Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de la Mediterrània antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari del Mediterrani Antic proporciona un coneixement extens i profund sobre la història antiga de les civilitzacions del Pròxim Orient, Egipte, Grècia i Roma, i capacita l'estudiant per a l'exercici professional o l'itinerari de recerca, doctorat i docència universitària.

L'estudi de les realitats històriques, socials i culturals del Mediterrani antic és un element fonamental per a la comprensió crítica de les noves realitats socioculturals generades per la globalització. Aquest màster aborda l'estudi de les ciències de l'antiguitat des d'un plantejament innovador, d'acord amb els corrents historiogràfics actuals. A diferència de l'aproximació clàssica a l'antiguitat limitada al món grecollatí, aquest programa formatiu incorpora les cultures d'Egipte i el Pròxim Orient i les equipara amb l'estudi de Grècia i Roma.

El màster del Mediterrani Antic està organitzat conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya  (UOC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat d'Alcalá d'Henares (UAH). L'equip docent està integrat per investigadors de prestigi de les tres universitats, reconeguts nacionalment i internacionalment.

Competències:

Competències específiques


Capacitat per a contrastar les perspectives de les diferents realitats i tradicions històriques de la koiné mediterrània.

Capacitat per a identificar, reconèixer i relacionar els models teòrics i conceptuals més rellevants de les ciències de l'antiguitat, i aplicar-los a l'anàlisi del món mediterrani i la seva evolució històrica en l'antiguitat.

Capacitat per a l'anàlisi crítica de textos de diversa índole (literaris, crítics, filosòfics, historiogràfics, cientificotècnics, etc.), com també objectes, imatges, discursos, fenòmens i pràctiques culturals relacionats amb l'antiguitat.

Capacitat per a comprendre i interpretar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric.

Capacitat d'anàlisi dels processos històrics complexos que van protagonitzar les societats mediterrànies en l'antiguitat.

Capacitat per a analitzar, reconèixer i relacionar la importància dels processos de sincretisme cultural i religiós en la construcció del Mediterrani.

Capacitat per a analitzar la naturalesa de la koiné mediterrània com a resultat de la comunicació i l'intercanvi entre cultures.

Capacitat per a identificar, reconèixer, descriure i interpretar les evidències històriques que permeten analitzar les realitats socioculturals de l'antiguitat, des de Sumèria i Egipte, fins a la caiguda de l'Imperi romà.

Capacitat per a explicar i interpretar l'eclosió del primer mil·lenni aC, utilitzant els estudis de casos específics i la seva contribució a la valoració de la koiné mediterrània.

Competències transversals

Capacitat per a buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts arqueològiques i documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.

Capacitat per a analitzar i interpretar materials (dades, textos, objectes o imatges) de naturalesa complexa.

Capacitat per a sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi, i els debats i problemàtiques rellevants.

Capacitat per a comunicar de manera clara, rigorosa i precisa.

Capacitat per a expressar-se per escrit en contextos acadèmics i professionals, redactant textos clars, estructurats i coherents, i utilitzant correctament la bibliografia pertinent.

Capacitat per a argumentar idees complexes, formular hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca.

Capacitat per a usar amb seguretat i precisió la terminologia relativa a les disciplines humanístiques.

Capacitat per a actuar de manera responsable en el treball acadèmic i professional, amb respecte als valors propis i a la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, i a la integritat del treball d'altres professionals.

Capacitat per a reconèixer i acceptar la diversitat i la multiculturalitat.

Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.

Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències pròpies de la UOC

Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

Assignatures obligatòries - Crèdits
Institucions polítiques a la Mediterrània antiga 5
Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat 5
Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural 5
Centre i perifèria del món antic 5
Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica 5
Relacions internacionals i conflictes en la conca mediterrània a l'antiguitat 5
Treball final de màster 10
Assignatures optatives - Crèdits
Especialitat Egipte i el Pròxim Orient
 • Fonamentació religiosa de l'Egipte faraònic 5
 • El Judaisme a la Mediterrània antiga (s. VI a.C.-VII d.C.) 5
 • Retòrica del poder i imperis mesopotàmics 5
 • Història cultural del Próxim Orient i l'Antic Egipte 5
Especialitat Món grecollatí
 • La societat grecoromana 5
 • Història intel·lectual de Grècia i Roma 5
 • El factor fenici a la Mediterrània antiga 5
 • Mitologia grecollatina i interpretació històrica 5
Orientació de recerca* - Crèdits
 • Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica *5
 • L'historiador i les fonts escrites  *5
*Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar obligatòriament les assignatures Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica i L'historiador i les fonts escrites.

Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no provinguin dels àmbits d'arts i humanitats, hauran de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que calgui cursar es farà mitjançant una avaluació per part de la Comissió d'Admissió del programa de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Història I. Dels orígens de la civilització fins a l'Edat Mitjana (6 crèdits ECTS)
 • Història de l'art I (6 crèdits ECTS)
 • Llengua llatina. Llengua, literatura i cultura (6 crèdits ECTS)
 • Pensament filosòfic i científic clàssic (6 crèdits ECTS)
 • Antropologia social i cultural (6 crèdits ECTS)
 • El món clàssic II. De la Roma del mite al mite de Roma (6 crèdits ECTS)
 • Antropologia de la religió (6 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari ni per a l'obtenció del títol, però sí altament recomanable per a garantir l'assimilació dels seus continguts.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El màster capacita els estudiants perquè coneguin i dominin dades, procediments i tècniques d'anàlisi crítica, reflexiva i interpretatiu sobre les diferents realitats del món antic. El professional serà capaç de desenvolupar idees pròpies, creatives i originals que responguin als problemes derivats de l'estudi de les realitats històriques de l'antiguitat mediterrània.

Destinataris

El màster universitari del Mediterrani Antic es dirigeix a estudiants interessats a aprofundir i especialitzar-se en el món de la història antiga. Aquest programa possibilita l'inici d'una activitat de recerca interdisciplinària o la incorporació a un ampli sector professional relacionat amb els àmbits d'activitat de les ciències humanes i socials.

El perfil preferent d'aquest programa formatiu és el següent:

 • Titulats en Història

 • Titulats en Humanitats

 • Titulats en Filologia Clàssica

 • Titulats en general interessats en el patrimoni historicoarqueològic del món antic

 • Egiptòlegs

 • Arqueòlegs

 • Museòlegs

 • Professionals de la gestió cultural

 • Professors i docentsRequisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol.

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea.

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea.


Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.

Perfils d'ingrés recomanats:

 • Per a cursar el màster universitari de Mediterrània Antiga és recomanable haver fet estudis de l'àmbit de les arts i les humanitats. Concretament, titulacions relacionades amb la història, el patrimoni historicoarqueològic del món antic, la gestió cultural, la filologia clàssica, l'egiptologia o titulacions d'àrees afins a l'estranger.


Coneixements previs:

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 17 octubre 2018

Objetius

Obtenir coneixements històrics avançats del món antic que permetin comprendre el món que ens envolta i els seus orígens.

Adquirir la capacitat d'anàlisi i la interpretació de documentació històrica textual, visual i material relacionada amb el món antic.

Desenvolupar un coneixement profund sobre la conservació, la documentació i la difusió del patrimoni històric i arqueològic.

Obtenir la capacitat de contrastar les perspectives de la realitat i la tradició històrica pròpies amb altres realitats històriques i culturals característiques de la koiné mediterrània.

Adquirir la capacitat de comprendre i valorar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric.

Obtenir la capacitat d'analitzar els processos històrics complexos que van protagonitzar les societats del Mediterrani en l'antiguitat.

Estudiar amb detall la interacció dels diferents factors històrics en el desenvolupament del món clàssic.

Consolidar i augmentar la capacitat d'expressió, i l'ús adequat de la terminologia específica.

Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.

Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora.

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Obtenir els coneixements necessaris i la capacitació per a l'especialització en una carrera de recerca en l'àmbit de la història antiga i el patrimoni historicoarqueològic.

Obtenir els coneixements necessaris i la capacitació per al possible professorat com a doctor i investigador.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Mediterrània antiga de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE n.º 94-2017 el 20 d'abril de 2017.

Perspectives laborals

El màster universitari del Mediterrani Antic capacita per a l'exercici d'un ampli ventall d'activitats professionals necessàries en l'actual context acadèmic, social, econòmic i polític. Entra les sortides professionals, hi ha les següents:
Professionals en l'àmbit de la arqueologia
Professionals del turisme i la gestió cultural vinculada amb els espais patrimonials del passat antic
Professionals i tècnics en tasques relacionades amb la gestió del patrimoni i especialment amb l'activitat museística
Perfils d'activitat professional relacionats amb l'assessoria històrica
Professionals d'activitats laborals relacionades amb la gestió documental
Professorat d'educació secundària o superior
Activitats professionals relacionades amb la difusió cultural i del valor patrimonial
Investigadors potencials en l'àmbit de la història antiga.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

 

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de la Mediterrània antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH) (UOC)

Màster Universitari de la Mediterrània antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH) (UOC)