62

Professions de Construcció i edificació

Filtrar
Els manobres porten a terme una sèrie de tasques pràctiques per ajudar altres treballadors més qualificats. La seva feina consisteix en la realització de tasques com ara el trasllat de materials, la manipulació de maquinària i l'excavació. Aquesta feina sovint resulta molt exigent físicament.
Els paletes construeixen les parets interiors i exteriors dels edificis. Això pot implicar la construcció de nous edificis o la reparació i el manteniment dels que ja existeixen. Utilitzen una gran varietat d'eines i materials.
Els arquitectes dissenyen edificis i participen en el procés de construcció fins que l'edifici està totalment acabat. El projecte pot incloure des de canvis en l'edifici existent fins a la creació d'un bloc sencer d'edificis nous.
Els fusters utilitzen les seves habilitats per construir estructures i accessoris, com ara finestres, sostres, pisos, parets i portes de fusta i altres estructures de fusta. Fan servir una gran varietat d'eines manuals i elèctriques per tallar, donar forma i emmetxar estructures de fusta.
Els enginyers civils dissenyen i gestionen projectes de construcció, com ara carreteres, ferrocarrils, aeroports, estadis esportius i benzineres, entre altres.
Els tècnics d'impermeabilització tracten o reparen parets de maó, fusteria, terres i sostres per aïllar-los de la humitat, d'invasions de fongs i d'atacs d'insectes.
Els delineants es dediquen a fer dibuixos detallats i instruccions per a la fabricació d'una àmplia gamma de productes. El treball dels delineants moderns generalment implica el disseny assistit per ordinador (CAD), en comptes de les tècniques tradicionals de dibuix tècnic.
Els mecànics de maquinària de construcció instal·len i mantenen tot l'equip i maquinària utilitzats en obres de construcció. Això inclou excavadores, grues, generadors elèctrics i màquines mescladores de formigó.
Els assistents de topografia ajuden els aparelladors en l'elaboració del cost dels projectes de construcció. La feina consisteix en l'estimació de les quantitats i els costos de materials i mà d'obra, per exemple. També fan mesuraments in situ una vegada està en marxa un projecte per poder calcular ...
Els operadors de màquines per treballar la fusta instal·len i condueixen màquines per tallar i donar forma a la fusta. Treballen a partir de dibuixos i instruccions escrites. Utilitzen diferents màquines de tala, plans i serres, per aconseguir els resultats requerits.
Els encarregats de la construcció s'encarreguen de l'organització del dia a dia en una obra de construcció. El treball consisteix a comprovar el compliment de les regulacions de salut i seguretat, així com a encarregar-se de la contractació de personal i l'organització dels subcontractistes.
Els enginyers tècnics de la construcció ajuden els enginyers de la construcció en el disseny, instal·lació i manteniment dels serveis en els edificis, que inclou instal·lacions com ara: Calefacció central. Aire condicionat. Aigua i electricitat. Il·luminació.
Els tècnics en enginyeria civil i estructural col·laboren en el disseny, dibuix, topografia i supervisió de projectes de construcció, com ara carreteres, túnels, ponts, clavegueram i sistemes de canalització d'aigua.
Els enginyers estructurals dissenyen la superestructura i els ciments d'edificis residencials, i altres estructures, tant torres com ponts i plataformes petrolíferes. Dissenyen estructures segures i estables, que puguin resistir les forces exercides pel vent i pel contingut de l'edifici.
Els arquitectes paisatgistes planifiquen i dissenyen espais a l'aire lliure, com ara edificis i àrees recreatives. Fan estudis de camp, preparen plànols i dibuixos per als contractistes i supervisen el treball de l'obra. Les tasques varien en funció de si es tracta d'una zona urbana o rural.
Els directors de pedrera són responsables de la producció de materials com ara pedra triturada, sorra i grava, que s'utilitzen per fer formigó per a la indústria de la construcció. També controlen la producció d'asfalt per a la pavimentació i el manteniment de carreteres, la cal per a l'agricultura,...
Els tècnics topògrafs mesuren i tracen la forma exacta del terreny i la posició dels elements distintius. Les dades de l'estudi es poden usar per a la realització de plans de projectes arquitectònics o per elaborar mapes, per exemple.
Els urbanistes decideixen si uns terrenys es poden urbanitzar o conservar en benefici de la societat. La professió consisteix a elaborar plans que exposin a grans trets les polítiques que cal seguir en àmbits com l'habitatge, el transport i el medi ambient. La seva tasca comprèn la planificació i co...
Els operadors de maquinària de construcció treballen en obres de construcció i fan servir equips de maquinària com ara bolquets i excavadores. També realitzen tasques simples de manteniment i revisió de la maquinària.
Els operadors de grua fan anar diferents tipus de grues, com ara grues mòbils i grues de torre, per tal de moure materials i equips grans i pesants.