Curs Monogràfic sobre Comptabilitat fiscal: Impost sobre societats i IVA

1078 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic sobre Comptabilitat fiscal: Impost sobre societats i IVA
Sol·licita informació
Curs
Presencial | On-line
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Tot empresari ha de portar una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti mostrar la imatge fidel del seu patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la mateixa. Aquesta obligació constitueix a més la base de la tributació empresarial. D'altra banda, l'obligació que les entitats dominants dels grups de societats formulin comptes anuals consolidats, unida a la creixent internacionalització de les nostres empreses i als efectes de la globalització en la nostra economia, fan que la legislació mercantil i fiscal s'hagi d'adaptar a la nova situació internacional.
L'1 de gener de 2008 va entrar en vigor el vigent PGC que introdueix importants modificacions en la comptabilització de l'impost sobre beneficis, pel que resulta imprescindible conèixer la comptabilització de l'impost sobre beneficis tal com es regula en les normes de valoració recentment aprovades.

Temari

PGC i Impost sobre societats
• Normativa reguladora del Resultat Comptable
• Base de registre: Compte de P i G
• Conciliació del resultat comptable amb la base imposable: Ajustos extracomptables
• Liquidació
o Diferències permanents
o Diferències temporànies
• Comptes fiscals
• 630. Impost sobre beneficis
o 6300. Impost corrent
o 6301. Impost diferit
• Ús de comptes
• Compensació bases imposables negatives
• Estructura de comptabilització
o 633 Ajustos negatius en la imposició de beneficis
o 638 Ajustaments positius en la imposició de beneficis
• Amortitzacions
o Mètodes
• Amortitzacions Modificacions 2015
• Límit amortitzacions 2013/2014
• Arrendament financer
• PGC Arrendament operatiu
• Fons de comerç
• Despeses de constitució i ampliació
• Deterioraments i Provisions
o Terrenys
o Valors negociables (accions, obligacions, ...)
o Crèdits (clients, préstecs, ...)
o Existències
o Qualsevol altre element de l'actiu
• Classificació actius financers - valors negociables
o Inversions en parts vinculades i a venciment
o Actius financers disponibles per a la venda
o Actius financers mantinguts per negociar
o Fiscalitat valoració actius financers
• Provisions Classificació
o Litigis en curs
o Garanties
o Devolució de vendes
o Altres
• Deterioraments Modificacions 2015
• Provisions Modificacions 2015
• Despeses no deduïbles Modificacions 2015
• Despeses financeres deduïbles art. 16
• Subvencions en capital
o Comptabilització actual
• Imputació temporal Modificacions 2015
• Inscripció Comptable
• Regles especials de valoració
• Modificacions 2015 Exempció per doble imposició (nacional i internacional)
• Reserva de capitalització Modificacions 2015
• Modificacions 2015 PIMES. Reserva d'anivellament de bases imposables
• Tipus de gravamen Modificacions 2015
• Modificacions 2015 Deduccions per incentivar determinades activitats
• Deducció per evitar la doble imposició internacional
• Disposició transitòria trenta-quatrena Mesures introduïdes per al període 2015

PGC i IVA
• Meritació
• Concepte de contraprestació
• Modificació de la base imposable
o Quotes repercutides a clients incobrables
o Quotes repercutides per IVA en cas de concurs
• Esquema internacional IVA
o Lliuraments intracomunitàries
• Nous supòsits d'inversió del subjecte passiu (art 84)
• Renúncia a les exempcions en operacions immobiliàries (art 20)
• Regla de prorrata
o Prorrata general
o Prorrata especial
• Autoconsum de béns
• Regularització de béns d'inversió
• Prestació de serveis internacional
• Règims especials de l'IVA
• simplificat
o Especial de l'agricultura, ramaderia i pesca
o Béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció
o Operacions amb or inversió
o Agències de viatges
o Recàrrec d'equivalència
o Règim especial serveis prestats per via electrònica
o Règim Especial del Grup d'Entitats
o Règim Especial del criteri de caixa
• Comptabilitat

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

S'imparteix en les modalitats presencial i on line. La modalitat online permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Inici: Abril 2022.

Objectius

El CEF ha recollit la inquietud que aquesta situació planteja i ha preparat aquest curs sobre Comptabilitat i Fiscalitat, que pretén orientar sobre els nous conceptes comptables i la seva aplicació a l'àmbit tributari.
Per tant, s'estudiaran aquells temes que estan interrelacionats entre la comptabilitat i la fiscalitat, cenyint-nos principalment en els dos impostos fonamentals: impostos sobre societats i IVA.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.
Curs Monogràfic sobre Comptabilitat fiscal: Impost sobre societats i IVA
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X