Màster Universitari d'Història del Món Contemporani (UOC)

5 Persones han demanat informació
1113 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari d'Història del Món Contemporani (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El màster universitari d'Història del Món Contemporani té com a objectiu proporcionar les eines i les metodologies pròpies del mètode històric, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió de la complexitat de les societats actuals.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Historiografia: les veus de la història 5
• Història econòmica: les revolucions productives 5
• Història política: la promesa moderna 5
• Història de la cultura: ruptures i continuïtats 5
• Història social: geografia de la humanitat 5
• Iniciació a la investigació 5
• Treball final de màster 10
Assignatures optatives - Crèdits
• Escriure els passats 5
• Institucions i polítiques de la història 5
• Desigualtat(s) 5
• L'economia en un món global 5
• La pau i la guerra eternes 5
• Entre imperis 5
• L'era de l'antropocè 5
• Ciència, tecnologia i societat 5

Destinataris

Perfil d'ingrés recomanat
Per cursar aquest Màster universitari cal disposar duna llicenciatura o grau universitari. També es poden acceptar titulacions estrangeres, segons la valoració de la Comissió d'Admissió.
El perfil d'ingrés prioritari correspon als titulats dels diferents graus vinculats directament a la història -en solitari o en combinació amb altres estudis-, així com de disciplines properes de caràcter humanístic o de ciències socials com ara els Graus d'Història de l'Art, Geografia, Humanitats, Antropologia, Ciència Política, Ciències Socials, Comunicació, Estudis Globals, Relacions Internacionals o Sociologia. Això no obstant, i atesa l'orientació transversal del programa, la Comissió d'Admissió tindrà en compte i valorarà les sol·licituds d'estudiants provinents d'altres titulacions de camps disciplinars més allunyats que busquin complementar o ampliar la formació.

Requisits

Requisits acadèmics
Disposeu d'un títol universitari oficial
Criteris d'admissió
Podran accedir a aquest màster les persones que disposin de titulació de llicenciatura o grau vinculada directament a la disciplina històrica o que, provinents daltres titulacions, la Comissió dAdmissió avali, dacord amb el perfil dingrés recomanat i criteris fixats. Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives que poguessin existir es podrà requerir la realització de fins a 12 crèdits ECTS de Complements de Formació a aquells estudiants més allunyats de les titulacions identificades al perfil d'ingrés recomanat. Aquests crèdits poden consistir en una o ambdues de les assignatures següents:
• Història contemporània I (6 crèdits)
• Història contemporània II (6 crèdits)
La decisió correspondrà a la Comissió d'Admissió, que tindrà en compte la titulació d'origen, l'experiència professional i la carta de motivació per identificar els complements formatius a cursar
Coneixements previs
Pel caràcter netament contemporani, molts dels recursos docents d'aquest màster s'ofereixen en anglès, encara que l'alumnat ha de lliurar els seus exercicis en la llengua de docència (espanyol o català). Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari d´Història del Món Contemporani de la UOC ofereix un quadre d´assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d´acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

El màster té com a objectiu proporcionar les eines i les metodologies pròpies del mètode històric, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió de la complexitat de les societats actuals. Per això, es proposa aprofundir els processos de canvi que han condicionat la nostra història actual, i així oferir a l'estudiant una formació avançada i especialitzada que compleixi els principis d'una formació intel·lectual i interdisciplinària avançada. El màster cerca complementar i formar professionals que siguin capaços d'explorar i comprendre els processos històrics contemporanis, en un món més globalitzat que mai com a conseqüència de la intensificació de les interconnexions regionals
L´orientació temporal d´aquest programa comprèn des dels orígens de la modernitat fins als nostres dies i aporta una mirada geogràfica oberta a una visió global i no exclusivament eurocèntrica. El programa és interdisciplinàriament conscient de la riquesa i la fecunditat dels territoris de frontera, críticament actiu en la incorporació de la perspectiva de gènere i del compromís ètic i global, pedagògicament inclusiu quant a narratives docents i de recerca diverses, i competencialment definit per la potencialitat del mètode històric.
Es tracta d'adquirir les competències, els coneixements i les eines necessàries per utilitzar el mètode històric com a palanca privilegiada per analitzar alguns dels reptes contemporanis, qüestionant-ne els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndards d'aquests problemes

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Les sortides professionals del màster universitari d'Història del Món Contemporani són: Investigació històrica a universitats i centres de recerca. Docència a universitats oa l'ensenyament secundari. Treballo en centres de documentació, arxius i biblioteques especialitzats en història. Treballs de comunicació i difusió de la història, especialment al món editorial i multimèdia, el periodisme i el documentalisme. Anàlisi i assessorament en relació amb processos històrics en làmbit polític i sindical, i en projectes patrimonials, museístics o culturals.

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster Universitari d'Història del Món Contemporani (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X