment útil, no només per aproximar-se de manera comprensiva i complexa a el passat, sinó per reflexionar sobre els processos històrics i les seves conseqüències en els àmbits polític, cultural, social, tecnològic i ambiental.

Destinataris

Aquest màster s'adreça a professionals i persones provinents de diferents àmbits disciplinaris que, en la seva vida professional o investigadora, s'enfronten a alguns dels problemes globals contemporanis o als seus múltiples derivacions locals. L'objectiu formatiu de l'màster no és produir un tipus específic de professional, sinó complementar la formació i l'experiència professional d'origen, desenvolupant competències que puguin ajudar a la persona en la seva promoció professional o en l'obertura de nous itineraris professionals i intel·lectuals. En aquest sentit, el màster universitari d'Història del Món Contemporani es proposa formar professionals i persones que destaquin i tinguin competències, tant professionals com intel·lectuals, en les següents dimensions:
• Persones amb un alt grau de coneixement dels temes i els corrents de la historiografia contemporània i amb capacitat per a relacionar-los amb els reptes més importants de la nostra època i aplicar-los a aquests.
• Persones formades en la interdisciplinarietat, amb capacitat per interactuar i dialogar amb disciplines i sabers diferents als de la seva formació inicial o la seva pràctica professional.
• Persones amb capacitat per qüestionar els punts de vista imperants pel que fa als processos històrics de la societat contemporània, i de replantejar des de perspectives innovadores i originals.
• Persones capaços de reflexionar sobre coneixement històric i de crear-lo, tant des d'una perspectiva disciplinària com de divulgació orientada a mitjans de comunicació i producció de continguts diversos.
• Persones amb capacitat per a relacionar les qüestions més urgents i immediates de la realitat contemporània amb temàtiques més fonamentals sobre la desigualtat i els límits de l'creixement, els moviments socials, la nostra relació amb el medi ambient, les dinàmiques culturals, les crisis polítiques i econòmiques, entre altres.
• Persones en disposició d'enriquir el seu bagatge professional o formatiu amb les eines conceptuals i metodològiques de l'mètode històric.
• Persones amb un alt grau de coneixement sobre els problemes polítics, socials, tecnocientífics, culturals i ambientals més importants de la nostra època, així com sobre la seva complexitat i les seves interaccions mútues.

Requisits

Criteris d'admissió
Podran accedir a aquest màster universitari les persones que disposin de titulació de llicenciatura o grau vinculada directament a la disciplina històrica o que, provinents d'altres titulacions, la Comissió d'Admissió avali, d'acord amb el perfil d'ingrés recomanat i criteris fixats. Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives que hi pugui haver en cada cas es podrà requerir la realització de fins a 12 crèdits ECTS de Complements de Formació a aquells estudiants més allunyats de les titulacions identificades en el perfil d'ingrés recomanat. Aquests crèdits poden consistir en una, o bé ambdues de les següents assignatures:
• Història contemporània I (6 crèdits)
• Història contemporània II (6 crèdits)
La decisió correspon a la Comissió d'Admissió, que tindrà en compte la titulació d'origen, l'experiència professional i la carta de motivació a l'hora d'identificar els complements formatius a cursar. D'acord amb aquesta documentació, i especialment en el cas de futurs estudiants provinents de carreres tècniques o de ciències, es requerirà seguir i superar els complements de formació indicats.

Per cursar aquest Màster universitari és necessari disposar d'una llicenciatura o grau universitari. També es podran acceptar titulacions estrangeres, segons la valoració de la Comissió d'Admissió.
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a B2 d'el Marc comú europeu

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023.

Objectius

El màster té com a objectiu proporcionar les eines i metodologies pròpies de l'mètode històric, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió de la complexitat de les societats actuals. Per a això, es proposa aprofundir en els processos de canvi (polític, social, cultural, econòmic i mediambiental) que han condicionat la nostra història actual, i així oferir a l'estudiant una formació avançada i especialitzada que compleixi els principis d'una formació intel·lectual i interdisciplinària avançada . L'orientació de l'màster és acadèmica i investigadora, i busca complementar i formar professionals que siguin capaços d'explorar i comprendre els processos històrics contemporanis, en un món més globalitzat que mai com a conseqüència de la intensificació de les interconnexions regionals.
L'orientació temporal d'aquest programa comprèn des dels orígens de la modernitat fins als nostres dies i aporta una mirada geogràfica oberta a una visió global i no exclusivament eurocèntrica. El programa és interdisciplinàriament conscient de la riquesa i la fecunditat dels territoris de frontera, críticament actiu en la incorporació de la perspectiva de gènere i de l'compromís ètic i global, pedagògicament inclusiu pel que fa a narratives docents i d'investigació diverses, i competencialment definit per la potencialitat de l'mètode històric.

Titulació obtinguda

Titulació oficial: La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat de l'Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Perspectives laborals

Les sortides professionals de l'màster universitari d'Història del Món Contemporani són: Recerca històrica en universitats i centres d'investigació. Docència en universitats o en l'ensenyament secundari. Treball en centres de documentació, arxius i biblioteques especialitzats en història. Treballs de comunicació i difusió de la història, especialment en el món editorial i multimèdia, el periodisme i el documentalisme. Anàlisi i assessorament en relació amb processos històrics en l'àmbit polític i sindical, i en projectes patrimonials, museístics o culturals.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Direcció dels Estudis d'Arts i Humanitats: Joan Fuster Sobrepere. Direcció de el programa: Jaume Claret Miranda (UOC).
Màster Universitari d'Història del Món Contemporani (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X