CEF Barcelona

Curs Monogràfic sobre Prevenció de Blanqueig de Capitals en el Sector Financer

CEF Barcelona

Curs
Distància
200 €

Descripció

Malgrat el recent de la seva regulació normativa, totes les obligacions que implica el compliment normatiu en matèria de prevenció del blanqueig de capitals han experimentat un ràpid desenvolupament que fa necessària una acció formativa com aquesta, que pretén donar a conèixer als alumnes assistents a la mateixa els seus principals aspectes legals, operatius i de gestió.L'elevat nombre de subjectes obligats (entitats de crèdit, societats i agències de valors, o gestors de fons, entre d'altres entitats) que han d'implantar controls i procediments definits per la Llei i el Reglament en vigor, tant preventius (associats amb la identificació de clients) com detectivos (relacionats amb la declaració d'operacions, tant sospitoses com de comunicació sistemàtica), suposa que sigui una matèria a abordar en el citat col·lectiu, al que se li requereix en el mateix Reglament (en el seu article 14) la impartició periòdica d'accions com aquesta.Juntament amb el col·lectiu esmentat prèviament (al qual la llei ara derogada agrupava genèricament a l'article 2.1) és destacable la incorporació d'altres al sistema d'informació implantat; dins dels quals destaquen els notaris, advocats, promotors immobiliaris, així com totes aquelles persones físiques o jurídiques genèricament que comercien amb béns que tinguin un valor (unitari) superior als 15.000,00 euros, com els concessionaris de cotxes.Sent conscients d'això, al Centre d'Estudis Financers comptem amb professionals la capacitació en aquesta matèria està provada mitjançant la seva experiència professional en firmes multinacionals d'auditoria i consultoria especialitzades en la detecció i prevenció del blanqueig de capitals, el que ens permet assegurar la qualitat de la formació que en aquesta matèria podem oferir.NovetatsDesprés de passar dos anys des de la publicació de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, finalment comptem amb un nou reglament que la desenvolupa.Si encara no s'ha produït la seva publicació oficial (és imminent), el text es pot considerar definitiu, i és sens dubte un dels aspectes més importants per a aquells que estiguessin esperant a la seva aparició per a realitzar el present curs a distància.Comptarem amb diversos vídeos tutorials que t'explicaran els principals aspectes que es recullen en aquest document, i que passem a anticipar:
  •          Noves operacions excloses (canvis de moneda i determinades operacions mercantils sense risc de blanqueig)


  •          Subjectes obligats que tinguin menys de 10 empleats i una xifra de 2 milions d'total actius


  •          Informes de risc (exemples i model suggerit)


  •          Representant i OCIC (comunicació al SEPBLAC)


  •          Data de l'examen extern a 30 de juny


Les anteriors són únicament algunes de les modificacions imminents. No oblidis que en matèria de prevenció de blanqueig, és obligatòria la realització d'accions formatives que actualitzen periòdicament els teus coneixements.
Veure més

Temari del curs

Aquesta acció formativa s'estructura en vuit mòduls principals que condueixen l'alumne a través de curs, que s'emplenen amb posterioritat en base als mòduls de suport (específics atenent al perfil dels assistents, i el seu interès en aprofundir en determinades especialitats o qüestions concretes) que el moderador anirà habilitant a aquests en base al seu perfil.

Aquests vuit mòduls principals són el següents:

MÒDUL 1. Antecedents en la prevenció del blanqueig de capitals.

     Declaració de Basilea l'any 1988
     Primera Directiva de prevenció del blanqueig de capitals (any 1991)
     Definició del blanqueig de capitals
     Etapes del blanqueig
     Recomanacions del GAFI (relacionades amb la política d'admissió de clients

MÒDUL 2. Conceptes bàsics de dret a conèixer.

     codi Penal
     Llei d'enjudiciament criminal
     Normes que regulen el delicte fiscal (Llei general tributària)
     Delicte de blanqueig
     Jurisprudència en blanqueig

MÒDUL 3. Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (mesures preventives).

     Identificació de clients
         formal
         Titular real de fons
         Relació de negocis
         Mesures de diligència deguda
     Acords escrits de col·laboració en matèria d'identificació
     Mesures simplificades de diligència deguda
     Mesures reforçades de diligència deguda
         Operacions no presencials
         Corresponsalia bancària transfronterera
         Identificació de persones amb responsabilitat pública

MÒDUL 4. Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (examen i comunicació d'operacions).

     Examen especial d'operacions
     Operacions susceptibles d'estar relacionades amb el blanqueig
         En entitats de crèdit i dipòsit
         Operacions d'assegurança i plans d'estalvi
         En operacions immobiliàries
         En operacions realitzades a Espanya amb no residents
         En operacions d'assessorament legal
         En operacions realitzades a través de societats mercantils
     Comunicació d'operacions sospitoses (formulari F-19-1)
     Comunicació sistemàtica (Declaració Mensual d'Operacions o DMO)

MÒDUL 5. Altres normes legals d'interès.

     Directiva del Parlament i del Consell de 4 de desembre de 2001 (Tercera Directiva de Blanqueig)
     Ordre EHA / 1439/2006 sobre la declaració de moviments de mitjans de pagament
     Instrucció de 10 de desembre de 1999 (operacions sospitoses a comunicar per notaris, procuradors i registradors)
     Operacions realitzades a través de paradisos fiscals

MÒDUL 6. Subjectes obligats (normes especials).

     Normativa aplicable a notaris, advocats i procuradors (Ordre EHA / 114/2008, de 29 de gener)
     Empreses de gestió de transferències (Ordre EHA / 2619/2006)
     El blanqueig de capitals i les professions jurídiques
     Auditoria i revisió d'expert extern (dictàmens pericials i normes aplicables a la revisió d'expert sobre la base de l'Ordre EHA / 2444/2007, de 31 de juliol)

MÒDUL 7. Millors pràctiques en prevenció del blanqueig.

     Les 40 recomanacions del GAFI en matèria de prevenció del blanqueig de capitals
     Document d'avaluació del risc de blanqueig (elaborat pel GAFI)
     Principis Wolfsberg de prevenció en operacions de corresponsalia
     Informes bianuals del Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC)
     Egmont (declaració i qüestionaris per a la Unitat d'Intel·ligència Financera)

MÒDUL 8. Institucions i canals de comunicació del sistema d'informació.

     La Comissió i la Secretària de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries
     L'Òrgan Central de Prevenció del Consell General del Notariat
     Els òrgans de control intern en els subjectes obligats
Veure més

Preu

200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Monogràfic sobre Prevenció de Blanqueig de Capitals en el Sector Financer

Curs Monogràfic sobre Prevenció de Blanqueig de Capitals en el Sector Financer