Vigilant de Seguretat

1062 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Aula Mestre
Vigilant de Seguretat
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Figueres (Girona)
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del curs es preparar a l'alumne per a aconseguir la placa TIP (Targeta d'identificació personal) i d'aquesta manera poder accedir al món laboral de la seguretat. És important saber que avui en dia  exercir tasques de vigilant sense aquesta placa està molt perseguit i comporta unes multes  molt greus tant per part del treballador com de l'empresari.

El curs de Vigilant de seguretat consisteix en una formació de 180 hores. Aquestes hores de formació són d'assistència obligatòria per poder accedir a l'examen final (Anualment hi ha set convocatòries d'examen). Aulamestre dóna l'oportunitat a tots els seus alumnes de poder presentar-se a cadascuna de les convocatòries anuals fins aconseguir l'aprovat.

La nostra acadèmia facilita tots els temaris actualitzats, exàmens de les darreres convocatòries, tests...i tot allò que l'alumne necessiti per aconseguir el més aviat possible la seva placa TIP.

Aulamestre és centre homologat a la comarca de l'Alt Empordà.

REQUISITS

-Ser major d'edat i no haver complert els 55 anys.

-Tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

-Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de Tècnic o altres equivalents.

-Posseir l'aptitud  física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions de vigilant de seguretat sense patir cap malaltia que impedeixi l'exercici de les mateixes i reunir els requisits necessaris per a poder portar i utilitzar armes de foc.

-Mancar d'antecedents penals.

-No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge del secret a les comunicacions o d'altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.

-No haver estat sancionat en els 2 o 4 anys anteriors, respectivament, per infracció greu o molt greu, en matèria de seguretat.

-No haver estat separat del servei de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat.

-No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal o mitjans, com a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anterior a la sol·licitud.

-Posseir el diploma acreditatiu d'haver superat el curs o cursos de vigilant de seguretat expedit per un centre de formació de seguretat privada autoritzat per la Secretaria d'Estat de Seguretat.

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES SELECTIVES

    PRIMERA PROVA. APTITUD FÍSICA

-          Potencia tren superior

-Flexión de brazos en suspensión

-Lanzamiento de balón medicinal

-       Potencia tren inferior

-Salto vertical

-       Carrera (400 metros)

* Aquest exercici serà qualificat d'apte o no apte i resulta necessari superar-lo per passar a la següent prova.

SEGONA PROVA. CONEIXEMENTS TEÒRICO-PRÀCTICS

Consistirà en la contestació per escrit d'un qüestionari de 80 preguntes, ajustades al temari.

* Aquest exercici serà qualificat de 0 a 10 punts. Caldrà obtenir una puntuació de cinc per aprovar.

METODOLOGIA

El curs de Vigilant de seguretat té una durada de 180 hores presencials (repartides de dilluns a divendres) que es duran a terme dins el termini de cada convocatòria. Les classes teòriques es realitzaran al centre homologat Aulamestre, i les proves físiques es realitzaran al centre esportiu amb el qual manté col·laboració la nostra acadèmia.

El professorat que imparteix el curs de Vigilants de seguretat i les instal·lacions del centre estan homologades pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

CONVOCATÒRIES 2013 publicades a data 8 de gener de 2013:

01/2013: Del 9 al 18 de enero
02/2013:del 11 al 20 de marzo
03/2013: del 29 de abril al 8 de mayo
04/2013: del 3 al 12 de junio
05/2013: del 16 al 25 de septiembre
06/2013: del 4 al 13 de noviembre

ATENCIÓ!

A partir del 11 de desembre de 2012 els vigilants de seguretat que ofereixin els seus serveis en sectors concrets hauran obligatoriament de realitzar el curs de formació específic per a la realització de la seva tasca. Aquesta formació respon als següents cursos:

-          Transportes de Seguridad.

-          Respuesta ante alarmas.

-          Vigilancia en urbanizaciones, polígonos, transportes y espacios públicos.

-          Vigilancia en centros comerciales.

-          Vigilancia en centros hospitalarios.

-          Aparatos de rayos X (radioscopia)

-          Vigilancia en aeropuertos.

-          Vigilancia en puertos.

-          Vigilancia en buques.

-          Vigilancia en instalaciones nucleares y otras infraestructuras críticas.

-          Vigilancia con perros.

-          Vigilancia en eventos deportivos y espectáculos públicos.

-          Vigilancia en centros de internamiento y dependencias de seguridad.

-          Vigilancia del patrimonio histórico y artístico.

Temari

Área jurídica: Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Administrativo Especial, Derecho Laboral y Práctica Jurídica.

Área técnica-profesional: Medios técnicos de protección, Central de control de alarmas, Detención, Autoprotección, Protección en los diferentes ámbitos de aplicación.

Área socio-profesional: Relaciones humanas y seguridad, Deontología profesional, Relaciones profesionales en la empresa y Autocontrol.

Área instrumental: Sistemas de comunicación, Primeros auxilios, Defensa personal, Preparación física, Armamento y normas de seguridad, Protección contra incendios y Explosivos.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Campus i seus: Aula Mestre
Aula Mestre
C. Sta. Llogaia, 30 Baixos 17600 Figueres (Girona)
Sol·licita informació
X