Curs Monogràfic sobre Finances per a no financers

Curs
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs pretén facilitar una visió integrada dels conceptes i instruments claus de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control de les activitats i resultats de la gestió de l'empresa. En particular, es persegueixen els següents objectius:
• Exposar de forma clara i precisa els conceptes i terminologia clau del llenguatge financer, per a responsables i tècnics no financers.
• Possibilitar la comprensió i anàlisi dels estats comptables (balanç i compte de resultats) partint d'un nivell bàsic.
• Facilitar la interpretació de la situació patrimonial i econòmica de l'empresa, a través dels principals instruments d'anàlisi econòmica-financers.

Temari

I. Anàlisi comptable
• Introducció a la comptabilitat: conceptes bàsics.
• Estats econòmics-financers (comptes anuals).
• Anàlisi del balanç (anàlisi patrimonial).
• Anàlisi del compte de pèrdues i guanys (anàlisi econòmica).
• Anàlisi cost-benefici (comptabilitat de costos).
• Comptes consolidats.

II. Anàlisi financera
• Fonaments financers.
• Fonts de finançament a curt termini (crèdits i descomptes).
• Font de finançament a llarg termini (préstecs).
• Productes d'inversió (renda fixa i variable).
• Anàlisi de projectes d'inversió.
• Anàlisi del pressupost.

Destinataris

Directius i gerents d'empresa o d'unitats de negoci, comandaments intermedis, especialistes i tècnics no financers, així com altres interessats que requereixin del coneixement i maneig del llenguatge financer i de les seves principals instruments d'informació i control.

Metodologia

Presencial: es basa en l'exposició de les nocions teòriques que permeten a l'alumne efectuar els casos pràctics. Online: Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Presencial: Barcelona 19 octubre 2020 (48 hores lectives). Madrid 23 octubre 2020 (48 hores lectives). València 22 abril 2020 (48 hores lectives). Online: 20 d'abril de al 2020 (3 mesos)

Preu

Consulteu el preu
Presencial: 817 euros. Online: 483 euros.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X