Preparació d'Oposicions a Oposicions a Grup A2: subinspectors Laborals (Escala d'Ocupació i Seguretat Social)

Oposicions
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

Cos adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Les competències i funcions d'aquest Cos són fonamentalment funcions inspectores de suport, gestió i col·laboració amb els inspectors de Treball i Seguretat Social sota la direcció i supervisió tècnica de l'inspector responsable de l'equip al qual estan adscrits. Competència específica dels subinspectors és la comprovació del compliment de la normativa en matèria de -ocupació (contractació, foment de l'ocupació, protecció per atur), -seguretat social (camp d'aplicació, inscripció, afiliació, cotització, altes i baixes dels treballadors i recaptació del sistema de la seguretat social, -treball d'estrangers. Pot fer funcions d'assessorament a empresaris i treballadors amb vista al compliment de les seves obligacions.
Com requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent.
La retribució d'aquest grup està entre 28.000 i 30.000? (Bruts anuals).

Temari

Programa:
Publicat al BOE de 13 setembre 2016
Primer, Segon i Tercer Exercici:
• Organització de l'Estat, de l'Administració Pública i de la Unió Europea (8 temes).
• Dret Administratiu (12 temes).
• Dret Mercantil (7 temes).
• Dret Substantiu del Treball (24 temes).
• Organització (9 temes).
• Seguretat Social (28 temes).
• Economia Social i Procediment (8 temes).

Exercicis:
Primer exercici:
Consistirà a contestar per escrit a un qüestionari de 40 qüestions, de les quals 20 preguntes es referiran a les matèries relatives a Organització de l'Estat, de l'Administració Pública i de la Unió Europea, Dret Administratiu i Dret Mercantil; les altres 20 preguntes es referiran a Dret Substantiu del Treball, Organització, Seguretat Social i Economia Social i Procediment. Durada: 2 hores.

Segon exercici:
Consistirà en la contestació per escrit de 10 preguntes que versaran sobre la segona part del programa.
Les preguntes podran correspondre amb un epígraf o utilitzat una part del mateix. No hi haurà lectura posterior d'aquest exercici.
Durada: 3 hores.

Tercer exercici:
Consistirà en la resolució per escrit d'un supòsit pràctic d'inspecció relacionat amb les matèries de Dret Substantiu del Treball, Organització, Seguretat Social i Economia Social i procediment, que podrà incloure la redacció d'alguns documents que aquest supòsit es derivin. Durada: 3 hores.
Cinc preguntes correspondran al primer bloc: Dret Substantiu del Treball i Organització.
Cinc preguntes correspondran al segon bloc: Seguretat Social i Economia Social i Procediment.
Preparació d'Oposicions a Oposicions a Grup A2: subinspectors Laborals (Escala d'Ocupació i Seguretat Social)
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X