Curs Monogràfic sobre l'Impost sobre la renda de les persones físiques IRPF

Curs
On-line | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

El curs pretén exposar i explicar amb profunditat l'Impost sobre la Renda de les persones físiques (IRPF) de forma clara, pràctica i senzilla, d'acord amb la Llei 35/2006 i el seu Reglament RD 439/2007. S'estudiaran les modificacions introduïdes per al 2015 per la Llei 26/2014, de 27 de novembre i el RD 1003/2014.
El curs es desenvoluparà des d'una doble perspectiva, una teòrica per donar a conèixer els conceptes de la llei i el reglament de l'impost i una altra pràctica per tal que l'alumne s'introdueixi en les diferents situacions reals que es contemplen en les normes. Al final, per donar una visió global pràctica del mateix, es realitzarà un cas pràctic global.

Temari

• Antecedents generals.
• Naturalesa, objecte i àmbit d'aplicació.
• Aspectes materials de la subjecció a l'impost.
• Aspectes personals de la subjecció a l'impost.
• Aspectes temporals de la subjecció a l'impost.
• Base imposable. Concepte i règims de determinació.
• Base imposable. Rendiments del treball personal.
• Base imposable. Rendiments del capital immobiliari.
• Base imposable. Rendiments del capital mobiliari.
• Base imposable. Rendiments d'activitats econòmiques.
• Base imposable. Guanys i pèrdues patrimonials.
• Base imposable. Rendes imputades.
• Determinació de la base imposable.
• Base liquidable.
• Determinació de la quota íntegra estatal.
• Determinació de la quota íntegra estatal. Deduccions de la quota.
• Gravamen autonòmic o complementari.
• Quota diferencial. Deute tributari.
• Tributació familiar.
• Gestió de l'impost. Pagaments a compte.
• Gestió de l'impost. L'obligació de declarar.
• Gestió de l'impost. Obligacions formals.
• L'última classe del monogràfic es dedicarà a explicar un cas pràctic el qual es resoldrà mitjançant un programa informàtic de gestió fiscal.
A cada epígraf s'exposaran exemples il·lustratius i una sèrie de supòsits pràctics.

Destinataris

Professionals de l'assessorament fiscal i de la gestió administrativa.
En particular, advocats, economistes, gestors administratius, graduats socials, titulats mercantils i empresarials i altres professionals interessats en conèixer aquest important impost.

Metodologia

Presencial: es basa en l'exposició de les nocions teòriques que permeten a l'alumne efectuar els casos pràctics. Online: Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Inici: Març 2022.

Titulació obtinguda

La superació del Curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universitat a Distància de Madrid, UDIMA.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Consulteu el preu
Presencial (Barcelona i Madrid) 1.140 euros. Presencial (València) 950 euros. On line 730 euros. L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Concretament es lliuren 2 llibres de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Comentaris i Casos Pràctics i 2 carpetes amb casos pràctics i les seves solucions. D'altra banda, es lliura la normativa que regula l'impost.
Curs Monogràfic sobre l'Impost sobre la renda de les persones físiques IRPF
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X