Oposicions Educació física secundària

1132 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Oposicions Educació física secundària
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Per aconseguir la teva plaça com a professor de secundària d'educació física has de superar la prova A consistent en el desenvolupament d'un tema i la resolució de casos pràctics i la prova B que es basa en la defensa de la programació i la unitat didàctica. En MasterD et preparem amb èxit el 100% de les proves.

Requisits

Ser espanyol, nacional d'un país membre de la Unió Europea o nacional de la República d'Islàndia o nacional del Regne de Noruega.
Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.
Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals per al cos que s'opta.
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.
No estar sotmès en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.
No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.
Ser llicenciat, arquitecte, enginyer o el títol de grau corresponent.
Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.
Amb caràcter general acreditaran aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

En MasterD et garantim la formació més completa per superar les oposicions de secundària: Podràs realitzar pràctiques de la prova oral per a la defensa de la programació. Realitzaràs enregistraments en vídeo perquè puguis analitzar la teva exposició. Faràs simulacres d'examen de totes les proves. Un professor expert et corregirà individualment la programació didàctica. Material per a la preparació de casos pràctics. Podràs realitzar seminaris virtuals i sessions en directe sobre la matèria del teu curs. Obtindràs punts en la fase de concurs i publicant a la nostra revista Didactia. Aposta per professionals experts, temaris actualitzats i un servei completament personalitzat.

Avantatges del curs

Preparem el 100% proves: Supera totes les proves amb MasterD. Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo. Simulacres d'examen: Similars als exàmens oficials.
Oposicions Educació física secundària
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X