Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari en Psicopedagogia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster de Psicopedagogia pretén formar especialistes en orientació, assessorament i intervenció psicopedagògica, en un entorn d'educació formal (centres educatius) i/o no formal (sociocomunitari o laboral).

S'ofereix una formació eminentment pràctica, basada en el desenvolupament de competències professionalitzadores i que apropa la realitat psicoeducativa a la universitat.

El pla d'estudis del màster universitari de Psicopedagogia es caracteritza per:

Una metodologia d'ensenyament i aprenentatge basada en projectes, que permet connectar els continguts teòrics amb la pràctica professional, ja que planteja als estudiants un problema, una situació o un repte real de psicopedagogia, al qual caldrà respondre o proposar una solució.

Un enfocament competencial, que situa les competències transversals o soft skills com a elements clau per a la pràctica professional, competències que necessita el professional per a adaptar-se i respondre de manera efectiva als reptes i situacions que se li plantegin en el dia a dia. Aquestes competències no van estrictament vinculades a un àmbit d'intervenció sinó a la seva actuació global (per exemple, el treball en equip, la comunicació, l'ús de les tecnologies, l'autoregulació i autonomia de l'aprenentatge, l'organització i la planificació, etc.). Això permet que el pla d'estudis d'aquest màster doni resposta a la necessitat de formar un professional que pugui intervenir per a transformar i millorar la societat.

Una vinculació directa entre els continguts del màster de Psicopedagogia i l'actualitat educativa del moment, ja que entenem que el psicopedagog, que és la persona que intervé i assessora per a promoure la millora de les persones i els grups, ha tenir una actitud crítica, pròpia i responsable davant les novetats que es produeixen diàriament en temes educatius.

L'obtenció del títol de màster de Psicopedagogia és equivalent al del màster de Formació de professorat de secundària, especialitat Orientació Educativa, i, per tant, habilita per a exercir com a professional d'aquesta especialitat en secundària (sempre i quan es disposi d'una titulació que doni accés al Màster de Professorat en l'especialitat d'Orientació Educativa).


Competències:

Les competències específiques del màster són:

Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de persones, grups i organitzacions; programar accions i avaluar-les, tenint en compte diferents metodologies, instruments i tècniques, i considerant les singularitats del context on es produeix l'activitat.

Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques educatives.

Exercir la intervenció psicopedagògica, des d'una aproximació holística i integrada, per a afavorir millores i solucions a una situació problemàtica identificada.

Assessorar i orientar en l'organització, el disseny, la implementació i l'avaluació de processos i experiències d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats.

Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives, per a donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions o col·lectius específics, i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per a evitar situacions de risc.

Dur a terme una investigació sobre la pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implementar millores a partir dels resultats obtinguts.

Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en grups o institucions

educatives respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.


 
Veure més

Temari del curs

Càrrega lectiva
Per a l'obtenció del títol, es necessiten 60 crèdits ECTS, que s'organitzen en diferents blocs:
35 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries
10 crèdits ECTS d'assignatures optatives
9 crèdits ECTS de pràctiques externes
6 crèdits ECTS corresponents al treball final de màster

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 35
Optatives 10
Pràctiques externes 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Fonaments de l'assessorament i la intervenció psicopedagògica 5
 • Noves mirades de la psicopedagogia 5
 • Avaluació i intervenció psicopedagògica
 • Disseny d'investigació per a la intervenció psicopedagògica 5
 • Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica 5
 • Estratègies i recursos per a la pràctica professional 6
 • Tendències psicopedagògiques contemporànies 3
 • Pràcticum 9
 • Treball final de màster 6
Assignatures optatives - Crèdits
 • Intervenció psicopedagògica per a la millora de la pràctica educativa 10
 • Intervenció psicopedagògica en l'àmbit sociocomunitari 10
 • Intervenció psicopedagògica en l'àmbit laboral 10
Veure més

Destinataris

Coneixements previs

Es recomana tenir un nivell de competència com a usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i també un nivell de competència en anglès com a llengua estrangera equivalent al nivell B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

En aquest sentit, i per facilitar a l'estudiant la comprovació del seu nivell de coneixement de la llengua estrangera, la UOC posa a la seva disposició una prova de nivell de coneixement de la llengua estrangera (fent clic en aquest enllaç per accedir a la prova). La prova permet a l'estudiant comprovar si el seu nivell és el recomanat per començar els estudis en aquest màster (nivell B1 o superior). Aquesta prova no és excloent ni constitueix cap requisit.
Perfils

El psicopedagog és el professional capacitat per a l'orientació, l'assessorament i la intervenció educativa, que promou el desenvolupament integral de la persona, en els vessants individual i social, i el desenvolupament òptim dels processos d'aprenentatge individuals i grupals, en el marc de la millora de la realitat educativa. Aquest professional ha de conèixer i saber aplicar les estratègies i recursos transversals que li permetran intervenir, i assessorar persones i grups amb la finalitat de millorar el seu benestar.

Porta a terme funcions de prevenció, diagnòstic, desenvolupament i avaluació; de gestió i coordinació; de suport i acompanyament; d'investigació i formació en diversos àmbits com ara, l'escolar, el sociocomunitari i el laboral (empreses i organitzacions). Aquest professional desenvoluparà, en cadascun d'aquests àmbits, competències de recerca aplicada amb la finalitat de contribuir a la millora de la societat.
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per cursar el màster universitari de Psicopedagogia és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

• Diplomatura de Magisteri

• Grau d'Educació Infantil

• Grau d'Educació Primària

• Llicenciatura de Psicopedagogia

• Llicenciatura o grau de Psicologia

• Llicenciatura o grau de Pedagogia

• Diplomatura o grau d'Educació Social

• Titulacions equivalents i altres titulacions afins que la Comissió d'Admissió del Màster consideri.

Els estudiants procedents de titulacions de l'àmbit educatiu (diplomatura o grau de Magisteri, llicenciatura o grau de Psicologia, llicenciatura de Psicopedagogia, llicenciatura o grau de Pedagogia, diplomatura o grau d'Educació Social o afins), no hauran de cursar cap crèdit d'assignatures anivelladores .Hauran de realitzar assignatures anivelladores aquells estudiants procedents d'alguna titulació diferent de les recomanades. Les assignatures que hauran de superar són:

• Processos i contextos educatius (5 crèdits)

• Societat, família i educació (5 rèdits)

• Psicologia del desenvolupament (6 crèdits)

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data d'inici: 17 octubre 2018

Objetius

El pla d'estudis del màster universitari de Psicopedagogia pretén formar professionals que siguin capaços d'exercir la intervenció psicopedagògica, l'orientació i l'assessorament en diferents contextos socioeducatius, utilitzant estratègies, metodologies, instruments i recursos adequats per a la millora dels individus i els grups.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals són:
Intervenció i assessorament en alumnes amb dificultats de l'aprenentatge
Gabinets psicopedagògics
Departaments d'orientació
Coordinador de plans d'atenció a la diversitat
Disseny, desenvolupament i avaluació de plans d'orientació
Facilitador dels processos de transició entre nivells educatius
Orientació professional
Coordinador de projectes educatius, disseny i dinamització de projectes educatius en entorns educatius diversos
Equips d'assessorament psicopedagògic (només a Catalunya)
Educació d'adults
Assessor psicopedagògic en el camp de l'esport
Direcció i coordinació de programes d'educació esportiva
Assessor de programes de reinserció sociolaboral
de programes en centres penitenciaris
Mediació i resolució alternativa de conflictes (en l'àmbit comunitari, familiar i intercultural)
Adopció (formació de famílies sol·licitants d'acolliment i adopció)
Disseny, desenvolupament i avaluació de programes educatius de prevenció...

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

 

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.