MasterD Oposiciones

Preparació d'Oposicions a Secundària: Biologia i Geologia

MasterD Oposiciones

Oposicions
On-line | Semi-presencial

Descripció

T'agradaria treballar com a professor impartint classes de biologia i geologia en instituts d'educació secundària ?. Per a això, només has de treure una plaça a les oposicions de professors.

Si t'has parat a llegir aquesta informació és perquè t'agrada aquesta matèria i vols treballar com a docent impartint aquesta assignatura.

Per donar classe de biologia i geologia cal que aprovar un concurs-oposició que consta de dues fases:

• Primera fase. Consisteix a desenvolupar un tema d'entre cinc i la resolució d'un cas pràctic.

• Segona fase. Exposició oral de la programació didàctica i defensa oral d'una unitat didàctica.

En MasterD trobaràs un centre de formació especialitzat en preparar els professors de secundària per a totes les proves de l'oposició.

Els preparadors van a transmetre't i explicar-te els continguts necessaris perquè aconsegueixis plaça fixa de professor o professora de biologia i gología. A més, a través dels tallers i classes en directe, t'entrenaràs en les habilitats i destreses necessàries perquè aconsegueixis destacar en l'oposició i en el teu futur lloc de treball amb:

• Tècniques d'estudi.

• Competències digitals.

• Oratòria.

• Ortografia.

• Com enfrontar-se a una prova de desenvolupament.

• Comunicació verbal i no verbal.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Aquestes són algunes de les funcions que tenen els professors de biologia i geologia:

Transmetre als alumnes la passió per les assignatures de biologia i geologia.
Guiar el procés d'ensenyament-aprenentatge i avaluació dels alumnes.
Posada en pràctica de metodologia innovadores.
Fomentar el treball en equip.

Requisits

• Ser espanyol, nacional d'un país membre de la Unió Europea o nacional de la República d'Islàndia o nacional del Regne de Noruega.

• Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.

• Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals per al cos que s'opta.

• No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques.

• No estar sotmès en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.

• No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.

• Ser llicenciat, arquitecte, enginyer o tenir el títol de grau corresponent.

• Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006.

Aquesta formació pedagògica és el Màster de Formació del Professorat, conegut com MOP.

Sabies que si el teu titulació és anterior a l'1 de octubre de 2009, pots estar exempt de la realització d'aquest màster ?.

A més hi ha una sèrie d'exempcions i si compleixes una d'elles, no necessites el MOP per presentar-te a les oposicions de professor de Biologia i Geologia.
Veure més

Metodologia

Campus online amb la millor metodologia formativa.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Preparació d'Oposicions a Secundària: Biologia i Geologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Preparació d'Oposicions a Secundària: Biologia i Geologia