Màster Universitari en Psicopedagogia (UOC)

30 Persones han demanat informació
1053 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari en Psicopedagogia (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El màster de Psicopedagogia pretén formar especialistes en orientació, assessorament i intervenció psicopedagògica, en un entorn d'educació formal (centres educatius) i/o no formal (sociocomunitari o laboral).
S'ofereix una formació eminentment pràctica, basada en el desenvolupament de competències professionalitzadores i que apropa la realitat psicoeducativa a la universitat.
El pla d'estudis del màster universitari de Psicopedagogia es caracteritza per:
Una metodologia d'ensenyament i aprenentatge basada en projectes, que permet connectar els continguts teòrics amb la pràctica professional, ja que planteja als estudiants un problema, una situació o un repte real de psicopedagogia, al qual caldrà respondre o proposar una solució.
Un enfocament competencial, que situa les competències transversals o soft skills com a elements clau per a la pràctica professional, competències que necessita el professional per a adaptar-se i respondre de manera efectiva als reptes i situacions que se li plantegin en el dia a dia. Aquestes competències no van estrictament vinculades a un àmbit d'intervenció sinó a la seva actuació global (per exemple, el treball en equip, la comunicació, l'ús de les tecnologies, l'autoregulació i autonomia de l'aprenentatge, l'organització i la planificació, etc.). Això permet que el pla d'estudis d'aquest màster doni resposta a la necessitat de formar un professional que pugui intervenir per a transformar i millorar la societat.
Una vinculació directa entre els continguts del màster de Psicopedagogia i l'actualitat educativa del moment, ja que entenem que el psicopedagog, que és la persona que intervé i assessora per a promoure la millora de les persones i els grups, ha tenir una actitud crítica, pròpia i responsable davant les novetats que es produeixen diàriament en temes educatius.
L'obtenció del títol de màster de Psicopedagogia és equivalent al del màster de Formació de professorat de secundària, especialitat Orientació Educativa, i, per tant, habilita per a exercir com a professional d'aquesta especialitat en secundària (sempre i quan es disposi d'una titulació que doni accés al Màster de Professorat en l'especialitat d'Orientació Educativa).

Competències:
Les competències específiques del màster són:
Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de persones, grups i organitzacions; programar accions i avaluar-les, tenint en compte diferents metodologies, instruments i tècniques, i considerant les singularitats del context on es produeix l'activitat.
Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques educatives.
Exercir la intervenció psicopedagògica, des d'una aproximació holística i integrada, per a afavorir millores i solucions a una situació problemàtica identificada.
Assessorar i orientar en l'organització, el disseny, la implementació i l'avaluació de processos i experiències d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats.
Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives, per a donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions o col·lectius específics, i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per a evitar situacions de risc.
Dur a terme una investigació sobre la pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implementar millores a partir dels resultats obtinguts.
Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en grups o institucions
educatives respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Càrrega lectiva
Per a l'obtenció del títol, es necessiten 60 crèdits ECTS, que s'organitzen en diferents blocs:
35 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries
10 crèdits ECTS d'assignatures optatives
9 crèdits ECTS de pràctiques externes
6 crèdits ECTS corresponents al treball final de màster

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 35
Optatives 10
Pràctiques externes 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Fonaments de l'assessorament i la intervenció psicopedagògica 5
 • Noves mirades de la psicopedagogia 5
 • Avaluació i intervenció psicopedagògica
 • Disseny d'investigació per a la intervenció psicopedagògica 5
 • Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica 5
 • Estratègies i recursos per a la pràctica professional 6
 • Tendències psicopedagògiques contemporànies 3
 • Pràcticum 9
 • Treball final de màster 6
Assignatures optatives - Crèdits
 • Intervenció psicopedagògica per a la millora de la pràctica educativa 10
 • Intervenció psicopedagògica en l'àmbit sociocomunitari 10
 • Intervenció psicopedagògica en l'àmbit laboral 10
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, han de cursar fins a un màxim de 16 crèdits ECTS de complements formatius els estudiants sense perfil d'ingrés recomanat.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Psicologia del desenvolupament (6 crèdits ECTS)
 • Societat, família i educació (5 crèdits ECTS)
 • Processos i contextos educatius (5 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per a obtenir el títol.

Destinataris

Coneixements previs
Es recomana tenir un nivell de competència com a usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i també un nivell de competència en anglès com a llengua estrangera equivalent al nivell B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.
En aquest sentit, i per facilitar a l'estudiant la comprovació del seu nivell de coneixement de la llengua estrangera, la UOC posa a la seva disposició una prova de nivell de coneixement de la llengua estrangera (fent clic en aquest enllaç per accedir a la prova). La prova permet a l'estudiant comprovar si el seu nivell és el recomanat per començar els estudis en aquest màster (nivell B1 o superior). Aquesta prova no és excloent ni constitueix cap requisit.


Perfils
El psicopedagog és el professional capacitat per a l'orientació, l'assessorament i la intervenció educativa, que promou el desenvolupament integral de la persona, en els vessants individual i social, i el desenvolupament òptim dels processos d'aprenentatge individuals i grupals, en el marc de la millora de la realitat educativa. Aquest professional ha de conèixer i saber aplicar les estratègies i recursos transversals que li permetran intervenir, i assessorar persones i grups amb la finalitat de millorar el seu benestar.
Porta a terme funcions de prevenció, diagnòstic, desenvolupament i avaluació; de gestió i coordinació; de suport i acompanyament; d'investigació i formació en diversos àmbits com ara, l'escolar, el sociocomunitari i el laboral (empreses i organitzacions). Aquest professional desenvoluparà, en cadascun d'aquests àmbits, competències de recerca aplicada amb la finalitat de contribuir a la millora de la societat.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants amb el perfil d'ingrés recomanat. Els estudiants que provinguin d'altres titulacions han de cursar fins a un màxim de 16 crèdits ECTS de complements de formació.
Perfils d'ingrés recomanats
Per a cursar el màster universitari de Psicopedagogia és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
 • Diplomatura de Magisteri
 • Grau d'Educació Infantil
 • Grau d'Educació Primària
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia
 • Diplomatura o grau d'Educació Social
 • Titulacions equivalents
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.
Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

El pla d'estudis del màster universitari de Psicopedagogia pretén formar professionals que siguin capaços d'exercir la intervenció psicopedagògica, l'orientació i l'assessorament en diferents contextos socioeducatius, utilitzant estratègies, metodologies, instruments i recursos adequats per a la millora dels individus i els grups.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Pràctiques

El Pràcticum del màster consisteix a portar a terme, en un context real, un projecte d'intervenció o assessorament en l'itinerari escollit.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals són: Intervenció i assessorament en alumnes amb dificultats de l'aprenentatge Gabinets psicopedagògics Departaments d'orientació Coordinador de plans d'atenció a la diversitat Disseny, desenvolupament i avaluació de plans d'orientació Facilitador dels processos de transició entre nivells educatius Orientació professional Coordinador de projectes educatius, disseny i dinamització de projectes educatius en entorns educatius diversos Equips d'assessorament psicopedagògic (només a Catalunya) Educació d'adults Assessor psicopedagògic en el camp de l'esport Direcció i coordinació de programes d'educació esportiva Assessor de programes de reinserció sociolaboral de programes en centres penitenciaris Mediació i resolució alternativa de conflictes (en l'àmbit comunitari, familiar i intercultural) Adopció (formació de famílies sol·licitants d'acolliment i adopció) Disseny, desenvolupament i avaluació de programes educatius de prevenció...

Promocions

8% descompte!

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Direcció del programa: Dra. Anna Espasa Roca.
Màster Universitari en Psicopedagogia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X