Preparació d'Oposicions a Secundària: Biologia i Geologia

1069 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Preparació d'Oposicions a Secundària: Biologia i Geologia
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

T'agradaria treballar com a professor impartint classes de biologia i geologia en instituts d'educació secundària ?. Per a això, només has de treure una plaça a les oposicions de professors.
Si t'has parat a llegir aquesta informació és perquè t'agrada aquesta matèria i vols treballar com a docent impartint aquesta assignatura.
Per donar classe de biologia i geologia cal que aprovar un concurs-oposició que consta de dues fases:
• Primera fase. Consisteix a desenvolupar un tema d'entre cinc i la resolució d'un cas pràctic.
• Segona fase. Exposició oral de la programació didàctica i defensa oral d'una unitat didàctica.
En MasterD trobaràs un centre de formació especialitzat en preparar els professors de secundària per a totes les proves de l'oposició.
Els preparadors van a transmetre't i explicar-te els continguts necessaris perquè aconsegueixis plaça fixa de professor o professora de biologia i gología. A més, a través dels tallers i classes en directe, t'entrenaràs en les habilitats i destreses necessàries perquè aconsegueixis destacar en l'oposició i en el teu futur lloc de treball amb:
• Tècniques d'estudi.
• Competències digitals.
• Oratòria.
• Ortografia.
• Com enfrontar-se a una prova de desenvolupament.
• Comunicació verbal i no verbal.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aquestes són algunes de les funcions que tenen els professors de biologia i geologia: Transmetre als alumnes la passió per les assignatures de biologia i geologia. Guiar el procés d'ensenyament-aprenentatge i avaluació dels alumnes. Posada en pràctica de metodologia innovadores. Fomentar el treball en equip.

Requisits

• Ser espanyol, nacional d'un país membre de la Unió Europea o nacional de la República d'Islàndia o nacional del Regne de Noruega.
• Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.
• Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals per al cos que s'opta.
• No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques.
• No estar sotmès en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.
• No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.
• Ser llicenciat, arquitecte, enginyer o tenir el títol de grau corresponent.
• Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006.
Aquesta formació pedagògica és el Màster de Formació del Professorat, conegut com MOP.
Sabies que si el teu titulació és anterior a l'1 de octubre de 2009, pots estar exempt de la realització d'aquest màster ?.
A més hi ha una sèrie d'exempcions i si compleixes una d'elles, no necessites el MOP per presentar-te a les oposicions de professor de Biologia i Geologia.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Campus online amb la millor metodologia formativa.

Avantatges del curs

Es prepara el 100% de les proves. Correcció personalitzada per part del professor. Estudi de casos pràctics específics de Biologia i Geologia. Temaris constantment actualitzats.
Preparació d'Oposicions a Secundària: Biologia i Geologia
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X