Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

21 Persones han demanat informació
1080 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
Consulteu el preu

Descripció

La proposta del títol de Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals amb el programa formatiu i la metodologia d'aprenentatge que presentem constitueix una obligació per a qualsevol universitat que vulgui aconseguir prestigi com Universitat propera al món professional i que respon a una demanda del mercat professional:
"La necessitat de formar tècnics de prevenció de riscos laborals amb un grau de coneixement de les diferents especialitats convergents en la tasca preventiva i que els capaciti per abordar amb gran eficàcia la gestió de la prevenció de riscos laborals en les empreses".
El disseny del títol de Màster atén perfectament a l'interès dels futurs professionals ja que en ser virtual permet una gran flexibilitat per part dels alumnes que poden compatibilitzar-ho amb el seu horari laboral i personal.
Així mateix, la documentació lliurada durant el desenvolupament del Màster es constitueix en una veritable enciclopèdia de les disciplines preventives, permetent als professionals resoldre els dubtes suscitats en el seu quefer diari.
Els ensenyaments corresponents al Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals són oficials i el pla d'estudis està publicat al BOE número 71 de 24 de març de al 2014.

Temari

El títol de Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del pla d'estudis en crèdits - ECTS:
Assignatures Obligatòries 39
Assignatures Optatives 9
Projecte fi de màster 6
Pràctiques externes 6
total 60

La part comuna del Màster comprèn els mòduls obligatoris de les disciplines preventives. Un cop cursades i aprovades les assignatures d'aquests mòduls obligatoris, l'estudiant ha d'optar per completar el Màster, per un dels tres mòduls de caràcter optatiu coincidents amb alguna de les tres especialitats del tècnic superior en Prevenció:
• Especialitat en Seguretat en el Treball
• Especialitat en Higiene Industrial
• Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.
El Màster inclou un període de pràctiques externes, que es concertaran a través de convenis de cooperació educativa amb empreses, institucions o associacions, perquè l'estudiant pugui completar els seus estudis teòrics amb l'adquisició de la pràctica necessària per a l'exercici de les seves funcions vinculades amb la prevenció de riscos laborals.
El programa formatiu del màster conclouria amb el mòdul que abasta la realització del Treball Fi de Màster, amb la finalitat de complementar i coordinar els coneixements teòrics obtinguts durant el Màster i familiaritzar l'estudiant amb el desenvolupament de l'activitat preventiva del tècnic superior en prevenció de riscos laborals.
Per obtenir el títol de màster en una de les tres especialitats, caldrà cursar els 60 crèdits previstos, sense perjudici que l'estudiant pugui cursar alguna de les altres dues especialitats de manera addicional.

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 Mesos:
Primer semestre:
• Informàtica Aplicada a la Prevenció de Riscos Laborals
• Fonaments de les Tècniques de Millora de les Condicions de Treball
• Seguretat en el treball
• Higiene Industrial
• Ergonomia i Psicosociologia
• Medicina en el Treball
• Normativa sobre prevenció de riscos laborals

Segon semestre:
• Tècniques de Comunicació, Formació i Negociació
• Tècniques Afins a la Prevenció
• Gestió de la Prevenció
• Especialitats (a triar una d'aquestes 3)
• Especialitat en Seguretat
• Especialitat en Higiene Industrial
• Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
• Pràctiques externes (**)
• Treball Fi de Màster (***)
(*) (B): assignatures obligatòries. (O): assignatures optatives
(**) Per accedir a l'assignatura de pràctiques en empreses, serà necessari haver superat, almenys, el 40% dels crèdits del màster.
(***) Per al correcte desenvolupament del treball fi de màster, caldrà que l'alumne hagi superat, almenys, el 40% dels crèdits del màster.
Aquest Pla d'Estudis correspon a una dedicació a temps complet, viable també per a aquells estudiants que compatibilitzen l'estudi amb altres activitats. La durada per a una dedicació a temps parcial és de 18 mesos.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per conèixer i gestionar les fonts d'informació i coneixement que serveixen de suport al Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals. Capacitat per conèixer els fonaments i les tècniques necessàries per a la identificació de riscos, avaluació i planificació de l'acció preventiva a l'empresa. Capacitat per conèixer el marc normatiu, els conceptes i els principis aplicables a la prevenció de riscos laborals. Capacitat per conèixer les mesures de protecció col·lectiva i individual existents, en funció de la naturalesa dels riscos. Capacitat per a exercir les funcions de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals en alguna de les seves especialitats. Capacitat per desenvolupar informes raonats que permetin identificar, avaluar i planificar els riscos derivats del treball. Capacitat per, davant les diferents situacions de risc, establir les obligacions que puguin resultar exigibles.

Destinataris

El títol de Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals, pel seu caràcter multidisciplinari, està dirigit a Titulats universitaris (Graduats, Llicenciats, Diplomats, enginyers, de totes les branques del coneixement), Professionals i Tècnics que vulguin exercir la seva activitat laboral i vulguin adquirir una formació d'alt nivell que els permeti la projecció professional en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals.
És important matisar que aquest programa formatiu no exigeix ??una experiència prèvia en l'àmbit de la seguretat i higiene en el treball, sinó que pretén donar una formació integral al tècnic, de forma progressiva i eficaç, començant per assentar els fonaments de la prevenció en la seva concepció social i legal, com a activitat integrada en el conjunt d'activitats de l'empresa i en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a partir d'una planificació que inclogui la tècnica, l'organització i les condicions de treball, en base als principis de eficàcia, coordinació i participació.

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .
• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

L'objectiu formatiu del Màster és la capacitació de l'alumne per dur a terme l'exercici de l'activitat professional per a l'exercici de les funcions de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, en alguna de les especialitats previstes: seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.
Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit la seva tasca de tècnic, facilitant al seu torn la seva integració en un mercat laboral únic europeu. A través de l'estudi de les unitats didàctiques i la realització de les activitats d'avaluació i aprenentatge, l'estudiant adquireix les eines necessàries per fer la seva feina aplicant els seus coneixements.

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits, el període màxim és de 6 mesos.

Perspectives laborals

Tècnic de Nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals en qualsevol de les tres especialitats. Responsables de Seguretat en empreses públiques i privades. Formació en el sector o àmbit de la prevenció de riscos laborals. Consultor de Gestió de la prevenció. Recursos preventius. Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals.

Promocions

Els alumnes que realitzin simultàniament aquest Màster i el Màster en Pràctica de l'Advocacia obtindran en aquest últim un 30% de descompte.

Preu

Consulteu el preu
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació es basa en: Activitats d'aprenentatge. Test d'autoavaluació. Activitats d'Avaluació Contínua. Examen final presencial semestral.
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X