Preparació Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | On-line
12 mesos
Consulteu el preu

Descripció

La integració social engloba totes aquelles accions i intervencions dirigides a facilitar i possibilitar que les persones desenvolupin les seves capacitats personals i socials, assumint un paper protagonista del seu propi procés d'integració i socialització per a una participació activa.
Podràs adquirir els coneixements de tots els mòduls / crèdits que formen el CFGS IS, d'una manera còmoda i conciliant l'estudi amb la vida laboral i familiar, gràcies als horaris amplis que ofereix el centre.

Amb les classes presencials vam aconseguir:
  • Proporcionar-te la formació acadèmica, les capacitats i actituds que es requereix i formen part del currículum del cicle de Tècnic Superior en Integració Social.
  • Dotar-te dels coneixements teoricopràctics en les diferents matèries perquè puguis obtenir el títol oficial de Grau Superior, mitjançant les proves lliures oficials que convoca anualment el Departament d'Educació.
  • Ajudar-te en el procés d'inscripció a les proves lliures.

Aprofita per consolidar practicant les destreses i capacitats de la professió que et facilitaran un aprenentatge al 100% i una futura inserció laboral.
Comptaràs amb el període de pràctiques voluntàries de 150 hores totals, per especialitzar-te en el sector de la Integració Social, coneixent el treball amb persones de totes les edats amb necessitats específiques i / o discapacitades.
Recorda que el període de pràctiques també et facilita l'adaptació i sistemàtica de treball en el moment de fer la FCT (última part per obtenir el títol oficial), que és la realització de 370 hores pràctiques obligatòries en una entitat d'àmbit social, gestionat i programat des del mateix centre educatiu de les proves lliures.

Temari

Mòdul professional 1: Context de la intervenció social
Unitats formatives que el componen:
1. Marc de la intervenció social.
2. Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.
3. Necessitats de les persones en situació de risc social de nens i adolescents, violència maschista i violència familiar.
4. Necessitats de les persones en situació d'exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de predencia, ètnia o cultura.

Mòdul professional 2: Metodologia de la intervenció social
Unitats formatives que el componen:
1. Diagnòstic i anàlisi de la realitat.
2. Disseny de projectes d'intervenció social.
3. Difusió de projectes d'intervenció social.

Mòdul professional 3: Promoció de l'autonomia personal
Unitats formatives que el componen:
1. Entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social.
2. Intervenció en les activitats de la vida diària.
3. Intervenció en l'adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació.
4. Entrenament i adquisició de les habilitats socials.
5. Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

Mòdul professional 4: Inserció sociolaboral
Unitats formatives que el componen:
1. Context de la inserció laboral.
2. Entrenament en habilitats sociolaborals.
3. Treball de suport.

Mòdul professional 5: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
Unitats formatives que el componen:
1. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

Mòdul professional 6: Atenció a les unitats de convivència
Unitats formatives que el componen:
1. Intervenció en famílies.
2. Projectes d'intervenció en unitats de convivència.
3. Gestió de la unitat de convivència.
4. Intervenció en situació és de relacions abusives i de violència.

Mòdul professional 7: Suport a la intervenció educativa
Unitats formatives que el componen:
1. Suport a la intervenció educativa.

Mòdul professional 8: Mediació comunitària
Unitats formatives que el componen:
1. El servei de mediació.
2. Processos de mediació.

Mòdul professional 9: Habilitats socials
Unitats formatives que el componen:
1. Habilitats de comunicació.
2. Dinamització de grups.

Mòdul professional 10: Primers auxilis
Unitats formatives que el componen
1. Recursos i trasllat d'accidentats.
2. Suport vital bàsic (SVB) i ús del desfibril·lador.
3. Atenció sanitària d'urgència.

Mòdul professional 11: Formació i orientació laboral
Unitats formatives que el componen:
1. Economia i mercat.
2. L'empresa i la seva organització
3. Comptabilitat i finançament de l'empresa
4. Lleis que regeixen les relacions laborals
5. El contracte de Treball
6. El temps de Treball i la seva retribució
7. Modificació, suspensió i extinció del contracte de Treball
8. Participació dels treballadors en l'empresa
9. Seguretat social
10. Cerca de feina
11. El Treball per compte pròpia
12. Treball i salut
13. Factors de risc laboral
14. Prevenció i protecció
15. Actuació en cas d'accident

Mòdul professional 12: Empresa i iniciativa emprenedora
Unitats formatives que el componen
1. Iniciativa emprenedora
2. L'empresa i el seu entorn
3. Creació i posada en marxa d'una empresa (pla de màrqueting)
4. Creació i posada en marxa d'una empresa (forma jurídica i tràmits)
5. Viabilitat de la idea empresarial
6. La comptabilitat financera
7. Gestió administrativa
8. Gestió fiscal
9. Els recursos humans a l'empresa

Metodologia

L'ensenyament presencial es recolza en dos pilars fonamentals: les classes on es desenvolupen els continguts teòrics i les classes pràctiques per aprendre les tècniques fonamentals de la professió: Les instruccions i orientacions sobre com continuar i superar el curs, tant de caràcter general com per a cadascuna dels blocs temàtics que componen el programa del curs. Els materials a través dels quals s'ofereixen els continguts del curs: llibres d'editorial líder en el mercat. Les proves d'avaluació de cada un dels blocs temàtics (test, exercicis i casos pràctics), que l'alumne ha de realitzar i superar per superar amb èxit el curs. Tutories i reforç per a aquells alumnes / as que ho necessitin, facilitant així l'evolució correcta.

Durada

12-18 mesos.

Objectius

La integració social engloba totes aquelles accions i intervencions dirigides a facilitar i possibilitar que les persones desenvolupin les seves capacitats personals i socials, assumint un paper protagonista del seu propi procés d'integració i socialització per a una participació activa.

Les funcions pròpies són:
  • La programació, organització i avaluació de les intervencions d'integració social.
  • Organització i supervisió de les activitats d'atenció a unitats de convivència.
  • Ajuda a l'aprenentatge i entrenament de la persona dependent en l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social.
  • Supervisió de les activitats d'inserció ocupacional.

Titulació obtinguda

Amb la realització del curs podràs obtenir el títol oficial expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència de Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social mitjançant proves oficials que convoquen les comunitats autònomes. A més, amb TOPaul @ obtindràs un diploma: Diploma de Tècnic en Integració social. Podràs realitzar pràctiques voluntàries en centres acreditats en l'acció social.

Pràctiques

Pràctiques Sanitàries en organismes no governamentals, entitats socials públiques i privades (150 h.).

Perspectives laborals

La integració social és un objectiu d'atenció prioritària en el nostre context social. Actualment no hi ha un gran nombre de professionals que es dediquen a aquest àmbit social, raó per la qual existeixen unes bones perspectives laborals. Algunes professions que podràs exercir: Educador de nens i adolescents Tècnic de serveis comunitaris Assistent d'atenció domiciliària assistent social Tècnic en programes de prevenció i inserció social Encarregat d'un habitatge tutelat integrador social informador juvenil

Avantatges del curs

La filosofia de TOP blau @ és acompanyar i assessorar en tot moment fins que acabis amb èxit les teves expectatives formatives.

Borsa de treball

Borsa de treball activa per a alumnes i exalumnes.

Horari

Grups de matins, tardes, nits o dissabtes matí o tardes.
Preparació Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social
TOP aul@
Campus i seus: TOP aul@
TOP aul@
C/ Sant Jordi, 25 08030 Palau de Plegamans (Barcelona)
Cursos més populars
X