Preparació d'Oposicions a Grup A2: Tècnics d'Hisenda

Oposicions
Presencial | On-line
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Aquest Cos es crea el 1998. Adscrit a l'Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Les seves funcions són de nivell mitjà. S'ocupen de l'control financer intern dels recursos de sistema de Seguretat Social i la comptabilitat dels mateixos.
És una oposició recomanable per al qual prepara Interventors de la Seguretat Social per la seva similitud en tots els exercicis, així com per al que està preparant Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat, per la similitud amb els exercicis primer, segon i bona part de l'tercer.
Com a requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent.
La retribució d'aquest cos gira entre els 24.000 i 28.000 euros (bruts anuals).
La preparació d'aquesta oposició es realitzarà en comú amb els grups de Tècnics d'Auditoria i Comptabilitat. Un cop iniciat el procés selectiu, es prepararà la matèria de Dret de l'Treball i Seguretat Social (matèria que es diferencia de el programa de Tècnics d'Auditoria i Comptabilitat).

Antecedents de l'Cos
Es crea el 1977 el Cos Especial de Gestió d'Hisenda Pública estructurant-se en les següents especialitats: gestió i liquidació, Comptabilitat, subinspectors dels Tributs, Gestió Duanera, Gestió Cadastral i Gestió Recaudatoria.
La Llei 50/1998, de 30 de desembre, en la disposició addicional vintena vuitena, estableix que es crearà el cos tècnic d'Hisenda com a Cos pertanyent a el Grup A2 dels previstos a la Llei 30/1984. Així mateix estableix que els funcionaris de l'Cos de Gestió d'Hisenda Pública en possessió de les especialitats de gestió i liquidació, Gestió Duanera, subinspectors de tributs o Gestió Recaudatoria, s'integraran en el cos tècnic d'Hisenda; el cos tècnic d'auditoria i comptabilitat de l'Estat integrarà als que tinguin l'especialitat de Comptabilitat i; el Cos de Gestió Cadastral als que tinguin l'especialitat de Gestió Cadastral.
Nova denominació de l'Cos
Amb la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, es creen els cossos tècnics de l'Ministeri d'Hisenda, dividits de la següent manera:
• Cos Tècnic d'Hisenda, adscrit a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Les seves funcions seran les relatives a la gestió, inspecció i recaptació de el sistema tributari estatal i de el sistema duaner, adequades als requisits i proves per a ingrés en aquest cos.
• Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat, adscrit a Ministeri d'Hisenda. Les seves funcions seran les relatives a la gestió en matèria de comptabilitat pública, funció interventora i de control financer i auditoria en el sector públic, així com de pressupost, adequades als requisits i proves per a ingrés en aquest cos.
• Cos Tècnic de Gestió Cadastral, adscrit a Ministeri d'Hisenda. Les seves funcions seran les relatives a la gestió cadastral, excepte aquelles per a les quals sigui necessari estar en possessió de títol facultatiu, adequades als requisits i proves per a ingrés en aquest cos.
• El Cos de Gestió de la Hisenda Pública i les seves especialitats queden extingits a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
És una Oposició de el grup A2 que té bones perspectives, tant per la periodicitat de convocatòries, com pel nombre de places convocades cada any. La retribució d'entrada d'aquests funcionaris gira al voltant dels 24.500 euros (bruts anuals).
Un cop més al Centre d'Estudis Financers dóna la resposta adequada als que confiïn en el mateix la seva preparació, aconseguint la seva adaptació a les noves exigències amb el mínim esforç i la meta d'aconseguir que el major nombre de les places convocades sigui per als alumnes de l'CEF.-

Destinataris


 
Preparació d'Oposicions a Grup A2: Tècnics d'Hisenda
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X