Màster Universitari de la Mediterrània antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH) (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Descobreix les raíces de la cultura mediterrània
 • Únic màster oficial online sobre civilitzacions de la Mediterrània
 • Orientat a la investigació i la docència
 • Presència de reconeguts experts de diferents universitats
El màster universitari del Mediterrani Antic proporciona un coneixement extens i profund sobre la història antiga de les civilitzacions del Pròxim Orient, Egipte, Grècia i Roma, i capacita l'estudiant per a l'exercici professional o l'itinerari de recerca, doctorat i docència universitària.
L'estudi de les realitats històriques, socials i culturals del Mediterrani antic és un element fonamental per a la comprensió crítica de les noves realitats socioculturals generades per la globalització. Aquest màster aborda l'estudi de les ciències de l'antiguitat des d'un plantejament innovador, d'acord amb els corrents historiogràfics actuals. A diferència de l'aproximació clàssica a l'antiguitat limitada al món grecollatí, aquest programa formatiu incorpora les cultures d'Egipte i el Pròxim Orient i les equipara amb l'estudi de Grècia i Roma.
El màster del Mediterrani Antic està organitzat conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya  (UOC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat d'Alcalá d'Henares (UAH). L'equip docent està integrat per investigadors de prestigi de les tres universitats, reconeguts nacionalment i internacionalment.
Competències:
Competències específiques

Capacitat per a contrastar les perspectives de les diferents realitats i tradicions històriques de la koiné mediterrània.
Capacitat per a identificar, reconèixer i relacionar els models teòrics i conceptuals més rellevants de les ciències de l'antiguitat, i aplicar-los a l'anàlisi del món mediterrani i la seva evolució històrica en l'antiguitat.
Capacitat per a l'anàlisi crítica de textos de diversa índole (literaris, crítics, filosòfics, historiogràfics, cientificotècnics, etc.), com també objectes, imatges, discursos, fenòmens i pràctiques culturals relacionats amb l'antiguitat.
Capacitat per a comprendre i interpretar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric.
Capacitat d'anàlisi dels processos històrics complexos que van protagonitzar les societats mediterrànies en l'antiguitat.
Capacitat per a analitzar, reconèixer i relacionar la importància dels processos de sincretisme cultural i religiós en la construcció del Mediterrani.
Capacitat per a analitzar la naturalesa de la koiné mediterrània com a resultat de la comunicació i l'intercanvi entre cultures.
Capacitat per a identificar, reconèixer, descriure i interpretar les evidències històriques que permeten analitzar les realitats socioculturals de l'antiguitat, des de Sumèria i Egipte, fins a la caiguda de l'Imperi romà.
Capacitat per a explicar i interpretar l'eclosió del primer mil·lenni aC, utilitzant els estudis de casos específics i la seva contribució a la valoració de la koiné mediterrània.
Competències transversals
Capacitat per a buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts arqueològiques i documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.
Capacitat per a analitzar i interpretar materials (dades, textos, objectes o imatges) de naturalesa complexa.
Capacitat per a sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi, i els debats i problemàtiques rellevants.
Capacitat per a comunicar de manera clara, rigorosa i precisa.
Capacitat per a expressar-se per escrit en contextos acadèmics i professionals, redactant textos clars, estructurats i coherents, i utilitzant correctament la bibliografia pertinent.
Capacitat per a argumentar idees complexes, formular hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca.
Capacitat per a usar amb seguretat i precisió la terminologia relativa a les disciplines humanístiques.
Capacitat per a actuar de manera responsable en el treball acadèmic i professional, amb respecte als valors propis i a la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, i a la integritat del treball d'altres professionals.
Capacitat per a reconèixer i acceptar la diversitat i la multiculturalitat.
Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
Competències pròpies de la UOC
Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
Institucions polítiques a la Mediterrània antiga 5
Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat 5
Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural 5
Centre i perifèria del món antic 5
Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica 5
Relacions internacionals i conflictes en la conca mediterrània a l'antiguitat 5
Treball final de màster 10
Assignatures optatives - Crèdits
Especialitat Egipte i el Pròxim Orient
 • Fonamentació religiosa de l'Egipte faraònic 5
 • El Judaisme a la Mediterrània antiga (s. VI a.C.-VII d.C.) 5
 • Retòrica del poder i imperis mesopotàmics 5
 • Història cultural del Próxim Orient i l'Antic Egipte 5
Especialitat Món grecollatí
 • La societat grecoromana 5
 • Història intel·lectual de Grècia i Roma 5
 • El factor fenici a la Mediterrània antiga 5
 • Mitologia grecollatina i interpretació històrica 5
Orientació de recerca* - Crèdits
 • Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica *5
 • L'historiador i les fonts escrites  *5
*Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar obligatòriament les assignatures Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica i L'historiador i les fonts escrites.

Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no provinguin dels àmbits d'arts i humanitats, hauran de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que calgui cursar es farà mitjançant una avaluació per part de la Comissió d'Admissió del programa de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Història I. Dels orígens de la civilització fins a l'Edat Mitjana (6 crèdits ECTS)
 • Història de l'art I (6 crèdits ECTS)
 • Llengua llatina. Llengua, literatura i cultura (6 crèdits ECTS)
 • Pensament filosòfic i científic clàssic (6 crèdits ECTS)
 • Antropologia social i cultural (6 crèdits ECTS)
 • El món clàssic II. De la Roma del mite al mite de Roma (6 crèdits ECTS)
 • Antropologia de la religió (6 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari ni per a l'obtenció del títol, però sí altament recomanable per a garantir l'assimilació dels seus continguts.

Competències per a les quals et prepara el curs

El màster capacita els estudiants perquè coneguin i dominin dades, procediments i tècniques d'anàlisi crítica, reflexiva i interpretatiu sobre les diferents realitats del món antic. El professional serà capaç de desenvolupar idees pròpies, creatives i originals que responguin als problemes derivats de l'estudi de les realitats històriques de l'antiguitat mediterrània.

Destinataris

El màster universitari del Mediterrani Antic es dirigeix a estudiants interessats a aprofundir i especialitzar-se en el món de la història antiga. Aquest programa possibilita l'inici d'una activitat de recerca interdisciplinària o la incorporació a un ampli sector professional relacionat amb els àmbits d'activitat de les ciències humanes i socials.
El perfil preferent d'aquest programa formatiu és el següent:
 • Titulats en Història
 • Titulats en Humanitats
 • Titulats en Filologia Clàssica
 • Titulats en general interessats en el patrimoni historicoarqueològic del món antic
 • Egiptòlegs
 • Arqueòlegs
 • Museòlegs
 • Professionals de la gestió cultural
 • Professors i docents

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.
Perfils d'ingrés recomanats:
 • Per a cursar el màster universitari de Mediterrània Antiga és recomanable haver fet estudis de l'àmbit de les arts i les humanitats. Concretament, titulacions relacionades amb la història, el patrimoni historicoarqueològic del món antic, la gestió cultural, la filologia clàssica, l'egiptologia o titulacions d'àrees afins a l'estranger.
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

Obtenir coneixements històrics avançats del món antic que permetin comprendre el món que ens envolta i els seus orígens.
Adquirir la capacitat d'anàlisi i la interpretació de documentació històrica textual, visual i material relacionada amb el món antic.
Desenvolupar un coneixement profund sobre la conservació, la documentació i la difusió del patrimoni històric i arqueològic.
Obtenir la capacitat de contrastar les perspectives de la realitat i la tradició històrica pròpies amb altres realitats històriques i culturals característiques de la koiné mediterrània.
Adquirir la capacitat de comprendre i valorar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric.
Obtenir la capacitat d'analitzar els processos històrics complexos que van protagonitzar les societats del Mediterrani en l'antiguitat.
Estudiar amb detall la interacció dels diferents factors històrics en el desenvolupament del món clàssic.
Consolidar i augmentar la capacitat d'expressió, i l'ús adequat de la terminologia específica.
Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora.
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
Obtenir els coneixements necessaris i la capacitació per a l'especialització en una carrera de recerca en l'àmbit de la història antiga i el patrimoni historicoarqueològic.
Obtenir els coneixements necessaris i la capacitació per al possible professorat com a doctor i investigador.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Mediterrània antiga de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE n.º 94-2017 el 20 d'abril de 2017.

Perspectives laborals

El màster universitari del Mediterrani Antic capacita per a l'exercici d'un ampli ventall d'activitats professionals necessàries en l'actual context acadèmic, social, econòmic i polític. Entra les sortides professionals, hi ha les següents: Professionals en l'àmbit de la arqueologia Professionals del turisme i la gestió cultural vinculada amb els espais patrimonials del passat antic Professionals i tècnics en tasques relacionades amb la gestió del patrimoni i especialment amb l'activitat museística Perfils d'activitat professional relacionats amb l'assessoria històrica Professionals d'activitats laborals relacionades amb la gestió documental Professorat d'educació secundària o superior Activitats professionals relacionades amb la difusió cultural i del valor patrimonial Investigadors potencials en l'àmbit de la història antiga.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Direcció del programa: Glòria Munilla Cabrillana (UOC). Borja Antela Bernárdez (UAB). Francisco Javier Gómez Espelosín (UAH).
Màster Universitari de la Mediterrània antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X