Preparació de proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic d'Emergències Sanitàries

8 Persones han demanat informació
1055 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Escola d'Oficis Catalunya
Preparació de proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic d'Emergències Sanitàries
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial | On-line | Semi-presencial
Barcelona
16 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Prestar Atenció Bàsica sanitària i psicològica en l'Entorn de pre-hospitalari, traslladar al Pacient al centre sanitari, Dur a terme Activitats de tele-Operació i sanitària tele-ASSISTÈNCIA, col·laborar a La Organizacion i desenvolupament dels plans d'emergència dels Dispositius de Risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o Catàstrofes.

Aquest professional Serà Capaç de:
 • Evacuar al Pacient o Víctima utilitzant les Tècniques de Mobilització i immobilització i adequant la conducció de les Condicions del Mateix, paràgraf Fer ONU Trasllat Segur al Centre Sanitari de Referència.
 • APLICAR Tècniques de Suport vital importància bàsic ventilatori i circulatori en Situació de Compromís i d'Atenció Bàsica Inicial En altres Situacions d'emergència.
 • Col·laborar en la classification de les Víctimes en disfresses Tot tipus d'emergències i catàstrofe.
 • Prestar Suport psicològic bàsic al Pacient, Familiars i Afectats en Situacions de crisi i emergències sanitàries.
 • Atendre la demanda d'Assistència Sanitària rebuda en els centres gestors de tele-Operació i tele-assistance.
 • Ajudar al personal mèdic i d'infermeria en la prestació de Suport vital importància avançat al Pacient en Situacions d'Emergències Sanitàries.
 • Verificar el FUNCIONAMENT bàsic dels Equips Medicos i Mitjans Auxiliars del Vehicle sanitari.
 • Controlar i reposar les EXISTÈNCIES del Material sanitari.

Temari

MÒDUL 1: MANTENIMENT PREVENTIU MECÀNIC DEL VEHICLE
Objectius: Entendre EL FUNCIONAMENT electromagnètic de la directora Eina de Treball, l'ambulància, i sabre Realitzar el manteniment i Reparacions simples de la mateixa.

UF1. Funcionament electromecànic del Vehicle:
1. FUNCIONAMENT bàsic del motor i de Ses Sistemes auxiliars:
- Tipus i components de motors. FUNCIONAMENT. Elements i manteniment bàsic.
- Sistema de lubricació. Tipus d'oli. FUNCIONAMENT. Tècniques bàsiques de manteniment.
- Sistemes de: Alimentació, Refrigeració i d'arrencada. FUNCIONAMENT. Tècniques bàsiques de manteniment.

2. FUNCIONAMENT bàsic de Sistemes de Transmissió de Forces i trens de rodatge:
- Embragatges. Tipus, FUNCIONAMENT i Tècniques Bàsiques de manteniment.
- Caixes de Canvi, diferencials i Pneumàtics. Tipus, FUNCIONAMENT i Tècniques Bàsiques de manteniment.
- Sistemes de: frens, antiblocajes i de Direcció i suspensió.

3. FUNCIONAMENT bàsic del Sistema Elèctric I Els seus circuits:
- Corrent altern i continu. Magnituds UNITATS i. Aparells de Mesura Elèctrics.
- Elements Elèctrics del Vehicle: Fars, bombetes, fusibles, motors dels eixugaparabrises Escombretes i.
- Climatització dels habitacles d'Assistència i de Conducció.

UF2. Manteniment i Reparacions simples:
1. Reparació de les avaries simples en el vehicle i el seu Equipament:
- Tècniques bàsiques de diagnòstic i Reparació d'avaries de motors, de Fluids, de la suspensió, de frens, etc.
- Neteja, classification i Eliminacion de Residus.
- Normes de Seguretat i Protecció Ambiental.

2. Manteniment del Vehicle operatori:
- Plans de manteniment Programats i la seva verificació.
- Protocols d'Actuació en Cas d'avaria del Vehicle.


MÒDUL 2: LOGÍSTICA SANITÀRIA EN EMERGÈNCIES
Objectius: van dirigits a la logística sanitària en accident amb Múltiples Víctimes. S'aprendrà a Realitzar el Desplegament de Mitjans i Recursos de l'una situation of this tipus, un GESTIONAR, Materials, subministraments i comunicacions ja Coordinar les evacuacions.

UF1. Funcionament electromecànic del Vehicle:
1. Desplegament bany emergències:

- Medicina de catàstrofe i Sistemes organitzatius.
- Els Sistemes de Protecció civil.
- Desplegament organitzatiu sanitari en Situació d'emergència:

UF2. Materials, Subministraments i comunicació:
1. estimacion del material de de primera intervention:

- Cadena de comandament i seus Funcions.
- Estructures Sanitàries eventuals: Tipus i funcions. Característiques Generals.
- El material sanitari de primera intervention. Dotació Geogràfica àrea PER.

2. Control de subministraments i residus en la zona de catàstrofe:
- Gestió de l'aigua i de víveres.Eliminación i Tractament de Residus.
- Riscos per a la Salut Relacionats amb els subministraments d'aigua i aliments i la de l'estafa ELIMINACIÓ de Residus.
- Descontaminació.

3. Assegurament de les Comunicacions:
- Xarxes Integrades de Comunicacions sanitàries.
- Estructura de l'àrea de crisi.
- Comunicacions amb centres de coordinació.
- Composició i FUNCIONAMENT d'Emissores, estacions, ràdios, Telefonia Mòbil i comunicació per satèl·lit.

UF3. Coordinació d'evacuacions:
1. Evacuació de Víctimes:
- Característiques del centre de comandament avançat.
- Utilització de les UVI Mòbils en Situacions de catàstrofe.
- Registre de dades per a la dispersió hospitalària de Ferits.


MÒDUL 3: DOTACIÓ SANITÀRIA EN EMERGÈNCIES
Objectius: van dirigits, Principalment al Coneixement de l'eina de Treball, l'ambulància. Es Aprèn a Fer el manteniment de la dotació sanitària, un condicionar la mateixa un Realitzar ONU sobre el control de bon material de el ja Controlar la Documentació.

UF1. Manteniment de la dotació sanitària:
1. Manteniment bàsic de la dotació sanitària:

- Transport sanitari. Tipus: terrestre, aeri i marítim. Característiques i ELS SEUS.
- Característiques de l'habitacle sanitari en funció del tipus d'ambulància.
- Taxonomic dels Materials Sanitaris: Material fungible, Medicaments, Oxigen medicinal i Equips Electromedicos.

UF2. Condicionament de la dotació sanitària:
1. Neteja, desinfecció i esterilització del material de sanitari del Vehicle:

- Principis Bàsics de neteja, Desinfecció i esterilització.
- Condicionament del material de sanitari i de l'habitacle del vehicle.
- Identification dels Riscos Derivats de la Manipulació dels Diferents Productes de Neteja, desinfecció i esterilització.
- Compliment de la normativa de protecció ambiental.

UF3. Control de materials:
1. El control de EXISTÈNCIES de la dotació del Material sanitari del Vehicle:

- Dotació de Material sanitari en les Diferents unitats assistencials.
- Sistemes d'emmagatzemament i Conservació.
- Gestió d'estocs. Elaboració de fitxes de magatzem i inventari.

UF4. Control de materials:
1. Formalització de la Documentació sanitària i administrativa:

- Legislació Vigent en Protecció de Dades i Autonomia del Pacient.
- Documents Clínics i tramitació. Documents no clínics, formularis d'activitat, i Incidències revisió.
- Secret professional.


MÒDUL 4: ATENCIÓ SANITÀRIA INICIAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA
Objectius: sabre Realitzar els Diferents Tipus de suport vital (reanimació) en SEUS Diferents Variants un Abast del nostre, Aprendre Primers auxilis i introduir-nos en els Accidents de Múltiples Víctimes.

UF1. Atenció sanitària immediata:
1. Reconeixement dels signes de Compromís fonamental:

- Fisiopatologia del Compromís de vital importància en Adult, nen i lactant: signes respiratoris, signes i signes neurològics cardiocirculatoris.
- Presa de Constants vitals: Freqüència respiratòria, cardíaca Freqüència, pols, Temperatura, tensió arterial.
- Procediments d'actuació en hemorràgies externes amb Risc vital.

2. Aplicació de Tècniques de Suport bàsic de vital importància:
- Parada cardiorespiratòria. Reanimació cardiopulmonar bàsica i instrumental.
- Tècniques d'obertura de la via aèria, de Ventilació i de Suport cardiocirculatori.
- Mesures de postreanimación.

UF2. Atenció a Múltiples Víctimes:
1. triatge:

- Procedure general.
- El Primer i Segon triatge. Taxonomic dels Mètodes de triatge.
- Categorització de les Víctimes i PROCEDIMENT d'etiquetatge.
- Codis de colors.

2. Taxonomic de les Accions Terapèutiques en l'Atenció a Múltiples Víctimes:
- Urgència i emergència.
- Mecanismes Que CAUSEN Lesions SEGONS la naturalesa de la catàstrofe.
- Atenció sanitària en presence de Múltiples Víctimes.


MÒDUL 5: ATENCIÓ SANITÀRIA ESPECIAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA
Objectius: Conèixer el material de medicació i de l'una Unitat de Suport avançat de vital importància, amb l'objectiu d'integrar en l'equip multidisciplinari Dins del context de l'emergència i conèixer les patologies i Lesions Que Es Pot Trobar un.

UF1. Material de medicació i:
1. Aplicació de Tècniques de Suport avançat de vital importància:
- Reconeixement de I ÚS de materials Electromedicos I EQUIPS.
- Tècniques de Suport vital importància avançat en l'Adult i pediatria.

2. Administració d'Oxigen i Medicaments d'emergència:
- Oxigen medicinal.
- Vies d'Administració.
- Preparació de la medicació.

UF2. Lesions Per Agents Físics:
1. Atenció sanitària en Lesions Per traumatismes I Per Agents Físics:

- Atenció sanitària en traumatismes.
- Atenció sanitària a Víctimes Per immersió, asfíxia i ofec.
- Atenció sanitària en Lesions per: calor, fred, Electricitat, Explosions ...

UF3. Lesions Per Agents Químics i Biològics:
1. Atenció sanitària en Lesions Per traumatismes I Per Agents Físics:

- Atenció sanitària Per agents químics.
- Atenció sanitària en intoxicacions Per alcohol i drogues.
- Atenció sanitària en Lesions Per Agents Biològics.

2. Atenció Sanitària bany Emergències estafadors Mercaderies Perilloses:
- Concepte i classification de Mercaderies Perilloses.
- Tipus de transport de mercaderies perilloses.
- Etiquetatge I SENYALITZACIÓ dels Perills.

UF4. Patologia orgànica d'urgència:
1. Atenció sanitària en patologia orgànica d'urgència:
- Trastorns Cardiovasculars d'urgència.
- Patologia respiratòria, digestiva i endocrina d'urgència.

UF5. Patologia Neurològica i psiquiàtrica d'urgència:
1. Atenció sanitària en patologia Neurològica i psiquiàtrica d'urgència:
- Alteracions neurològiques.
- Patologia psiquiàtrica d'urgències.

UF6. Atenció al part Imminent:
1. Actuació inicial en el part Imminent:
- Signes i símptomes del part Imminent.
- Maniobres de Suport en el part.
- Atenció al nounat i la Mare.

MÒDUL 6: EVACUACIÓ I TRASLLAT DE PACIENTS
Objectius: Saber els concepts d'autoprotecció i assegurar l'Entorn, un correu Mobilitzar immobilitzar Pacient de l'ONU i les característiques de Conducció D'Una ambulància.

UF1. Condicionament d'Espais d'Intervenció:
1. Condicionament d'Espais d'Intervenció:
- Situacions d'Emergència i Zona d'Actuació.
- Tècniques de Protecció de la zona amb el vehicle assistencial.
- Material Per Generar un Entorn Segur a l'Assistència.

UF2. mobilització:
1. Procediments de Mobilització:
- Ergonomia i mecànica corporal.
- Mobilització de Pacients.

UF3. immobilització:
1. Procediments de Immobilització:
- Tècniques i materials d'immobilització.
- Fonaments d'actuació davant De les fractures.

UF4. Conducció transferència i:
1. Conducció viària i Seguretat:
- Conceptes Bàsics de Seguretat viària.
- Normativa i Tècniques de Conducció de Vehicles prioritaris.
- Presa de Decisions i priorització paràgraf establir la millor ruta i la Conducció paràgraf El Trasllat.

2. Transferència del Pacient:
- Nivells d'Assistència i Tipus de Prestacions.
- Recursos Sanitaris ordinaris hospitalaris.
- Recursos Sanitaris Extraordinaris: bombers, Protecció Civil, Exèrcit, ajuntaments, etc.
- Tipus d'Informes d'Assistència de Transport Sanitari.
- Transport d'Òrgans i Mostres biològiques.


MÒDUL 7: SUPORT PSICOLÒGIC EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA
Objectius: Donar Suport psicològic en el context de l'emergència.

UF1. Suport psicològic en Situacions d'emergència:
1. Reconeixement de les disfuncions del Comportament:

- El psiquisme.
- El Desenvolupament de la personalitat.
- Principis de l'Atenció Psicològica Atenció.

2. Aplicació dels PRIMERS AUXILIS Psicològics 1 patients:
- El rol professional en el Suport psicològic.
- El paper del Pacient o Víctima, Familiars i Acompanyants.
- Situacions d'abús o maltractament.

3. Suport Psicològic uneixi els equips d'Intervenció:
- Psicologia del Treball en Equip.
- Tècniques de Comunicació i Relació grupal.
- El rol professional sanitari. La Relació d'ajuda.
- Estrès.

4. Aplicació de Tècniques de Comunicació:
- Aplicació de Tècniques de Comunicació.
- Tipus de Comunicació.
- Comunicació sanitari-Pacient.
- Indicadors de maltractaments Físics i Psíquics en la Comunicació verbal i no verbal del Pacient.


MÒDUL 8: PLANS D'EMERGÈNCIA I DISPOSITIU DE RISCOS PREVISIBLES
Objectius: conèixer els plans d'emergència de forma integral Que Saber i Es Un Dispositiu de Risc previsible I Com es coordina.

UF1. Plans d'emergència:
1. Aportació de Dades per elaborar pla de l'ONU d'emergències:

- Tipus de Plans d'emergència. Estructura i Objectius Generals.
- Revisió i actualització de l'ONU el pla d'emergència.
- Plànol de Protecció Civil a Catalunya.

2. activació de pla de presumpte ONU d'emergències:
- Nivells i característiques de la activation del pla.
- Fases de activation del pla.
- Informació a la població.

UF2. Dispositius de Riscos previsibles:
1. Elaboració de mapes de risc:

- Indicadors de valoració del Risc.
- Situació geogràfica del Risc.
- Sistemes de delimitació de les àrees de risc.
 
2. Disseny de l'ONU Dispositiu de Riscos previsibles:
- Definició i Tipus de Dispositius.
- Estudis dels Riscos Individuals i Col·lectius.

3. EXECUCIÓ D'UN Dispositiu de Riscos previsibles:
- Objectius de la fase d'execució.
- Protocols Operatius.
- Elaboració de memòries.

MÒDUL 9: Teleemergències
Objectius: conèixer El que És Un Centre de Coordinació i sabre Realitzar una bona recepció ¿i atencion de la Crida.

UF1. Coordinadors Centres:
1. utilització de Sistemes Gestors de despatx de Centres Coordinadors d'emergències i Altres Tipus:
-.Organización Dels Centres Coordinadors d'Emergències: Funcions. Estructura. Recursos.
- Característiques del centre de regulació Mèdica tipus 061.
- Organigrama.
2. Establiment de Comunicació En un Sistema de transmissió Integrat:
- Transmissió i comunicació.
- Codis de transmissió.
- Terminologia en emergències.

UF2. Recepció i VALORACIÓ de la Demanda:
1. Recepció de Demandes d'emergència:
- Actuació a El Procés de Recepció de Demandes.
- Tipus de Demandes.
- Normes de Presentació de Documents.

2. valoració de la Demanda d'Assistència Sanitària:
- Tipus de Resposta a la Demanda.
- Codificació diagnòstica.
- Telemedicina.


MÒDUL 10: Anatomofisiologia i patologia bàsiques
Objectius: Conèixer el FUNCIONAMENT de l'Ésser Humà i les patologies amb més prevalença.

UF1. La Organització del Cos Humà:
1. Reconeixement de l'Organització General de l'Organisme:
- Estudi de la cèl·lula. Característiques morfològiques. Orgànuls Principals. Divisió cel·lular.
- Estudi dels Teixits. Components, classes i funcions del Teixit epitelial, conjuntiu, muscular i nerviós.
- Taxonomic dels Sistemes i Aparells de l'Organisme.

2. Localització de les ESTRUCTURES anatòmiques;
- Plànols Anatómicos frontal, sagital, transversal.
- Terminologia de posició i Direcció.

UF2. La salut i la malaltia:
1. Identification dels aspectes generals de la patologia:
- Fases i Evolució de la malaltia: períodes, Evolució i Incidències en el seu Curs.
- Diagnòstic i pronòstic.

UF3. El moviment i la percepció:
1. Reconeixement de l'Estructura, FUNCIONAMENT i Malalties del Sistema Nerviós, Òrgans dels Sentits i Aparell locomotor:
- El Sistema Nerviós.
- L'aparell locomotor.

UF4. L'oxigenació i la Distribució de la sang:
1. Reconeixement de l'Estructura, FUNCIONAMENT i Malalties de l'Aparell cardio-circulatori, l'aparell respiratori i la sang:
- L'aparell cardiocirculatori.
- L'aparell respiratori.

UF5. El metabolisme i l'excreció:
1. Reconeixement de l'Estructura, FUNCIONAMENT i Malalties de l'aparell digestiu i renal:
- L'aparell digestiu.
- L'aparell urinari.

UF6. La interna Regulació i la seva Relació amb l'exterior:
1. Reconeixement de l'Estructura, FUNCIONAMENT i Malalties del Sistema endocrí, Aparell genital i Sistema Immunològic:
- El Sistema endocrí.
- L'aparell genital femení i masculí.
- El Sistema immunitari.


MÒDUL 11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Objectius: Conèixer l'entorn laboral un nivell administratiu i la Política de Prevenció de Riscos Laborals.

UF1. Incorporació al Treball:
1. Recerca Activa d'Ocupació:
- Les Capacitats claus del tècnic / a en emergències sanitàries.
- Definició i Anàlisi del sector públic professional sanitari i Privat.
- Tècniques i Instruments de recerca d'Ocupació.

2. Gestió del Conflicte i equips de treball:
- Formes de Participació en l'equip de treball.
- Conflicte: Característiques, fonts i etapes.
- Mètodes paràgraf resoldre o suprimir el Conflicte.

3. Contractació:
- Les Condicions de Treball: Temps de Treball, conciliació laboral i familiar.
- Modificacion, suspensió i extinció del contracte de treball.
- Organismes Laborals.

4. Seguretat Social, Ocupació i desocupació:
- Principals Obligacions d'Empresaris i Treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

UF2. Prevenció de Riscos Laborals:
1. Evaluation de Riscos Professionals:

- Genèrics Riscos Al sanitari sector.
- Danys per a la Salut ocasionats Pels Riscos.

2. Planificació de la prevenció de riscos a la companyia:
- Identification de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Plans d'emergència i evacuació en Entorns de Treball.

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció a la companyia:
- Interpretació de la senyalització de seguretat.
- Identification dels Procediments d'Atenció Sanitària Immediata.


MÒDUL 12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
Objectius: conèixer Com Es Crea i gestiona Una Empresa.

UF1. Empresa emprenedora i Iniciativa:
1. Iniciativa emprenedora:

- FACTORS Claus dels emprenedors: Iniciativa, creativitat, FORMACION.
- El pla d'Empresa i la idea de Negoci en l'Àmbit de la sanitat.

2. L'empresa i el seu Entorn:
- Funcions Bàsiques de la companyia: Funcions de Producció o Prestació de Serveis, Financers, Socials, Comercials i Administratius.
- La Responsabilitat Social de l'Empresa.
- Generació d'Idees de Negoci.

3. Creació i posada en FUNCIONAMENT de la companyia:
- Tipus d'Empresa Més Comuns del sector sanitari.
- Imatge corporativa de l'empresa.

4. Gestió empresarial:
- Elements Bàsics de comptabilitat.
- Formes de Finançament d & una empresa.


MÒDUL 13: Anglès Tècnic
Objectius: Reconèixer Informació professional i quotidiana continguda en discursos orals i Escrits emesos en llengua estàndard, · analitzar el contingut mundial del Missatge i relacionar-lo amb els recursos lingüístics corresponents.

UF1. Empresa emprenedora i Iniciativa:
1. Compressió de Missatges Orals:
- Terminologia Específica del sector de les emergències sanitàries.

2. Interpretació de missatges Escrits:
- Compressió de Missatges, Textos, manuals tècnics, Articles Bàsics Professionals i quotidians.

3. Producció de missatges orals:
- Manteniment i Seguiment del Discurs oral.

4. Emissió de Textos Escrits:
- Elaboració de Textos Senzills Professionals del sector I quotidians.

5. Coneixement de l'Entorn sociocultural i professional:
- Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries A Las Relacions Internacionals.


MÒDUL 14: SÍNTESI

MÒDUL 15: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

PRÀCTIQUES D'EMERGÈNCIES SANITÀRIES
 • Suport bàsic fonamental Adult i pediàtric.
 • Suport Més bàsic fonamental de la DEA (títol oficial).
 • Mobilització i immobilització de Pacients amb material.
 • Mobilització i immobilització de Pacients material de pecat.
 • Mobilitzacions d'emergències.
 • Coneixement de materials de rescat juntament amb bombers.
 • Pràctiques Bàsiques d'extinció.
 • Pràctiques Tècniques paràgraf Col·laboració amb la Unitat de Suport Vital Avançat (USVA): Preparació De materials, entubació, punció, ...)
 • Pràctiques de part amb simulador.
 • Visita sala de Coordinació SEM.
 • Visita Unitat Suport Vital Bàsic.
 • Visita Unitat Suport Vital Avançat.
 • Visita Dispositius de Risc previsible amb Creu Roja.
 • Simulacre AMV final.

Destinataris

Si busques un ofici modern, amb sortides professionals, amb el qual tenir un treball dinàmic i poc rutinari possiblement el CFGM en Tècnic en Emergències Sanitàries t'encantarà.

Requisits

Tenir 18 anys o complir-los l'any de la convocatòria a exàmens oficials.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El curs de preparació per a les proves lliures de CFGM en la teva comunitat autònoma es realitza en modalitat presencial i semipresencial. El temari s'estructura en 15 mòduls, que inclouen pràctiques externes/internes en empreses del sector i un treball/projecte de síntesi.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà

Durada

Duració: 16 mesos aproximadament, 15 mòduls.

Objectius

Aquest curs et prepara per a presentar-te a les proves lliures  el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l'obtenció del títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Emergències Sanitàries.

Titulació obtinguda

Títol propi. Aquest curs et prepara per presentar-te a les proves lliures del Departament d?Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l?obtenció del títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Emergències Sanitàries. Realitzaràs també la formació complementària Oficial de DEA + Suport Vital Bàsic (Desfibril·lador Extern Automàtic) ja que actualment és requisit imprescindible per poder exercir com a Tècnic d?Emergències Sanitàries.

Pràctiques

Pràctiques externes/internes a empreses del sector sanitari. El centre disposa d?una ambulància completament muntada en una gran aula de pràctiques.

Perspectives laborals

Treballaràs en el sector sanitari relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes. Els hi prestaràs atenció sanitària i psicològica inicial. Col·laboraràs en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes. I participaràs en la preparació de plans d?emergència i dispositius de risc previsible de l?àmbit de la protecció civil.

Promocions

De regal amb la matriculació, entra el curs de Suport Vital Bàsic i ús del DEA (desfibril·lador extern automàtic). Amb certificació oficial.

Avantatges del curs

Realitzaràs també la formació complementària Oficial de DEA + Suport Vital Bàsic (Desfibril·lador Extern Automàtic) ja que actualment és requisit imprescindible per poder exercir com a Tècnic d?Emergències Sanitàries.

Borsa de treball

Borsa de treball pròpia

Professorat

El centre d'estudis compta amb grans formadors, tots ells, professionals en actiu.

Tipus d'avaluació

Els alumnes del curs preparatori de tècnic en emergències sanitàries hauran de fer un treball o projecte que interrelaciona tot el temari del cicle formatiu.

Horari

Horari matins i horaris tardes-nits
Preparació de proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic d'Emergències Sanitàries
Escola d'Oficis Catalunya
Campus i seus: Escola d'Oficis Catalunya
Escola d'Oficis Catalunya
C/Consell de Cent Nº384 08009 Barcelona
Sol·licita informació
X