CEF Centro de Estudios Financieros

Curs Monogràfic sobre Gestió de tresoreria

CEF Centro de Estudios Financieros

Curs
Presencial | On-line
consultar preu

Descripció

En aquest curs de caràcter monogràfic es pretén explicar les tècniques i eines per optimitzar la gestió dels recursos financers de l'empresa, adequant els cobraments i pagaments de la mateixa, el control de les condicions bancàries, així com la rendibilització dels possibles excedents o puntes de tresoreria.

Temari del curs

• La funció de la tresoreria en l'empresa.
• Gestió del disponible:
o Moviments en data valor.
o Mitjans de pagament i cobrament.
• Centralització de la tresoreria: cash pooling:
o Nivells de centralització.
o Cash pooling.
o Avantatges i inconvenients.
o Tipus de Cash Pooling.
o Implicacions legals.
• Gestió d'instruments financers:
o Comptes corrents.
o Crèdit Bancari: Pliza de crèdit.
o Confirming.
o Descompte i avançament d'efectes.
o Factoring.
o Assegurança de crèdit.
• Operacions d'estranger:
o Modalitats.
o Avals bancaris en transaccions exteriors i garanties de primer requeriment.
o Mitjans de pagament a la liguidación de transaccions exteriors.
o Remeses simples documentàries.
o Crèdits documentaris.
o Finançament d'importacions.
o Forfaiting.
• Conciliació bancària.
• Negociació amb les entitats bancàries:
o Negociació bancària.
o Principis de la negociació bancària.
o Negociació des del punt de vista de l'entitat financera.
o Relació banc-empresa.
• Gestió pressupostària:
o Pressupost: Avantatges i limitacions.
o Classes de pressupostos.
o El període pressupostari.
o El pressupost per funcions.
• Aspectes financers de la tresoreria:
o Estudi financer de les fonts de finançament.
o Préstecs a interès fix: Tants efectius.
o Préstecs a interès variable.
o El leasing.
o El factoring.
o El confirming i el rènting.
o Estudi financer de la gestió d'excedents de tresoreria.
• Anàlisi d'inversions: VAN i TIR:
o Estudi de les variables dels projectes d'inversió.
o Plantejament de l'anàlisi.
o Selecció dels projectes d'inversió.
o Anàlisi i avaluació estratègica.
• Annexos.
Veure més

Destinataris

Tresorers, caps de comptabilitat, caps d'administració, directors financers, i en general totes les persones que es responsabilitzen dels cobraments i pagaments de l'empresa.

Metodologia

S'imparteix en les modalitats presencial i online. Les activitats formatives combinaran l'aspecte teòric amb el pràctic, es realitzen exercicis de simulació, així com la resolució de casos pràctics basats en situacions reals. La modalitat d'ensenyament en línia permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Presencial:
Barcelona 12 novembre 2020 (48 hores lectives).
Madrid 28 de octubre de al 2020 (48 hores lectives).

Online: 20 d'abril de al 2020 (3 mesos).

S'inicien promocions en els mesos de febrer i octubre de cada any.

Titulació obtinguda

La superació del curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la la Ley de Auditoría de Cuentas, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Presencial: 929 euros. Online: 731 euros.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Els assistents rebran documentació de treball corresponent als diversos temes compresos en el programa del curs.
També et recomanem aquests cursos