Preparació d'Oposicions a Grup A2: Gestió de Sistemes i Informàtica de l'Estat

1053 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Preparació d'Oposicions a Grup A2: Gestió de Sistemes i Informàtica de l'Estat
Sol·licita informació
Oposicions
Presencial | On-line
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

És un cos de caràcter tècnic adscrit al Ministeri de les Administracions Públiques (Hisenda i Administracions Públiques). Realitzen totes les tasques relacionades amb el desenvolupament de Projectes de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, el que inclou bàsicament l'anàlisi i disseny de sistemes, la planificació i desenvolupament de les proves, i en alguns casos, les tasques de programació; la gestió de la producció informàtica (planificació dels treballs, el control de la seva execució i els rendiments); i l'administració i gestió dels sistemes (operatius i el programari base, així com els sistemes de gestió de bases de dades, les aplicacions informàtiques, les xarxes de comunicacions i els sistemes de seguretat).
Com a requisit acadèmic és indispensable tenir el Títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent.
Tenir una antiguitat d'almenys dos anys de serveis en determinats grups o escales del subgrup C1 de l'Administració General de l'Estat (exclusivament per a promoció interna).

Pel programa i exercicis de l'oposició, es recomana fonamentalment a llicenciats o diplomats en Informàtica, Físiques, Matemàtiques i Enginyers Tècnics de Telecomunicacions.

Sistema d'ensenyament

PREPARACIÓ PRESENCIAL

En la preparació, que es realitza en dos o tres dies a la setmana o intensiu d'un sol dia, es combina l'explicació dels temes més complexos, la realització de test i l'anàlisi i mètode a seguir en els exercicis de desenvolupament de temes i supòsits pràctics. Periòdicament es realitzen simulacres de tots els exercicis amb el propòsit d'acostumar l'alumne a les exigències de les proves: organització del temps i organització dels continguts; són aspectes que es treballen des del principi.

PREPARACIÓ ON-LINE

La formació es desenvolupa en un Campus Virtual sempre a la seva disposició. Els alumnes estan organitzats en Aules Virtuals, com si de grups de presència es tractés. Cada grup té una planificació concreta i diferenciada de la resta d'aules en funció de la seva data d'inici. A través del Campus l'alumne rep periòdicament la documentació, l'orientació i el seguiment del professor d'acord amb un cronograma establert.

La documentació, estructurada en unitats didàctiques, ofereix a l'alumne una introducció de cada tema, explicació dels conceptes més complexos, orientació dels diferents exercicis, legislació a aplicar, test i preguntes teòric-pràctiques per tema, supòsits pràctics, controls i exàmens globals . En aquest entorn proper, els professors juguen un paper proactiu en la preparació de l'alumne, sent la figura que dinamitza, provoca i estimula l'alumne.

S'inicien grups al mes d'octubre i febrer de cada any i la seva durada és de 10 mesos.

A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

Temari

Programa
Aprovat en el BOE de 28 agost 2014.
I. Organització de l'Estat i Administració Electrònica (11 temes).
II. Tecnologia Bàsica (16 temes).
III. Desenvolupament de Sistemes (19 temes).
IV. Sistemes i Comunicacions (19 temes).

Exercicis
Consta de tres exercicis obligatoris i eliminatoris.

PRIMER EXERCICI
Consistirà a contestar per escrit un qüestionari d'un màxim de 100 preguntes basat en les matèries deltemario que figura en el programa d'aquestes normes específiques. D'aquestes, fins a un màxim 20 preguntes correspondran a temes inclosos en el Bloc I del programa, fins a un màxim de 30 preguntes als temes del Bloc II, fins a un màxim de 50 preguntes als temes del Bloc III i fins a un màxim de 50 preguntes als temes del Bloc IV.
Els aspirants hauran de contestar les preguntes corresponents als Blocs I i II, i hauran d'optar per contestar oa les 50 preguntes corresponents al Bloc III oa les 50 preguntes del Bloc IV.
El qüestionari estarà compost per preguntes amb respostes alternatives, sent només una d'elles correcta. Totes les preguntes tindran el mateix valor i les respostes errònies es penalitzaran amb un terç del valor d'una resposta. Durada: 90 minuts.

SEGON EXERCICI
Desenvolupar per escrit un qüestionari de 18 preguntes i supòsits pràctics. De les qüestions proposades, 8 correspondran als temes inclosos en els Blocs I i II del programa, 10 correspondran als temes del Bloc III i 10 als del Bloc IV. Els aspirants hauran de respondre a les 8 qüestions corresponents als blocs I i II i podran optar per contestar oa les 10 qüestions corresponents al Bloc III oa les 10 del Bloc IV. Durada: 2 hores.
* Per als aspirants de promoció interna aquest exercici consistirà a resoldre un supòsit pràctic entre dos proposats sobre matèries informàtiques, en un temps de 3 hores. No tenen tercer exercici.

TERCER EXERCICI
Desenvolupar per escrit d'un supòsit pràctic entre dos proposats sobre les matèries informàtiques. Un dels supòsits estarà relacionat amb les matèries incloses en el Bloc III del programa i un altre sobre les matèries del Bloc IV (veure convocatòria). Durada: 3 hores.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Preparació d'Oposicions a Grup A2: Gestió de Sistemes i Informàtica de l'Estat
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X