Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!

La responsabilitat social representa una gestió integral i integrada de les cinc dimensions d'impacte de les organitzacions (econòmica, social, mediambiental, laboral i de bon govern), tant a nivell intern com extern, i tant a curt com mitjà i llarg termini, de manera que amb això contribueix a la millora continuada i la sostenibilitat.
El gran repte de la nova economia és aconseguir un desenvolupament del tot sostenible, que fomenti la satisfacció de les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les futures generacions de satisfer les seves, i que alhora garanteixi l'equilibri entre el creixement econòmic. benestar social i la preservació del medi ambient. Una ciutadania cada cop més sensibilitzada amb la sostenibilitat i un consumidor cada cop més exigent amb la responsabilitat social de les organitzacions empenyen tant la sostenibilitat com la responsabilitat social a haver d'adaptar el seu model de gestió a la nova realitat.
 Per què estudiar el màster universitari en línia de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social?
El màster universitari en línia de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) forma professionals amb la capacitat i les competències necessàries per donar resposta a les demandes de les organitzacions en relació amb aquest gran repte. Dóna a conèixer les eines i les metodologies més adequades per fer-ho de la manera més eficient possible.
Aquest màster a distància proporciona una sòlida base teòrica i pràctica dels principals aspectes de la sostenibilitat i la responsabilitat social. L'estudiantat serà capaç d'implementar projectes i sistemes de gestió de la responsabilitat social en qualsevol organització, i transformar-la per fomentar la sostenibilitat a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva tant econòmica com social i mediambiental.
La persona titulada a la UOC dominarà, tant a nivell estratègic com operatiu, els diferents eixos de transformació de les organitzacions en relació amb la sostenibilitat i la responsabilitat social. Ho farà des de les diferents etapes del model de gestió (compromís, avaluació, definició, implementació, seguiment i comunicació) i des de les diferents perspectives d'anàlisi (interna, externa, integral i integrada), tenint alhora en consideració les cinc dimensions de impacte de les organitzacions (econòmica, social, mediambiental, laboral i de bon govern).
Aquest màster de la UOC s'imparteix amb acords de col·laboració amb entitats i professionals referents a la temàtica que porten a l'aula les seves experiències, i que alhora tenen una orientació professionalitzadora, però també acadèmica i investigadora. Està dissenyat per a estudiants i professionals que vulguin aprofundir en la gestió de la responsabilitat social, ocupar departaments relacionats amb la sostenibilitat i dirigir projectes emprenedors, tant si tenen formació prèvia en administració i direcció d'empreses com si provenen d'altres àmbits.
El màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat.
El màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social es pot cursar seguint dos itineraris diferents:
 • Itinerari professionalitzador, per a les persones que vulguin dedicar-se a la sostenibilitat i la responsabilitat social des de les organitzacions, independentment del tipus dorganització: grans empreses, pimes, microempreses, professionals autònoms o emprenedors, Administració pública, entitats del tercer sector o de leconomia solidària . Per seguir aquest itinerari es recomana fer dues de les sis assignatures optatives del mòdul professional, o bé l'assignatura de pràctiques.
 • Itinerari de recerca, per a les persones que es vulguin dedicar a la sostenibilitat i la responsabilitat social des de l'acadèmia, ja sigui en l'àmbit docent o de recerca. Per seguir aquest itinerari es recomana fer les dues assignatures optatives del mòdul de recerca.
Competències:
El màster ofereix a l'estudiantat l'adquisició d'un conjunt de competències fonamentals en la gestió de la sostenibilitat i la responsabilitat social, partint de la transformació de la cultura de l'organització amb la meta a la sostenibilitat a llarg termini, així com creant, aplicant i avaluar les polítiques corresponents d'una manera transversal a tota l'organització. En aquest procés es presta una atenció especial al diàleg amb tots els grups d'interès ia la normativa o legislació bàsica a partir de la qual s'execute l'acció voluntària o obligatòria lligada a la responsabilitat social. A més, els estudiants poden aprofundir, amb assignatures optatives, en diversos aspectes d'interès relacionats amb els perfils professionals als quals es vol donar resposta.
Les competències específiques són:
 • Liderar, dissenyar i implementar iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social a les organitzacions, incloent les diferents etapes del model de gestió i la millora contínua.
 • Identificar els principals grups d'interès de les organitzacions, reconèixer-ne i analitzar-ne les necessitats i expectatives, així com gestionar les relacions entre totes les parts interessades.
 • Identificar i interpretar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions, amb els criteris de la sostenibilitat i la responsabilitat social, i aplicar-los a la planificació de les seves estratègies.
 • Dissenyar i executar les polítiques de sostenibilitat i responsabilitat social de les organitzacions a les diferents àrees funcionals i als diferents elements de la cadena de valor.
 • Dissenyar i executar les polítiques de gestió dels principals impactes de les organitzacions en alguna de les cinc dimensions: de bon govern, laboral, econòmica, mediambiental i social.
 • Exercir tasques de recerca, assessorament o formació, ja sigui en el vessant intern o extern de les organitzacions, en làmbit dactuació de la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Temari

Per obtenir el títol calen 60 crèdits ECTS, inclòs el treball final de màster, així com dues assignatures optatives de 4 crèdits o bé l'assignatura optativa de 8 crèdits de pràctiques.
Crèdits totals60Crèdits obligatoris 44
Crèdits optatius 8
Treball final de màster 8
Assignatures:
Assignatures obligatòries
 • Sostenibilitat i responsabilitat social
 • Estratègia i funció directiva
 • Organització i bon govern
 • Sistemes i eines de gestió responsable
 • Reptes socioambientals i organitzacions
 • Cooperativisme i economia col·laborativa
 • Adreça responsable de persones
 • Cadena de subministrament i economia circular
 • Finances responsables
 • Màrqueting responsable
 • Comunicació responsable
 • Treball final de màster
Assignatures optatives
 • Gestió de la diversitat i la inclusió
 • Certificació i reporting de la gestió responsable
 • Consum responsable
 • Canvi climàtic i petjada de carboni
 • Habilitats per a la direcció
 • Direcció de la innovació
 • Disseny de recerca
 • Mètodes de recerca qualitativa
 • Mètodes de recerca quantitativa
 • Pràctiques

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d?un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a l'estudiantat titulat a la branca de coneixement d'Economia i Empresa.
L'estudiantat que no provingui d'aquesta branca de coneixement ha de fer complements formatius.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023. Matricula't! Durada: El programa es pot cursar en dos semestres a temps complet o bé de manera flexible a temps parcial amb una planificació personal acordada amb el tutor o tutora.

Objectius

L'objectiu del màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social és formar professionals amb la capacitat i les competències necessàries per gestionar la responsabilitat de les organitzacions a les diferents etapes del model de gestió (compromís, avaluació, definició, implementació, seguiment i comunicació ) i des de les diferents perspectives (interna, externa, integral i integrada), tenint en consideració les cinc dimensions dimpacte (econòmica, social, mediambiental, laboral i de bon govern) i contribuint amb això a la millora contínua i la sostenibilitat.

Titulació obtinguda

Titulació oficial.

Pràctiques

8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Perspectives laborals

Làmbit de treball és molt ampli. Entre altres, està enfocat als perfils relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social: Àmbit professional. Són perfils orientats a gestionar organitzacions des de les diferents etapes del model de gestió (compromís, avaluació, definició, implementació, seguiment i comunicació), des de les diferents perspectives (interna, externa, integral i integrada) i des de les diferents dimensions dimpacte (econòmica , social, mediambiental, laboral i de bon govern). Així mateix, són perfils que també poden estar orientats a participar en processos dinnovació i millora contínua ia liderar-los. Àmbit de recerca. Són perfils orientats a desenvolupar activitat docent i de recerca.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (Beques, ajuts i finançament disponibles).

Avantatges del curs

Qualitat de la titulació: La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Professorat

Direcció del programa: August Corrons Giménez.
Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X