Preimpressió digital

Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Temari

Crèdit         Nom crèdit Curs Hores
1 Tractament de textos Primer 165
2 Tractaments d'imatges en mapa de bits Primer 264
3 Imposició i obtenció digital de la forma impressora Segon 132
4 Impressió digital Segon 165
5 Compaginació Segon 165
6 Il·lustració vectorial Primer 99
7 Identificació de materials en preimpressió Primer 132
8 Realització de publicacions electròniques Segon 198
9 Formació i orientació laboral Primer 99
10 Empresa e iniciativa emprenedora Segon 66
11 Anglès tècnic Primer 99
12 Síntesi Segon 66
13 Formació en centres de treball Segon 350

Requisits

Amb titulació:
Graduat en Educació Secundària. La superació del primer cicle d?Ensenyament Secundari Experimental (14-16). Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent. La superació d?un mòdul professional 2 experimental. La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent. Sense titulació:
Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d?acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d?edat. Està exempt de la prova d?accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l?alumnat que, amb anterioritat, hagi superat un cicle formatiu de grau mitjà o que hagui accedit per la prova d?accés. Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Titulació obtinguda

Tècnic Preimpressió digital

Pràctiques

Si

Horari

Horari de matins
Preimpressió digital
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Cursos més populars
X