Màster en Auditoria de Comptes

1037 Persones estan visitant aquest curs
entre 5.000 € i 10.000 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Màster en Auditoria de Comptes
Sol·licita informació
Màster
Presencial | On-line
Barcelona
60 crèdits
entre 5.000 € i 10.000 €

Descripció

El Màster Universitari en Auditoria de Comptes, organitzat per la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA) amb el suport de el Centre d'Estudis Financers (CEF), condueix a l'obtenció d'un títol oficial de la UDIMA.
La UDIMA ha obtingut resolució favorable de l'ICAC per a impartir el Màster Universitari d'Auditoria de Comptes, per la qual cosa les persones que obtinguin aquest títol quedessin dispensades de la primera fase d'aptitud d'accés a l'ROAC.
Aquest títol està adaptat a la Resolució de l'12 de juny de l'any 2012, emesa per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), on es recullen el contingut que han de tenir els plans d'estudis per als auditors de comptes.

Temari

A continuació es descriuen les principals característiques dels mòduls associats a aquest programa formatiu:
Auditoria de Comptes: Marc legal. NIAS, Normes d'Ètica i Independència (Obligatòria, 6 ECTS)
• Introducció a l'auditoria de comptes.
• Marc legal de l'auditoria.
• Les normes internacionals d'auditoria adoptades per la Unió europea.
• Regulació de la professió d'auditor.
• Ètica i responsabilitat dels auditors.
• L'obtenció d'evidències.
• Importància relativa i risc d'auditoria.
• Els procediments d'auditoria.
• Planificació dels treballs d'auditoria.
• El contracte d'auditoria de comptes.
Auditoria de Comptes: Normes i Procediments d'Auditoria (Obligatòria, 6 ECTS)
• Auditoria dels immobilitzats materials, intangibles i financers.
• Auditoria dels recursos propis.
• Auditoria dels passius financers.
• Auditoria dels productes financers, garanties i fiances.
• Auditoria de les cobertures comptables.
• Auditoria de la tresoreria i elements associats a aquesta.
• Auditoria de les existències i dels crèdits i dèbits per operacions comercials.
• Auditoria de les operacions en moneda estrangera.
• Auditoria de les provisions, contingències i compromisos.
• Auditoria de el resultat.
Auditoria de Comptes: Elaboració d'Informes, Normes de Qualitat de les Auditories, Gestió de l'Risc i Control Intern (Obligatòria 6 ECTS)
• El control intern de l'entitat auditada.
• Els canvis en criteris comptables, estimacions i fets posteriors.
• Els informes d'auditoria. Informes especials i complementaris.
• La continuïtat de l'entitat auditada.
• Errors, irregularitats i incompliments de la normativa aplicable a l'entitat auditada.
• El control de qualitat dels treballs d'auditoria.
• Auditoria de les combinacions de negocis i dels negocis conjunts.
• L'auditoria interna.
• Auditoria dels comptes consolidats.
Comptabilitat Superior (Obligatòria, 6 ECTS)
• Comptabilitat d'instruments financers.
• Comptabilitat de les figures tributàries que afecten l'empresa.
• Combinacions de negocis.
• Comptabilitat dels processos de transformació i extinció d'empreses.
• Comptabilitat de situacions concursals.
• Estudi de les diferents adaptacions sectorials.
Consolidació Comptable (Obligatòria, 6 ECTS)
• La consolidació i l'obligació de consolidar.
• Metodologia de la consolidació: la integració global, la integració proporcional i el procediment de posada en equivalència.
• La conversió de comptes anuals en moneda estrangera.
• L'impost sobre beneficis.
• Els comptes anuals consolidats.
• La consolidació segons les normes internacionals.
Normes Internacionals d'Informació Financera (Obligatòria, 6 ECTS)
• Introducció. Paper i significació de les NIIF i de l'IASB.
• Aplicabilitat de les NIIF. Procés d'aprovació.
• Resum de les principals normes.
• Interpretacions de les NIIF.
Comptabilitat Analítica, Pressupostària i de Gestió (Obligatòria, 3 ECTS)
• Aprofundir en el coneixement de la normativa comptable en matèria de valoració d'existències, com a element fonamental en la gestió de l'actiu corrent.
• Elaborar un procediment racional per a l'establiment dels preus de transferència interns entre les diferents unitats organitzatives en què es divideix l'empresa.
• Aprendre els procediments de càlcul que ens permetin posteriorment analitzar la rendibilitat dels diferents productes / clients / mercats.
• Presentar l'anàlisi de l'concepte de subactivitat i les seves repercussions en el càlcul de el cost del producte / servei a l'efecte de la valoració d'existències i de l'anàlisi de rendibilitat.
• L'estudi dels costos d'oportunitat, la imputació dels costos dels recursos financers als factors de producció, així com l'estudi de costos per comandes.
• Estudis de l'direct costing i presa de decisions, posant l'accent en estudis de el punt d'equilibri amb la producció de diversos productes.
• Estudi de l'cost per activitats, estudi de el model ABC, amb especial referència a la cadena de valor de M. Porter.
Anàlisi d'Estats Econòmic-Financers i la seva Incidència en les Decisions Empresarials (Obligatòria, 4 ECTS)
• Anàlisi de l'capital corrent mínim necessari per a desenvolupar un negoci.
• Estudi de cas particular de l'balanç financer o de gestió. Implicacions empresarials.
• Estudi específic de les diferències entre compte de pèrdues i guanys funcional i compte de pèrdues i guanys de el Pla General de Comptabilitat: problemàtica específica de l'tractament dels resultats extraordinaris i de la desagregació dels resultats financers.
• Estratègies de punt mort i apalancament operatiu: implicacions en la viabilitat de l'empresa a llarg termini.
• Diferenciació entre el concepte de necessitats operatives de fons comptables i necessitats operatives de fons reals o objectiu de l'empresa.
tiva i l'aparició dels recursos forçats.
• Estratègies de finançament de les necessitats operatives de fons.
• La rendibilitat segons les diferents òptiques existents a l'empresa.
• Els components de l'capital invertit.
• Estratègies de marge i de rotació en la rendibilitat econòmica.
• La rendibilitat financera com a producte.
• El creixement autosostenible: l'índex de creixement intern i la seva comparació amb la taxa de creixement de les vendes.
• L'anàlisi integrat de la rendibilitat financera com a producte.
• Cash flows utilitzats per a la valoració d'empreses.
• Anàlisi d'estats econòmic-financers consolidats.
Valoració d'Empreses i Viabilitat de Projectes d'Inversió (Obligatòria, 5 ECTS)
• Presentació dels diferents mètodes de valoració.
• Valoracions basades en el valor dels actius i mètodes patrimonials.
• Valoracions basades en el compte de resultats i per descompte de fluxos de caixa.
• Valoracions segons mètodes estratègics.
• Valoració d'empreses basades en el Fons de Comerç.
• Estudi de el PER i indicadors borsaris.
• Valoració de projectes d'inversió.
• Estudi de el cost de capital, objectiu financer de l'empresa. Estudi de el problema de les taxes d'actualització.
• Altres mètodes de valoració: l'EVA.
• Viabilitat de projectes.
 

Destinataris

Graduats / Llicenciats en Ciències Econòmiques i Empresarials, professors mercantils, Graduats / Llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres, Graduats / Llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciats en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials (Secció d'Econòmiques i Comercials) i Diplomats en CC . Empresarials, que desitgin dedicar-se en la seva activitat professional a l'auditoria dels estats financers.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Pràctiques

Pràctiques externes.
Màster en Auditoria de Comptes
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X