FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau en Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial

FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau
Presencial
105 Hores
  • Barcelona
2.950 €

Descripció

Proporcionar el coneixement de les tecnologies, els sistemes, la metodologia i les eines necessàries per poder liderar i gestionar projectes d'automatització de processos productius industrials. Amb aquest objectiu, es proporciona el coneixement d'una metodologia pròpia de gestió de projectes d'automatització, així com de les eines i els coneixements necessaris per a la seva avaluació econòmica, planificació i control de desenvolupament.

De la mateixa manera, s'aporten els coneixements de les tecnologies i els sistemes d'alimentació, manutenció, manipulació, seguretat i robòtica necessaris per ser capaços de definir-ne la integració als sistemes productius que desenvolupen els projectes. 

Temari del curs

BLOC DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Desenvolupament de criteris per a la selecció i integració de robots, manipuladors industrials i sistemes automàtics de producció.

1. Definició de cèl · lules robotitzades i programació de robots
• Definició i concepte de "manipulador" i de "robot".
• Components, elements terminals.
• Criteris de selecció d'un robot.
• Planificació i control de trajectòria: control d'articulacions, sincronització de moviments, sistemes múltiples de referència.
• Determinació de la posició en la cèl · lula de treball: sensors d'entorn, realimentació visual, posicionament directe.
• Calibratge del robot, revisions i manteniment.
• Seguretat i fiabilitat en la robòtica.
• Pràctiques de simulació fora de línia i programació de robots industrials.

2 Tecnologia per a la configuració de manipuladors industrials
• Criteris de disseny d'un manipulador industrial.
• Anàlisi de les arquitectures i tecnologies disponibles.
• Eines de selecció i dimensionat segons les necessitats de les aplicacions.

3 Seguretat en instal · lacions automatitzades
• Conceptes i requeriments de seguretat en instal · lacions productives.
• Anàlisi de riscos en màquines i instal · lacions en les diferents fases del projecte i en la verificació dels dispositius instal · lats.
• Selecció de les tecnologies de seguretat més adequades als perills existents i de la major eficàcia en cada cas.

4 Sistemes de manutenció i logística del flux productiu
• Tecnologies de fabricació flexibles.
• Sistemes d'alimentació i emmagatzematge: en línia, a granel, discontinus.
• Sistemes de manutenció automàtica i distribució.
• Sistemes de distribució i orientació automàtica.

BLOC DE PROJECT MANAGEMENT
Desenvolupament de criteris per a la definició i gestió de projectes d'automatització industrial.

5. Introducció a l'Operació Industrial
• Conceptes d'organització i millora de la producció: JIT, TPM, Kanban, Kaizen, Deming, Ishikawa, Soikufu, 5S, SMED.
• Indicadors Operatius: * OEE, taxa de disponibilitat, MTBF, MTTR, etc.
• Estudi i resolució de casos de sistemes de producció.

6 Gestió de projectes d'automatització industrial
• Model conceptual de projectes: Fases d'un projecte d'automatització.
• La simulació com a eina d'optimització de les solucions automatitzades.
• Com fer un pressupost. Classificació de costos. Seguiment i control econòmic.
• Importància del factor econòmic. Indicadors de viabilitat del projecte en fase inicial.
• Preparació, planificació, execució, seguiment i control, etc.
• Eines de gestió de projectes. Adquisició d'informació sobre el projecte: KPI, MS, elements de control. Factors de reducció de la productivitat.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de:


Disposar dels criteris tecnològics per a la selecció de robots i/o manipuladors i per al plantejament de la seva programació, simulació i posada en marxa.

Identificar i seleccionar els dispositius de distribució, alimentació i transport tant en sistemes logístics interns com en sistemes de connexió del flux productiu.

Emprar la metodologia, les eines i els indicadors necessaris per a una bona programació, planificació i seguiment de projectes d?automatització, tant des del punt de vista tècnic com de l?econòmic.

Participar en la concepció i disseny de sistemes i processos productius, essent capaços de plantejar les millors solucions alternatives, analitzant la seva viabilitat tècnica i econòmica i definint-ne l?abast en temps i recursos.

Destinataris

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics, provinents de diferents àmbits d'especialització de l'enginyeria industrial (elèctrica, electrònica, informàtica, automatització, organització), que aspiren a dirigir projectes de racionalització i automatització de la producció en empreses industrials.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari/Torn

dilluns i dimecres de 18:15 a 21:45h

Durada

Crèdits ECTS: 15.
Dates d'impartició
del 1 de març de 2017
al juny de 2017

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12


08028 Barcelona

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació esta reconeguda per a la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

El postgrau proporciona les capacitats i els coneixements per desenvolupar i dirigir projectes en l'àmbit de la producció, que tinguin per objecte la definició, desenvolupament, integració i posada en marxa de processos de fabricació i instal · lacions industrials automatitzades.

Promocions

Descomptes disponibles per:

  • UPC Alumni Premium 10%

  • Situació de d'atur 10%

  • Empreses col·laboradores 10%

  • CETIB 15%Preu

2.950 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial

També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial